Relace 26


Relace 26

17. února 1981

26.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

26.1 Tazatel: První otázka je, zdali bude komunikace nástroje jakýmkoli způsobem ovlivněna změnou toho, co jsme tu pro nástroj udělali? Uspořádali jsme to tu správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

26.2 Tazatel: A tím myslíte, že všechno je přijatelné pro pokračování komunikace?

Ra: Já jsem Ra. Mysleli jsme, že změny ovlivňují tuto komunikaci.

26.3 Tazatel: Měli bychom kvůli těmto změnám ukončit tuto komunikaci nebo bychom měli pokračovat?

Ra: Já jsem Ra. Můžete konat, jak si přejete. Ale bez těchto změn bychom v tomto bodu propojení prostoru/času nemohli nástroj použít.

26.4 Tazatel: Za předpokladu, že je vše pro pokračování v pořádku, zbývá nám posledních 3 000 let tohoto současného cyklu, a říkal jsem si, jestli byl Zákon jednoty v těchto posledních 3 000 letech dán k dispozici v nějaké kompletní podobě, buď psané nebo mluvené, tak jak to právě děláme my? Je dostupný z jakéhokoli jiného zdroje?

Ra: Já jsem Ra. Na této úrovni není žádná možnost kompletního zdroje informací o Zákonu jednoty. Ale některá z vašich psaných děl podaná vám jako takzvaná svatá díla obsahují části tohoto principu.

26.5 Tazatel: Obsahuje Bible, tak jak ji známe, části tohoto principu?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně.

26.6 Tazatel: Mohl byste mi říct, zda Starý zákon obsahuje něco ze Zákona jednoty?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně.

26.7 Tazatel: Který obsahuje více Zákona jednoty, Starý zákon nebo Nový zákon?

Ra: Já jsem Ra. Kdybychom vyjmuli z každé z těchto kolekcí, o kterých mluvíte, části týkající se Zákona jednoty, byl by objem přibližně stejný. Ale takzvaný Starý zákon obsahuje větší množství negativně ovlivněného materiálu, jak byste to nazvali.

26.8 Tazatel: Mohl byste mi říct, jaké procento v obou Starém a Novém zákoně je ovlivněno Orionem?

Ra: Preferujeme, aby to bylo ponecháno úsudku těch, kteří hledají Zákon jednoty. Nemluvíme, abychom soudili. Takováto sdělení by mohla být vyložena některými, co si mohou přečíst tento materiál, jako odsuzující. My můžeme pouze navrhnout opatrné čtení a vnitřní vstřebání těchto obsahů. Porozumění budou zřejmá.

26.9 Tazatel: Děkuji. Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím?

Ra: [Zakašlání.]

26.10 Tazatel: Děkuji. Komunikovali jste v poslední době s některým naším obyvatelstvem inkarnovaným ve třetí úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Prosím přeformulujte, upřesňujíce „v poslední době” a zájmeno „vy”.

26.11 Tazatel: Komunikoval Ra s některým naším obyvatelstvem v posledním století, řekněme v posledních osmdesáti letech?

Ra: Já jsem Ra. Nekomunikovali.

26.12 Tazatel: Byl Zákon jednoty komunikován v posledních osmdesáti letech některým jiným zdrojem nějaké bytosti v našem obyvatelstvu?

Ra: Já jsem Ra. Principy Jednoty byly zřídka komunikovány, přestože existují ojedinělé situace v předchozích osm nula [80] vašich letech, jak měříte čas.

Proběhlo mnoho komunikací ze čtvrté úrovně díky přiblížení se ke sklizni do čtvrté úrovně. Toto jsou principy univerzální lásky a porozumění. Ostatní učení jsou rezervována pro ty, jejichž hloubka porozumění, jestliže omluvíte nevhodný název, doporučuje a přitahuje další takovou komunikaci.

26.13 Tazatel: Zintenzivnila tedy někdy Konfederace svůj program pomoci planetě Zemi, někdy později v tomto posledním hlavním cyklu? Z předchozích údajů to vypadá, že ano, hlavně s Průmyslovou revolucí. Můžete mi říct postoje a uvažování za tímto zintenzivněním? Existuje nějaký jiný důvod než ten, že pouze chtěli vytvořit více volného času v posledních, řekněme, sta letech cyklu? Je toto ten celý důvod?

Ra: Já jsem Ra. Toto není ten celý důvod. Přibližně v posledních dva nula nula [200] minulých letech, jak měříte čas, se začalo inkarnovat významné množství bytostí, které se díky svému stáří [vibrace] inkarnovaly z důvodu učení/vyučování, spíše než kvůli nižší úrovni učení/vyučování těch méně si vědomých tohoto procesu. To byl náš signál pro umožnění komunikace.

