Relace 4


22. ledna 1981

4.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

4.1 Tazatel: Na konci poslední relace jsem položil otázku, která byla příliš dlouhá na odpověď. Týkalo se to tvaru pyramidy a jejího vztahu k zasvěcení. Je nyní vhodný čas na položení této otázky?

Ra: Já jsem Ra. Ano, toto je vhodný čas/prostor tuto otázku položit.

4.2 Tazatel: Má tvar pyramidy vliv na zasvěcení?

Ra: Já jsem Ra. Když jsme začali s otázkou v posledním sezení, vy jste už zaznamenal ve vašem individuálním komplexu paměti první užití tvaru pyramidy ve vztahu k zasvěcení komplexu těla. Zasvěcení duše bylo pečlivěji navržené zasvěcení vzhledem k poměrům času/prostoru, ve kterém se zasvěcovaná entita nacházela.

Představte si se mnou stranu takzvaného pyramidového objektu a mentálně si představte tento trojúhelník rozdělený do čtyř stejných trojúhelníků. Uvidíte, že průsečík středních trojúhelníků, které jsou na první úrovni každé ze čtyř stran, tvoří diamant v horizontální rovině.  Střed této roviny je vhodné místo pro křížení energií proudících z nekonečných dimenzí a komplexů mysli/těla/ducha z různých propojených energetických polí.

Tak to bylo navrženo, aby ten, kdo měl být zasvěcen, mohl myslí vnímat a potom channelovat tuto, řekněme, bránu do inteligentní nekonečnosti. Toto tedy byl druhý důvod k navržení tohoto specifického tvaru.

Můžeme nabídnout jakýkoli další popis k vašemu dotazu?

4.3 Tazatel: Jak tomu tedy rozumím, zasvěcený měl být na středové linii pyramidy, ale ve výšce nad základnou, jak je definovaná průsečíkem čtyř trojúhelníků vytvořených rozdělením každé strany do čtyř trojúhelníků. To je správně?

Ra: To je správně.

4.4 Tazatel: Potom v tomto bodě je soustředěna energie, která je vícerozměrná vzhledem k našim dimenzím. Mám pravdu?

Ra: Můžete použít tento vibrační zvukový komplex. Nicméně není to úplně a specificky správně, protože nejsou žádné jiné rozměry dimenzí. Preferovali bychom použití termínu „mnoho”-rozměrné dimenze.

4.5 Tazatel: Hraje velikost pyramidy roli při efektivitě zasvěcení?

Ra: Já jsem Ra. Každá velikost pyramidy má svůj vlastní bod v proudění inteligentní nekonečnosti. Tedy malá pyramida, která může být umístěná pod tělem nebo nad tělem, bude mít specifické a různé účinky, záležející na umístění těla ve vztahu k vstupnímu bodu inteligentní nekonečnosti.

Pro potřeby zasvěcení musela být velikost dostatečná k vytvoření dojmu velké věže, aby vstupní bod mnoho-rozměrné inteligentní nekonečnosti mohl úplně prostoupit a vyplnit kanál a jeho celé tělo bylo schopné odpočívat v této zaměřené oblasti. Dále bylo pro léčivé účely nutné, aby kanál i ten, který měl být léčen, mohli odpočívat v tomto zaměřeném bodě.

4.6 Tazatel: Je Velká pyramida v Gíze stále použitelná pro tyto potřeby, nebo už nefunguje?

Ra: Já jsem Ra. Tato, stejně jako mnoho jiných pyramidových struktur, je jako piáno, které je rozladěné. Ono, jak by tento nástroj vyjádřil, hraje skladbu, ale ach, tak špatně. Disharmonie jde citlivým na nervy. Jenom duch proudění dále zůstává kvůli změně proudících bodů, která je zapříčiněna změnou elektromagnetického pole vaší planety; je to také způsobené kvůli disharmonickým vibračním komplexům těch, kteří použili zasvěcené a léčivé místo pro méně milosrdné účely.

4.7 Tazatel: Bylo by možné v dnešní době postavit pyramidu a opět ji patřičně seřídit a použít s materiály, které jsou dostupné?

