Relace 41


20. března 1981

41.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

41.1 Tazatel: Pro začátek mám jednu otázku týkající se logistiky. Vím, že je to hloupá otázka, ale musím ji položit, abych si byl jistý. V budoucnu existuje možnost, že se budeme muset z tohoto místa odstěhovat na místo, jež je tisíc nebo více mil daleko. Bude toto mít jakýkoliv účinek na náš kontakt s Ra?

Ra: Já jsem Ra. Toto není hloupá otázka. Lokalita je bezvýznamná, neboť nejsme snad uvnitř stvoření? Avšak před prvním sezením bude místo práce buď vámi pečlivě posouzeno tak, aby mělo příslušné vibrační úrovně, nebo je doporučeno provést očištění místa a učinit zasvěcení skrze meditaci před prvním použitím. To by mohlo vyžadovat takové zdánlivě běžné práce jako je čistění nebo malování povrchů, které můžete považovat za nevhodně poškozené.

41.2 Tazatel: Jsem obeznámen se Vypovězovacím rituálem menšího pentagramu. Jen jsem přemýšlel, zda by byl tento rituál užitečný při přípravě tohoto typu práce?[1]

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

41.3 Tazatel: Pak obecně co říkáte je, že i když se odstěhujeme přes tisíc mil daleko, pokud bychom pečlivě připravili místo, které jsme nalezli, i když bylo předtím používáno jinými, mohlo by být vyhovující. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

41.4 Tazatel: Snažím se vytvořit pochopení od počátku, mohlo by být řečeno, když začneme s inteligentním nekonečnem a pokračujeme do našich současných podmínek bytí, mám s tím trochu potíže. Myslím však, že bych měl jít zpátky a prošetřit naše Slunce, jelikož se jedná o sub-Logos, jež vytváří vše, co v tomto určitém planetárním systému prožíváme.

Popsal byste mi Slunce, naše Slunce?

Ra: Já jsem Ra. Toto je dotaz, jež není ve vašem jazyce lehce zodpověditelný, jelikož slunce má různé aspekty ve vztahu s inteligentním nekonečnem, s inteligentní energií a s každou úrovní každé planety, jak tyto sféry nazýváte. Navíc se tyto odlišnosti rozšiřují do metafyzické nebo časo/prostorové části vašeho stvoření.

Tělo slunce je vzhledem k inteligentnímu nekonečnu, stejně jako všechny ostatní části nekonečného stvoření, částí tohoto nekonečna.

Ve vztahu k potenciovanému inteligentnímu nekonečnu, jež využívá inteligentní energii, se jedná o potomka, řekněme, Logosu, pro mnohem větší počet sub-Logosů. Vztah je hierarchický v tom smyslu, že sub-Logos používá inteligentní energii způsobem nastaveným Logosem, a používá svou svobodnou vůli ke spolu-tvoření, řekněme, kompletních nuancí vašich úrovní, které prožíváte.

Ve vztahu k úrovním může být tělo Slunce, jak byste řekli, fyzicky viděno jako velké těleso s plynnými elementy, jež podstupuje procesy fúze a vyzařuje teplo a světlo.

Metafyzicky slunce dosahuje významu od čtvrté po sedmou úroveň vzhledem k vzrůstajícím schopnostem entit v těchto úrovních, aby pochopily živoucí stvoření a podstatu spolu-entity nebo druhého-já tohoto slunečního tělesa. Tudíž v šesté úrovni může být slunce navštíveno a obýváno těmi, jež obývají čas/prostor, a v každém okamžiku může být dokonce částečně stvořeno procesy entit šesté úrovně v rámci jejich evoluce.

41.5 Tazatel: Myslel jste ve vašem posledním tvrzení, že entity šesté úrovně vlastně ve své úrovni vytvářejí manifestaci slunce? Mohl byste vysvětlit, co jste tím myslel?

Ra: Já jsem Ra. V této úrovni si mohou některé entity, jejichž způsob reprodukce je fúze, zvolit vykonávat tuto část svých zkušeností jako část bytí tělesa slunce. Tudíž můžete přemýšlet o částech světla, které přijímáte, jako o potomstvu rozmnožovacího procesu lásky šesté úrovně.

41.6 Tazatel: Mohl byste pak říct, že entity šesté úrovně používají tento mechanismus, aby se přiblížily jako spolu-Stvořitelé k nekonečnému Stvořiteli?