Poutníci, kteří mezi vás přišli, se začali uplatňovat přibližně v této době, nejprve nabízením představ a myšlenek obsahujících zkreslení svobodné vůle. To byla podmínka pro další Poutníky, kteří mohli nabídnout informace přesnější podstaty. Myšlenka musí předcházet jednání.

26.14 Tazatel: Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím?

Ra: [Zakašlání.]

26.15 Tazatel: Říkám si, jestli Abraham Lincoln možná mohl být Poutníkem?

Ra: Já jsem Ra. To je špatně. Tato bytost byla normální, řekněme, pozemská bytost, která si vybrala opustit svůj nosič a dovolit, aby jej použila jiná bytost na trvalé bázi. Toto je relativně vzácné v porovnání s jevem Poutníků.

Udělali byste lépe, kdybyste uvážili inkarnace Poutníků jako toho, který je znám jako „Thomas” a toho, který je znám jako „Benjamin”.

26.16 Tazatel: Předpokládám, že myslíte Thomas Edison a Benjamin Franklin?

Ra: To je špatně. Zamýšleli jsme zprostředkovat komplex zvukových vibrací Thomas Jefferson. Ten druhý je správně.

26.17 Tazatel: Děkuji. Mohl byste mi říct, odkud byla bytost, která použila tělo Lincolna… Abraháma… z které přišla úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Tato bytost byla čtvrté vibrace.

26.18 Tazatel: Předpokládám pozitivní?

Ra: To je správně.

26.19 Tazatel: Bylo jeho úkladné zavraždění ovlivněno Orionem anebo nějakou jinou negativní silou?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

26.20 Tazatel: Děkuji vám. V nedávné minulosti posledních třiceti až čtyřiceti let se fenomén UFO stal známým naší populaci. Jaký byl původní důvod pro… vím, že objekty UFO byly pozorovány napříč dějinami, ale jaký byl původní důvod pro zvýšení toho, co nazýváme aktivitami UFO, řekněme v posledních čtyřiceti letech?

Ra: Já jsem Ra. Informace, kterou konfederační zdroje nabídly vaší entitě Albertu [Einsteinovi], byly zneužity a začaly být vytvářeny nástroje ničení, čehož příkladem je Projekt Manhattan a jeho výsledek.

Na informacích nabídnutých skrze Poutníka zvukové vibrace Nikola [Tesla] bylo také experimentováno pro potenciál ničení: například váš takzvaný Filadelfský experiment.

Proto jsme cítili silnou potřebu zapojit naše myšlenkové formy v jakémkoli směru, abychom my z Konfederace mohli posloužit za účelem vyrovnání těchto zkreslení informací určených pro pomoc vaší planetární sféře.

26.21 Tazatel: Předpokládám, potom, co jste tenkrát udělali, že jste vytvořili nádech tajemství s fenoménem UFO, jak ho nazýváme, a potom jste telepatií poslali mnoho sdělení, která mohla být buď přijata, nebo odmítnuta, samozřejmě podle následování Zákona jednoty, tak, aby populace začala vážně myslet na následky toho, co dělali. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto je částečně správně. Existují další služby, které můžeme provádět. Za prvé, integraci duší nebo duchů, chcete-li, v případě použití těchto jaderných zařízení v kontinuu vašeho prostoru/času. Konfederace už toto udělala.

26.22 Tazatel: Plně nerozumím, co tím myslíte. Mohl byste to trochu rozvést?

Ra: Já jsem Ra. Použití inteligentní energie ke transformování hmoty do energie těmito zbraněmi je takové podstaty, že přechod z prostoru/času třetí úrovně do času/prostoru třetí úrovně neboli toho, co můžete nazvat vašimi nebeskými světy, je v mnoha případech přerušen.

Proto se nabízíme jako ti, co pokračují v integraci komplexu duše nebo ducha během přechodu z prostoru/času do času/prostoru.

26.23 Tazatel: Mohl byste mi prosím dát příklad z řekněme Hirošimy nebo Nagasaki, jak je toto provedeno?

Ra: Já jsem Ra. Ti, co byli zničeni, ne radiací, ale traumatem uvolněné energie, nejen že shledali neživotaschopným komplex těla/mysli/ducha, ale také neuspořádanost unikátního vibračního komplexu, který jste nazvali komplexem ducha a jemuž my rozumíme jako komplexu mysli/těla/ducha, a jeho kompletní rozvrácení bez možnosti opětovného sloučení. Toto by pro Stvořitele byla ztráta části Stvořitele, a tak nám bylo dáno povolení ne zastavit události, ale zajistit přežití těchto, řekněme, odtělesněných komplexů mysli/těla/ducha. To jsme udělali v těch případech, které jste zmínil, bez ztráty ani jednoho ducha nebo části nebo hologramu nebo mikrokosmu makrokosmického nekonečného Jednoho.