Ra: Já jsem Ra. Je to pro vás docela možné postavit pyramidovou strukturu. Použitý materiál není kritický, pouze proporce časoprostorových komplexů. Nicméně použití této struktury pro iniciaci a léčení záleží plně na vnitřních disciplínách kanálů, kteří se o takovou práci pokoušejí.

4.8 Tazatel: Má otázka by pak byla, zda jsou zde na této planetě nyní inkarnováni jednotlivci, kteří mají potřebné vnitřní disciplíny, aby s použitím vašich instrukcí pyramidu postavili, byli v ní zasvěceni a potom to udělali znovu? Je toto nyní možné pro kohokoliv na této planetě, nebo zde není nikdo pro toto vhodný?

Ra: Já jsem Ra. V současné době existují lidé, jak je nazýváte, kteří jsou schopní se tohoto úkolu zhostit. Nicméně chtěli bychom opět zdůraznit, že čas pyramid, jak byste to nazvali, je minulostí. Je to jistě nadčasová struktura. Avšak proudění z vesmíru v době, kdy jsme se pokusili pomoci této planetě, vyžadovala jisté chápání čistoty. Toto porozumění se, stejně jako stáčení proudění a vyvíjení všech věcí, změnilo na osvícenější pohled na čistotu. Tedy mezi vašimi lidmi jsou ti, jejichž čistota už je sjednocena s inteligentní nekonečností. Léčitel/pacient může dosáhnout léčení bez použití těchto struktur.

Můžeme dále mluvit k nějakému konkrétnímu bodu?

4.9 Tazatel: Je pro vás možné učit léčivé techniky, pokud seženeme tyto jedince, kteří mají přirozenou schopnost?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné. Musíme ale dodat, že je možných mnoho systémů vyučování/učení spojení léčení/pacienta kvůli různým komplexům mysli/těla/ducha. Žádáme o představivost ve zvážení relativní jednoduchosti mysli v dřívějším cyklu a méně zkreslenými, ale více komplexními pohledy a procesy myšlenky/ducha stejného komplexu mysli/těla/ducha po mnoha inkarnacích.

Také vás žádáme představit si ty, kteří si zvolili zkreslení služby a přenesli své komplexy mysli/těla/ducha z jedné dimenze do jiné, a tak si přinesli někdy zcela latentní formu mnoha dovedností a porozumění, které více odpovídají zkreslením procesů léčení/pacienta.

4.10 Tazatel: Velmi rád bych pokračoval v šetření možnosti tohoto procesu léčení, ale trochu jsem ztracený v tom, s čím začít. Můžete mi říci, jaký krok bych měl udělat nejdříve?

Ra: Já jsem Ra. Nemohu vám říci, na co se zeptat. Mohu navrhnout, abyste zvážil onu právě podanou poněkud komplexní informaci, a tak objevil několik cest zkoumání. Existuje jedno „zdraví”, jak to nazýváte, ve vašem polarizovaném prostředí, ale existuje mnoho významně různých typů zkreslení komplexů mysli/těla/ducha. Každý typ musí usilovat o své vlastní učení/vyučování v této oblasti.

4.11 Tazatel: Předpokládal bych, že prvním krokem by bylo nalezení jedince se schopností přinesenou s sebou do této inkarnace. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

4.12 Tazatel: Jakmile bych vybral jedince k provedení léčení, bylo by užitečné od vás dostat instrukce. Je to možné?

Ra: Já jsem Ra. Toto je možné s danými zkresleními vibračních zvukových komplexů.

4.13: Tazatel: Předpokládám tedy, že vybraný jedinec by měl být nezbytně ten, který je ve velké harmonii se Zákonem jednoty. Ačkoli by to nemusel chápat intelektuálně, měl by žít Zákonem jednoty. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je jak správně, tak nesprávně. První případ, tedy to, co je správně, by platilo na toho, jako je sám tazatel, který má zkreslení směrem k léčení, jak to nazýváte.

Nesprávnost, která by měla být pochopena, je léčení těmi, jejichž aktivity nereflektují Zákon jednoty ve vaší prostorové/časové iluzi, ale jejichž schopnost nalezla cestu k inteligentnímu nekonečnu bez ohledu na rovinu existence, ze které toto zkreslení pochází.