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně, jak je vidět v poslední části šesté úrovně, kde se hledají zkušenosti úrovně brány.

41.7 Tazatel: Děkuji vám. Co chci nyní udělat, je prozkoumat, jakmile je zformována první úroveň, to, co nastává a jak jsou v bytostech prvně formována energetická centra. Nejdříve se zeptám, zda dává jakýkoliv smysl se ptát, zda slunce samotné má určitou úroveň nebo je všech úrovní?

Ra: Já jsem Ra. Sub-Logos je z celé oktávy a není entitou, která prožívá učení/vyučování entit, jako jste vy.

41.8 Tazatel: Když je zformována první úroveň… uvedu popis mého chápání a pokud mne opravíte, budu…

Intuitivně vidím tvoření první úrovně energetickým centrem, jež je vortexem. Tento vortex pak způsobuje tyto rotační pohyby, jež jsem zmínil předtím, světla, a vibrace, jež je světlem, které pak začíná houstnout do materiálů první úrovně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně tak, jak daleko vás vaše úvaha dovedla. Avšak je dobré podotknout, že Logos má plán všech úrovní oktávy v potenciálním dokončení předtím, než vstoupí do kontinua prostoru/času v první úrovni. Tudíž energetická centra existují předtím, než jsou manifestována.

41.9 Tazatel: Co je pak nejjednodušší bytostí, jež je manifestována? Předpokládám, že by to mohla být samostatná buňka nebo něco podobného. A jak funguje s ohledem na energetická centra?

Ra: Já jsem Ra. Nejjednodušší manifestovaná bytost je světlo nebo to, co jste nazvali fotonem. Ve vztahu k energetickým centrům může být viděn jako centrum nebo základ všech možných energetických polí.

41.10 Tazatel: Když je zformována první úroveň, máme oheň, vzduch, zemi a vodu. V určité době vznikne první pohyb nebo individualizace života do části vědomí, jež je samo-pohyblivé. Mohl byste popsat proces tohoto stvoření a jaký typ energetického centra má?

Ra: Já jsem Ra. První úroveň červeného paprsku, ačkoliv je přitahována směrem k růstu, není ve správné vibraci pro ty podmínky vedoucí k tomu, co nazýváte jiskrou pro uvědomění. Jak se vibrační energie pohybují od červené k oranžové, je vibrační prostředí takové, že stimuluje ty chemické látky, které byly nedávno netečné k tomu, aby se kombinovaly takovým způsobem, že láska a světlo započnou funkci růstu.

Předpoklad, jež jste dříve uvedl a jež se týkal jednobuněčných entit, jako je mnohotvará obrněnka (pozn.: polymorphous dinoflagellate), je správný. Mechanismus je přitahování směrem nahoru spirálovitě proudícího světla. Na tomto nebo jakékoliv jiné části evoluce není nic náhodného.

41.11 Tazatel: Jak si vzpomínám, má mnohotvará obrněnka spíše železný než měděný základ buňky. Mohl byste to okomentovat?

Ra: Já jsem Ra. Tato informace není centrální. Základ každého metabolismu, řekněme, je ten, jež může být nalezen v chemických látkách v okolí vzniku.

41.12 Tazatel: Jenom jsem to komentoval, protože to naznačuje, že vykonává pohyb jako náš zvířecí život s měděným buněčným základem, a přesto má železný buněčný základ rostlinného života, což naznačuje možný přesun z rostlinného do živočišného života. Mýlím se? Moje paměť týkající se tohoto je trochu nejasná.

Ra: Já jsem Ra. Není to tak, že se mýlíte, ale tak že by závěr neměl být z takové informace vyvozován. Pro vědomé entity existuje několik odlišných typů bází, nejenom na této planetární sféře, ale v mnohem větší míře ve formách nacházejících se na planetárních sférách jiných sub-Logosů. Chemický nosič je to, co nejvhodněji zastřešuje vědomí. Předmětem zájmu je spíše činnost vědomí než chemické uspořádání fyzického nosiče.

Pozorovali jsme, že ti, jež nazýváte vědci, hloubali nad různými rozdíly a možnými vztahy různých stupňů, typů a podmínek životních forem. To není plodný materiál, jelikož se týká chvilkové volby vašeho sub-Logosu.