26.24 Tazatel: Mohl byste prosím nechat nástroj zakašlat a potom mi aspoň zběžně říct, jak jste toho dosáhli?

Ra: [Zakašlání.] Já jsem Ra. Tohoto bylo dosaženo přes naše porozumění dimenzionálním polím energie. To vyšší nebo více husté pole energie kontroluje to méně husté.

26.25 Tazatel: Ale potom… obecně tedy potom říkáte, že kdybychom… dovolíte Zemi, populaci této planety, aby zažila nukleární válku a mnoho úmrtí z této války, ale dokážete zajistit podmínky tak, aby tato úmrtí nebyla více traumatická, řekněme, co se týká vstupu do nebeského světa nebo astrálního světa nebo jakkoli jej nazveme, než úmrtí kulkou nebo normálními způsoby umírání vlivem stáří. Je toto správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto není správně. Bylo by to více traumatické. Ale entita by zůstala entitou.

26.26 Tazatel: Mohli byste mi říct, jaký je stav entit, které byly řekněme zabity v Nagasaki a Hirošimě? Jaký je teď jejich stav?

Ra: Já jsem Ra. Ti s tímto traumatem ještě plně nezačali hojivý proces. Je jim pomáháno, jak je to jen možné.

26.27 Tazatel: Až bude tento hojivý proces s těmito entitami dokončen, způsobí tato zkušenost smrti kvůli nukleární bombě, řekněme, regresi v jejich stoupání ke čtvrté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Takové děje jako nukleární destrukce ovlivňují celou planetu. Na této úrovni ničení neexistují žádné rozdíly a planeta bude potřebovat léčení.

26.28 Tazatel: Myslel jsem specificky, jestliže entita byla v té době v Hirošimě nebo Nagasaki a dosahovala možnosti sklizně na konci našeho cyklu, způsobila by smrt nukleární bombou takové trauma, že by nebylo možné, aby byla sklizena na konci tohoto cyklu? To byla specificky moje otázka.

Ra: Já jsem Ra. Toto není správně. Jakmile je léčení dokončeno, sklizeň může bez překážek pokračovat. Ale celá planeta bude za tento čin procházet léčením, nedochází k žádnému rozlišení mezi obětí a agresorem, to kvůli škodě způsobené celé planetě.

26.29 Tazatel: Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím? A...

Ra: [Zakašlání.]

26.30 Tazatel: A můžete potom popsat mechanizmus planetárního léčení?

Ra: Já jsem Ra. Léčení je proces přijetí, odpuštění, a je-li to možné, restituce. Když není restituce v času/prostoru dostupná, existuje mnoho vašich lidí, kteří se teď snaží o restituci, zatímco jsou ve fyzickém stavu.

26.31 Tazatel: Jak se tito lidé pokoušejí o restituci ve fyzickém stavu?

Ra: Já jsem Ra. Tito se pokoušejí o pocity lásky k planetární sféře a utěšení a hojení jizev a nedostatků rovnováhy těchto činů.

26.32 Tazatel: Tedy potom, co se fenomén UFO stal pro mnohé z populace zřejmým, hlásilo mnoho skupin lidí kontakt; mnoho skupin lidí hlásilo telepatickou komunikaci s entitami UFO a mnozí zaznamenali výsledky toho, co považovali za telepatickou komunikaci. Byla Konfederace, řekněme, orientována ke vštípení dojmu telepatické komunikace skupinám, které se začaly zajímat o UFO?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně, ačkoli někteří z našich členů se odloučili z časového/prostorového používání projekcí myšlenkových forem do vašeho prostoru/času a zvolili si, čas od času, s dovolením Rady, se objevit na vaší obloze bez přistání.

26.33 Tazatel: Tedy jsou všechna přistání, která proběhla, kromě toho přistání, kdy byl kontaktován Eisenhower… jsou všechna tato přistání skupiny Orion nebo podobného typu skupin?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně kromě izolovaných případů těch, řekněme, bez příslušnosti.

26.34 Tazatel: Je v každém případě pro entitu, která je kontaktována v jednom z těchto přistání, nutné, aby volala skupinu Orion, nebo tyto entity přijdou do kontaktu se skupinou Orion, přestože ji nevolají?