4.14 Tazatel: [Bokem: Jime, rozuměls?] Jsem trochu zmatený. Rozuměl jsem vám částečně; nejsem si jistý, zda jsem vás zcela pochopil. Můžete to říct jinými slovy?

Ra: Mohu to vyjádřit mnoha způsoby, díky znalostem nástroje vašich vibračních zvukových komplexů. Momentálně budu usilovat o kratší zkreslení.

Jsou dva druhy, které mohou léčit: takoví jako vy, kteří mají vrozené zkreslení směrem ke sdílení znalostí Zákona jednoty. Ti léčit mohou, ale nedělají to; a dále ti, kteří mají stejné vědomosti, ale nevykazují vědomě významné zkreslení k Zákonu jednoty v mysli, tělu nebo duchu, ale přesto otevřeli kanál ke stejné schopnosti. Jde o to, že zde jsou ti, kteří řekněme bez správného tréninku přesto léčí.

Dalším bodem zájmu je, že ti, jejichž život se nerovná jejich práci, mohou nalézt obtíž v absorbování energie inteligentního nekonečna, a proto se stát docela zkreslenými v takové podobě, že to způsobí disharmonii v nich samotných i v ostatních a možná i nutnost přestat s léčebnou aktivitou. Proto ti prvního typu, ti, jež hledají, aby sloužili a jsou ochotni trénovat se v myšlení, slovu i akci, jsou ti, kteří budou schopni bezpečně udržovat zkreslení směrem ke službě v oblasti léčení.

4.15 Tazatel: Bylo by tedy pro vás možné nás učit léčení?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné.

4.16 Tazatel: Budete nás učit?

Ra: Budeme.

4.17 Tazatel: Nemám žádnou představu o tom, jak dlouho by to trvalo nebo zda o tom vůbec můžete něco říci. Je pro vás možné mi dát přehled takového programu učení? Nevím, jaké otázky mám v tento moment klást. Pokládám tuto otázku v naději, že dává smysl.

Ra: Já jsem Ra. Zvažujeme vaši žádost o informace, protože, jak jste poznamenal, je značné množství vibračních zvukových komplexů, které mohou být sekvenčně použity k učení léčitele.

Přehled je velmi vhodným vstupem pro vaše možné porozumění toho, o co se jedná.

Zaprvé, mysl musí být sobě známa. Toto je asi nejnáročnější část práce léčení. Pokud mysl zná sama sebe, pak nejdůležitější aspekt léčení proběhl, protože vědomí je mikrokosmem Zákona jednoty.

Druhá část má co do činění s disciplínami komplexu těla. Uvnitř proudění, která v současné době zasahují tuto planetu, mají tato porozumění a disciplíny co do činění s rovnováhou mezi láskou a moudrostí v užití těla v jeho přirozených funkcích.

Třetí oblast je duchovní a v této oblasti jsou první dvě disciplíny spojeny skrze dosažení kontaktu s inteligentním nekonečnem.

4.18 Tazatel: Věřím, že mám nápad k dosažení... skromný nápad, každopádně k dosažení... prvního kroku. Můžete více popsat kroky? Další dva kroky, se kterými nejsem vůbec obeznámen.

Ra: Já jsem Ra. Představte si tělo. Představte si hustější aspekty svého těla. Odtud pokračujte k nejjemnější znalosti energetických cest, které obíhají a zapříčiňují, aby tělo bylo nabito energií. Pochopte, že všechny přirozené funkce těla mají aspekty od hustších k jemným a mohou být transformovány do toho, co byste nazval svátostí. Toto je v krátkosti způsob pátrání v druhé oblasti.

Co se týká třetí: představte si, chcete-li, funkci magnetu. Magnet má dva póly. Jeden směřuje nahoru. Druhý jde dolů. Funkcí ducha je integrovat nahoru směřující touhu energie mysli/těla s tokem inteligentního nekonečna, tekoucím a plynoucím směrem dolů. Toto je krátký popis pátrání v třetí oblasti.