41.13 Tazatel: Nezamýšlel jsem tou otázkou plýtvat časem, ale právě jste zmínil tu konkrétní jednu buňku. Má tato mnohotvará obrněnka oranžové energetické centrum?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

41.14 Tazatel: Souvisí pak toto energetické centrum na velmi malém měřítku s oranžovým energetickým centrem člověka?

Ra: Já jsem Ra. Pravá barva je přesně stejná. Avšak vědomí v počátku druhé úrovně je primitivní a používání oranžového paprsku je omezené na vyjádření sebe sama, jež může být viděno jako pohyb a přežití.

V tomto čase ve třetí úrovni mají ti, jež lpí na oranžovém paprsku mnohem složitější systém zkreslení, přes která je oranžový paprsek manifestován.  Je to poněkud komplikované. Budeme se snažit o zjednodušení.

Odpovídající pravá barva je pro třetí úroveň, jak jste zjistili, žlutá. Avšak procesy ovlivňování pravé zelené barvy, jež působí na entity žlutého paprsku, přiměly mnohé entity, aby se vrátily k uvažování o sobě než postoupit dále do uvažování o jiných já neboli do zeleného paprsku. To nemusí být vnímáno jako negativně polarizující povahy, jelikož negativně polarizovaná entita velmi intenzivně pracuje s nejhlubšími manifestacemi energií skupin žlutého paprsku, obzvláště s manipulacemi ostatních já pro službu sobě. Ti, jež se vracejí k oranžovému paprsku, a můžeme dodat, že těch je na vaší rovině v této době mnoho, jsou ti, kteří cítí vibrace pravé zelené barvy, ale odmítají vládní a společenské aktivity jako takové a znovu hledají sami sebe.

Avšak když nemá entita správně vyvinutý žlutý paprsek tak, že vyváží osobní vibrační stupně entity, je pak postavena před úkol další aktivace a vyvažování sebe sama ve vztahu k sobě, tudíž manifestace oranžového paprsku v bodě tohoto prostoru/času.

Tudíž pravá oranžová barva je to, co je bez rozdílu. Avšak její manifestace nebo jakéhokoliv paprsku mohou být viděny jako nejrůznorodější v závislosti na vibračních úrovních a vyváženích mysli/těla nebo komplexů mysli/těla/ducha, které tyto energie vyjadřují.

41.15 Tazatel: Mohl byste mi uvést nejjednodušší a první entitu, jež má energetická centra jak oranžového, tak žlutého paprsku?

Ra: Já jsem Ra. Ti, jež mají první zkušenosti žlutého paprsku na vaší planetě, jsou zvířecí a rostlinné povahy, jež shledávají potřebu reprodukce dvoupohlavními technikami nebo ti, jež shledají nezbytným nějakým způsobem záviset na ostatních já kvůli přežití a růstu.

41.16 Tazatel: A pak jaká entita by byla nejjednodušší, která by měla červenou, oranžovou, žlutou a zelenou aktivaci?

Ra: Já jsem Ra. Tato informace byla pokryta v minulé relaci[2]. Abychom snad zjednodušili vaše dotazování, každé centrum může být ve třetí úrovni viděno jako potenciálně aktivované, entity pozdní druhé úrovně mají schopnost, pokud nastane efektivní využití zkušeností, vibrovat a aktivovat energetické centrum zeleného paprsku.

Bytost třetí úrovně, jež má potenciál pro úplné sebeuvědomění, má tudíž potenciál pro minimální aktivaci všech energetických center. Čtvrté, páté a šesté úrovně jsou ty, jež kultivují vyšší energetická centra. Sedmá úroveň je úrovní dokončení a kloní se k bezčasovosti neboli věčnosti.

41.17 Tazatel: Dobře, mělo by pak zvíře ve druhé úrovni všechna z energetických center nějakým způsobem ve své bytosti, avšak neaktivované?

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně.

41.18 Tazatel: Nyní, zvíře je ve druhé úrovni složeno jako všechny věci ze světla. Na co se snažím přijít je vztah mezi světlem, ze kterého jsou různá těla zvířat stvořena, a vztahem tohoto s energetickými centry, která jsou aktivní a s těmi, která aktivní nejsou, a jak je toto spojeno s Logosem. Je těžké tuto otázku položit. Můžete mi na to dát určitý druh odpovědi?