Ra: Já jsem Ra. Musíte se ponořit do hloubek porozumění negativní čtvrté úrovně. To je pro vás složité. Jakmile dosáhnou třetí úrovně prostorového/časového kontinua skrze vaše takzvaná okna, tak můžou tito křižáci pustošit dle své vůle, přičemž výsledky jsou plně funkcí polarity těch, řekněme, svědků/subjektů nebo obětí.

Toto je díky upřímnému přesvědčení negativní čtvrté úrovně, že milovat sebe samého je milovat vše. Každé jiné-já, které je tak naučeno nebo zotročeno, má tak učitele, který učí lásku k sobě samému. Vystavení tomuto učení je zamýšleno tak, aby vedlo k realizaci sklizně do čtvrté úrovně negativních nebo sobě-sloužících komplexů mysli/těla/ducha.[1]

26.35 Tazatel: Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím?

Ra: [Zakašlání.]

26.36 Tazatel: Potom předpokládám, že všechny skupiny UFO, které získávaly telepatický kontakt od Konfederace, byly, řekněme, vysoce prioritními cíli pro křižáky z Orionu, a předpokládal bych, že vysoké procento z nich mělo tedy své informace, řekněme, znečištěny. Můžete mi říct, zda máte nějakou představu, kolik procent těchto skupin bylo těžce znečištěno informacemi Orionu a zdali někteří z nich byli schopni zůstat čistě kanálem Konfederace?

Ra: Já jsem Ra. Dát vám tuto informaci by bylo zasažením do svobodné vůle nebo zmatení některých ze žijících. Můžeme jen žádat každou skupinu, aby zvážila relativní účinek filosofie a vaši takzvanou specifickou informaci. Není to specifičnost informace, co přitahuje negativní vlivy. Je to důležitost, která jí je přikládána.

To je proč docela často opakujeme, když jsme žádáni o specifickou informaci, že bledne do nedůležitosti, tak jako vadne a umírá tráva, zatímco láska a světlo jednoho nekonečného Stvořitele se odráží do nekonečných domén stvoření navěky a navždy, tvoří a vytváří se ve věčnosti.

Proč se tedy znepokojovat trávou, která kvete, vadne a umírá ve svém období, jen aby znovu rostla díky nekonečné lásce a světlu Stvořitele? To je zpráva, kterou přinášíme. Každá entita je jen povrchově to, co kvete a umírá. V hlubším smyslu není žádnému bytí konec.

26.37 Tazatel: Velmi vám děkuji. Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím?

Ra: [Zakašlání.]

26.38 Tazatel: Jak jste zmínil dříve, je to rovná a úzká cesta. Je na ní mnoho vyrušení.

Plánuji vytvořit úvod, řekněme, k Zákonu jednoty tak, že budu postupovat skrz a pokrývat styčné body tohoto 75 000letého cyklu, možná pár otázek do obecné budoucnosti. Po tomto úvodu k Zákonu jednoty, jak jej nazývám, bych se chtěl dostat přímo k hlavní práci, kterou je vytvoření pochopení, jež může být rozšířeno těm, kteří by o ně požádali, a jenom těm, kteří by o ně požádali. O pochopení, které by jim umožnilo velmi urychlit jejich evoluci. Velmi si cením a cítím jako velkou poctu a privilegium to, že mohu dělat tuto práci, a doufám, že budeme moci tuto další fázi uskutečnit.

Mám otázku, kterou položil tento nástroj a kterou bych za ni rád tlumočil. Ptá se: Mluvíte o různých typech zablokování a přesunů energie, pozitivních a negativních, které mohou probíhat díky účasti v našem komplexu sexuálně reprodukčních činů. Uvádí: Prosím vysvětlete tato zablokování a přesuny energie s důrazem na to, co by osoba hledající bytí v souladu se Zákonem jednoty mohla v této oblasti pozitivně dělat. Je pro vás možné odpovědět na tuto otázku?

Ra: Já jsem Ra. Je to částečně možné, dáno základem, který jsme položili. Toto je správně pokročilejší otázka. Díky její specificitě můžeme dát obecnou odpověď.

První přesun energie je červený paprsek. Toto je náhodný přesun, který souvisí jen s vaším reprodukčním systémem.