4.19 Tazatel: Zahrnoval by pak tento program učení provádění specifických věcí, specifických instrukcí a cvičení?

Ra: Já jsem Ra. V současné době nejsme inkarnovaní mezi vašimi lidmi; proto vás můžeme vést a pokusit se vysvětlit, ale nemůžeme nic příkladně ukazovat. To je handicap. Nicméně by vskutku měly během učení/vyučování, které nabízíme, probíhat specifická cvičení mysli, těla a ducha.

Opět má být zdůrazněno, že léčení je jen jedním ze zkreslení Zákona jednoty. K dosažení nezkresleného porozumění zákona není zapotřebí léčit nebo ukázat nějakou manifestaci, ale pouze využívat disciplíny porozumění.

Požádali bychom o jednu nebo dvě další otázky před zakončením této relace.

4.20 Tazatel: Mým cílem je primárně objevit více ze Zákona jednoty a bylo by velmi prospěšné objevit techniky léčení. Jsem si vědom vašeho problému vzhledem ke svobodné vůli. Můžete… Nemůžete dělat návrhy, proto se vás zeptám, jestli můžete uvést Zákon jednoty a zákony léčení.

Ra: Já jsem Ra. Zákon jednoty, i přes všechna omezení názvu, jak říkáte vibračním zvukovým komplexům, může být aproximován tvrzením, že všechny věci jsou jedním, že není žádná polarita, žádné dobro nebo zlo, žádný nesoulad, ale pouze identita. Všechno je jedním, a to jedno je láska/světlo, světlo/láska, nekonečný Stvořitel.

Jedním z primárních zkreslení Zákona jednoty je léčení. Léčení nastává, když si komplex mysli/těla/ducha uvědomí, hluboce v sobě samém, Zákon jednoty; tedy, že zde není žádný nesoulad, žádná nedokonalost; že vše je kompletní, celistvé a perfektní. Takže inteligentní nekonečno uvnitř tohoto komplexu mysli/těla/ducha přeformuje iluzi těla, mysli nebo ducha do formy v souladu se Zákonem jednoty. Léčitel působí jako zdroj energie nebo katalyzátor pro tento zcela individuální proces.

Jedním bodem, který může být zajímavý, je, že léčitel přející se učit, musí přijmout zkreslení chápané jako odpovědnost pro toto tázání/přijímání, tedy léčení. Je to čest/povinnost, která musí být zvážena opatrně a svobodnou vůlí před vlastním tázáním.

4.21 Tazatel: Předpokládám, že bychom měli pokračovat zítra.

Ra: Já jsem Ra. Váš předpoklad je správný, ledaže cítíte, že je nezbytná určitá otázka. Tento nástroj je nejlépe uzpůsoben na přibližně takto dlouhou dobu práce.

4.22 Tazatel: Jedna krátká otázka. Je tento nástroj schopný dvou takovýchto sezení denně nebo máme zůstat u jednoho?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je schopný dvou sezení denně. Nicméně musí být podporována, aby si udržela svůj komplex těla silný, a to přijímáním vaší potravy ve výši, která přesahuje normální přísun potravy tohoto nástroje, což je kvůli fyzickému materiálu, který používáme k mluvení.

Dále musí být aktivity tohoto nástroje monitorovány, aby se předešlo nadměrné aktivitě, protože tato práce je rovna velmi namáhavé fyzické práci.

Pokud jsou tato doporučení zvážena, byla by dvě sezení možná. Nepřejeme si tento nástroj vyčerpat.

4.23 Tazatel: Děkuji vám, Ra.

Ra: Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jedné nekonečné Inteligence, která je Stvořitelem. Jděte kupředu s radostí, v síle a míru Jednoty. Adonai.

 

Přidejte se k nám

Překlady Zákona jednoty zasíláme jako náhodný citát v náhodný čas. Dá se to použít jako zajímavý nástroj nejen pro fandy "Law of One". Maximálně 1 email za měsíc (spíše méně). Přidáním se zároveň stáváte členy naší komunity, takže vám dáme vědět o všem podstatném, co se děje.

* povinné pole

Podívat se na předchozí newslettery