Ra: Já jsem Ra. Odpovědí je přesměrování vašich procesů myšlení od jakéhokoliv mechanického pohledu na evoluci. Vůle Logosu určuje potenciály, jež jsou pro vyvíjející se entitu dostupné. Vůle entity je, jak se vyvíjí, jedinou mírou stupně a náročnosti aktivace a vyvážení různých energetických center.

41.19 Tazatel: Děkuji. Ve včerejší nebo předvčerejší relaci jste zmínil odlišnou rychlost rotace nebo aktivit energetických center. Co jste tím myslel, tou rychlostí rotace?

Ra: Já jsem Ra. Každé energetické centrum obsahuje široké spektrum rotační rychlosti, nebo jak to můžete ve vztahu k barvě vidět jasněji, zářivosti. Čím silněji se vůle entity koncentruje na kultivaci nebo čištění každého energetického centra, tím zářivější nebo rotačně aktivnější každé energetické centrum bude. Není pro energetická centra nezbytné, aby byla pro sebe uvědomělou entitu aktivována po řadě. Tudíž entity mohou mít extrémně zářící energetická centra, zatímco jsou ve svém paprsku fialového světla docela nevyvážené, a to díky nedostatku pozornosti na souhrnnou zkušenost entity.

Klíč k vyvážení může být pak viděn v přirozené, spontánní a upřímné reakci entit na zkušenosti, a tudíž použití zkušenosti na maximum, pak v aplikování vyvažovacích cvičení a v dosažení správného postoje k manifestaci nejčistšího spektra energetického centra ve fialovém paprsku.

Toto je důvodem, proč stupeň záře nebo rotační rychlost energetických center není považována být nad vyváženým aspektem nebo manifestací fialového paprsku entity vzhledem ke schopnosti sklizně; protože ty entity, jež jsou nevyvážené, obzvláště vzhledem k primárním paprskům, nebudou schopné unést dopad lásky a světla inteligentního nekonečna do míry potřebné pro sklizeň.

41.20 Tazatel: Mohl byste mi sdělit rozdíl mezi prostorem/časem a časem/prostorem?

Ra: Já jsem Ra. Při použití vašich slov je rozdíl takový jako mezi viditelným a neviditelným nebo fyzickým a metafyzickým. Při použití termínů matematiky, jak činí ten, kterého nazýváte Larson, je rozdíl takový jako mezi s/t a t/s.

41.21 Tazatel: V poslední relaci jste zmínil, že půst byl způsobem zbavení se nechtěných myšlenkových forem. Můžete tento proces rozvést a trochu více vysvětlit, jak to funguje?

Ra: Já jsem Ra. Toto, jako všechny léčebné techniky, musí být použito vědomou bytostí; tj. tou, jež si je vědoma, že zbavení se nadměrného a nechtěného materiálu z komplexu těla je analogií ke zbavení mysli nebo ducha nadbytečného nebo nechtěného materiálu. Tudíž disciplína nebo odmítnutí nechtěné části jako příslušné části sebe sama je vzato skrze strom mysli dolů skrze kmen do podvědomých úrovní, kde je učiněno spojení, a tudíž tělo, mysl a duch pak v jednotě vyjádří odepření nadbytečného nebo nechtěného duchovního nebo mentálního materiálu jako části entity.

Vše pak odpadá a entita, zatímco chápe, chcete-li, a oceňuje podstatu odmítnutého materiálu jako části většího já, nicméně s pomocí akce svobodné vůle čistí a kultivuje komplex mysli/těla/ducha, a přináší k manifestaci zamýšlené nastavení komplexu mysli nebo komplexu ducha.

41.22 Tazatel: Bylo by to pak podobné jako vědomé přeprogramování katalyzátoru? Například pro některé entity je katalyzátor naprogramován vyšším já, aby vytvořil takové prožitky, že entita může sama sebe zbavit nechtěných návyků. Bylo by to pak analogické k entitě, která vědomě toto uvolnění naprogramuje a použije půst jako metodu komunikace se sama sebou?

Ra: Já jsem Ra. Není to pouze správně, ale může to být dále rozvedeno. Vlastní já, jež dostatečnou měrou chápe činnost tohoto katalyzátoru a techniky programování, může skrze samotnou koncentraci vůle a víry způsobit přeprogramování, a to bez analogie půstu, způsoby stravování nebo jiných analogických disciplínách komplexu těla.