Pokusy o sexuální styk v oranžovém a žlutém paprsku vytvářejí nejprve zablokování, pokud pouze jedna entita vibruje v této oblasti, a tak přivádí entitu, která sexuálně vibruje v této oblasti, k tomu, aby měla nikdy nekončící touhu po této aktivitě. To, co tyto vibrační úrovně hledají, je aktivita v zeleném paprsku. Existuje možnost přesunu energie v oranžovém nebo žlutém paprsku; toto je polarizující k negativnímu: jeden je viděn jako objekt spíše než jako druhé já; ten druhý sám sebe vidí jako plenitele nebo pána situace.

Ve třetím[2] paprsku existují dvě možnosti. Prvně, pokud oba vibrují ve třetím paprsku, proběhne vzájemně posilující přesun energie, ten negativní nebo ženský, jak jej nazýváte, čerpající energii z kořenů bytí vzhůru skrz centra energií, tedy je fyzicky posílen; ta pozitivní nebo mužská polarita, jak je to viděno ve vaší iluzi, nachází tento přesun energie jako inspiraci, která uspokojuje a živí duchovní porci komplexu těla/mysli/ducha, tedy jsou oba polarizováni a uvolňují přebytek toho, čeho mají oba v hojnosti z podstaty inteligentní energie, tedy negativní/intuitivní, pozitivní/fyzické energie, jak je můžete nazývat; tento přesun energie je zablokován jen tehdy, pokud jedna nebo obě entity mají strach z vlastnictví, z bytí vlastněn, z touhy po vlastnictví nebo z touhy po bytí vlastněn.

Ta jiná možnost v zeleném paprsku je, že jedna entita nabízí energii zeleného paprsku, ta druhá nenabízí energii univerzální lásky, toto má za výsledek zablokování energie toho, který není v zeleném paprsku, tedy zvyšuje jeho frustraci nebo touhu; ten, co je v zeleném paprsku, je polarizován lehce k službě ostatním.

Přesun energie v modrém paprsku je v tomto čase mezi vašimi lidmi poněkud vzácný, ale je velmi nápomocný v přesunech energie týkajících se schopnosti vyjadřovat se bez rezervace nebo strachu.

Přesun indigové energie je mezi vašimi lidmi extrémně vzácný. Je to posvátná část komplexu těla, při které může být skrz fialový paprsek dosaženo kontaktu s inteligentním nekonečnem. V těchto dvou posledních úrovních nemůže dojít k žádným zablokováním kvůli tomu, že pokud obě entity nejsou pro tuto energii připraveny, není viditelná a žádný přesun nebo zablokování se nemohou uskutečnit. Je to jako by byl odstraněn rozdělovač z výkonného motoru.

Tento nástroj byl schopný, jako příklad této práce, poplést skupinu Orionu během [mezera v záznamu] zážitků, jak nazýváte tuto látku, díky tomu, že efektivně kompletně otevřela druhé-já třetímu paprsku… opravujeme tento nástroj, dochází jí životní energie… energii zeleného paprsku a částečně otevřela druhé-já interakci modrého paprsku.[3]

Můžeme se zeptat, jestli máte nějaké dotazy, než skončíme?

26.39 Tazatel: Pokud byste nechali nástroj zakašlat, prosím, zeptal bych se na jednu… dvě rychlé věci.

Ra: [Zakašlání.]

26.40 Tazatel: Tento nástroj se ptá, jak dlouho potrvají oslabující účinky, které teď pociťuje z požití LSD, a existuje něco, co bychom mohli udělat, aby tento nástroj byl ve větším pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Za prvé, období slabosti komplexu těla je přibližně tři vaše lunární cykly, první požití způsobuje přibližně jeden váš lunární cyklus; druhé má kumulativní nebo zdvojnásobující účinek.

Za druhé, tento nástroj je na tom dobře. Jste velmi svědomití.

Já jsem Ra. Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, veselí a spokojení a radující se v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

 

[1] V tomto místě Don v originální publikaci vložil text z relace 53.6-17. Doufal, že tím podá více vyvážený popis „blízkých setkání“ s pozitivními a negativními UFO. Don cítil že čtenáři mohou z relace 26 získat zkreslený a neúplný obraz bez doplňujících informací získaných v relaci 53.

[2] Toto by měl být čtvrtý nebo zelený paprsek. Don a Ra tuto chybu opravili v relaci 32.3-4.

[3] Ra odkazuje na zkušenost nástroje popsanou v 18.3 a jinde.

Přidejte se k nám

Překlady Zákona jednoty zasíláme jako náhodný citát v náhodný čas. Dá se to použít jako zajímavý nástroj nejen pro fandy "Law of One". Maximálně 1 email za měsíc (spíše méně). Přidáním se zároveň stáváte členy naší komunity, takže vám dáme vědět o všem podstatném, co se děje.

* povinné pole

Podívat se na předchozí newslettery