41.23 Tazatel: Mám knihu Zasvěcení[3], ve které žena popisuje zasvěcení. Jste obeznámen s obsahem této knihy?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Skenujeme vaši mysl.

41.24 Tazatel: Jim přečetl celou knihu. Já jsem četl pouze její část, ale přemýšlel jsem, zda učení v knize s ohledem na vyvažování bylo vaše učení, učení od Ra?

Ra: Já jsem Ra. To je v podstatě správně se zkresleními, která mohou být viděna, když je tento materiál porovnán s materiálem, který jsme nabídli.

41.25 Tazatel: Proč jsou červené, žluté a modré energetické centrum nazývány primárními centry? Myslím, že to z předchozího materiálu chápu, ale existuje nějaké spojení těchto primárních barev zpět do inteligentního nekonečna, které je hlubší než to, co jste nám předal?

Ra: Já jsem Ra. Nemůžeme říci, co může být pro entitu hluboké. Červený, žlutý a modrý paprsek jsou primárními, protože zdůrazňují aktivitu primární podstaty.

Červený paprsek je základ; oranžový je pohybem směrem ke žlutému paprsku, jež je paprskem sebeuvědomění a interakce. Zelený paprsek je pohybem přes rozličné zkušenosti energetických výměn, jež se týkají soucitu a vše odpouštějící lásky, k primárnímu modrému paprsku, jež je prvním paprskem vyzařování sebe sama bez ohledu na jakoukoliv akci od jiného.

Entita zeleného paprsku je při konfrontaci se zablokováním od ostatních já neúčinná. Entita modrého paprsku je spolu-Stvořitel. Toto může být snad jednoduše přeformulování předchozí aktivity, ale pokud uvážíte funkci Logosu jako reprezentanta nekonečného Stvořitele při uskutečňování vědění o Stvořiteli Stvořitelem, můžete doufám vidět kroky, kterými může být tohoto dosaženo.

Můžeme požádat o jednu konečnou plnou otázku, než opustíme toto sezení?

41.26 Tazatel: Toto může být příliš dlouhá otázka na toto sezení, ale položím ji, a pokud je příliš dlouhá, můžeme s ní pokračovat později. Mohl byste mi říct o vývoji společenského paměťového komplexu Ra, od jeho prvních počátků, a jaký katalyzátor byl použit, aby se dostal tam, kde je nyní, co se aktivací paprsků týče? Je to příliš dlouhá otázka?

Ra: Já jsem Ra. Otázka si nevyžaduje dlouhou odpověď, protože my, jež jsme prožívali vibrační úrovně na té planetární sféře, kterou nazýváte Venuše, jsme měli štěstí, že jsme byli schopni postupovat v harmonii s planetárními vibracemi a s harmonickou graduací do druhé, třetí a čtvrté, velmi urychlené zkušenosti čtvrté úrovně.

Strávili jsme mnoho času/prostoru, chcete-li, v páté úrovni ve vyvažování intenzivního soucitu, jež jsme získali ve čtvrté úrovni. Graduace byla opět harmonická a náš společenský paměťový komplex, jež se stal pevně usazený ve čtvrté úrovni, zůstal velmi silné a prospěšné povahy.

Naše práce šesté úrovně byla také urychlena kvůli harmonii našeho společenského paměťového komplexu, takže jsme byli schopni se vydat jako členové Konfederace na dokonce ještě rychlejší přiblížení graduace do sedmé úrovně. Naše harmonie byla však bolestným zdrojem naivnosti, co se týká práce s vaší planetou. Existuje krátký dotaz, než opustíme tento nástroj?

41.27 Tazatel: Pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt.

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

 

[1] Vysvětlení Vypovězovacího rituálu může být nalezeno v různých pracech Hermetického řádu Zlatého úsvitu, zahrnuto jako dodatek v knize W.E. Butlera „The Magician, His Training, and His Work“.

[2] Pravděpodobně odkaz na 35.1.

[3] Initiation, od Elisabeth Haich

Přidejte se k nám

Překlady Zákona jednoty zasíláme jako náhodný citát v náhodný čas. Dá se to použít jako zajímavý nástroj nejen pro fandy "Law of One". Maximálně 1 email za měsíc (spíše méně). Přidáním se zároveň stáváte členy naší komunity, takže vám dáme vědět o všem podstatném, co se děje.

* povinné pole

Podívat se na předchozí newslettery