Relace 6


24. ledna 1981

6.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

6.1 Tazatel: Rádi bychom navázali na materiál ze včerejška. Museli jsme minule přerušit [nesrozumitelné].

Ra: Já jsem Ra. To je pro nás v pořádku.

Nyní pokračujeme s třetí oblastí vyučování/učení, které se týkají rozvoje energetických sil léčení.

Třetí oblastí je duchovní komplex, což zahrnuje pole síly a vědomí, které jsou nejméně zkresleny v rámci vašeho komplexu mysli/těla/ducha. Zkoumání a vyvažování komplexu ducha je vskutku nejdelší a nejjemnější částí vašeho učení/vyučování. Na mysl nahlížíme jako na strom. Mysl ovládá tělo. S myslí, která je jednoznačně soustředěná, v rovnováze a uvědomělá, s tělem, které je v souladu s jakýmikoli návyky a zkresleními, které patří do rovnováhy daného nástroje, je potom nástroj připraven pokračovat ve velkém díle.

Toto je práce s větrem a ohněm. Duchovní energetické pole těla je cesta nebo kanál. Když jsou tělo a mysl otevřené, může se duch stát fungujícím médiem nebo komunikátorem z individuální energie vůle entity směrem nahoru a z proudů tvořícího ohně a větru směrem dolů.

Schopnost léčit je jako vše ostatní, co by nástroj nazval paranormálními schopnostmi, uskutečněná otevřením cesty nebo média do inteligentního nekonečna. Je mnoho těch ve vaší úrovni, kteří mají náhodný otvor nebo bránu ve svém duchovním energetickém poli, jež je někdy vytvořená požitím chemikálií podobných těm, které by nástroj nazval LSD, a kteří jsou schopní se náhodně a nekontrolovaně napojit na zdroje energie. Mohou, ale nemusí to být entity, které si přejí sloužit. Účelem takového opatrně a vědomě otevřeného kanálu je sloužit spolehlivějším způsobem, více všedním a normálním způsobem, tak jak to vidí zkreslený komplex léčitele. Ostatním se to může jevit jako zázraky. Pro toho, kdo opatrně otevřel dveře inteligentního nekonečna, je toto běžné; je to všední; je to tak, jak to má být. Životní zkušenost se stává poněkud transformovanou a velké dílo pokračuje.

V tuto chvíli cítíme, že tato cvičení jsou pro váš začátek postačující. V budoucnu, až pocítíte, že jste dosáhli toho, co vám bylo předloženo, vás začneme vést k přesnějšímu chápání funkcí a užívání této brány v rámci zkušenosti s léčením.

6.2 Tazatel: Byl jsem dotázán, zda je možné, aby se Tom Flaherty během zítřka zúčastnil jedné z těchto komunikačních relací. Jste obeznámen s entitou Tom Flaherty?

Ra: Já jsem Ra. Tento komplex mysli/těla/ducha, zvukové vibrace „Tom Flaherty“, je akceptovatelný. Upozorňujeme vás, abyste pečlivě instruovali tuto entitu ohledně rozpoložení a různých příslušenstvích, čemuž musí porozumět předtím, než je uvedena do tohoto kruhu.

6.3 Tazatel: Nejsem si zcela jistý, co jste myslel slovem příslušenství.

Ra: Poukazoval jsem na symbolické objekty, které spouštějí zkreslení tohoto nástroje směrem k lásce/světlu. Jejich umístění a milující přijetí všemi přítomnými je důležité pro pečování o tento nástroj. Proto musí být tato příslušenství popsána a jejich přítomnost vysvětlena vašimi vlastními slovy formou vyučování/učení, pro správný postoj k dosažení potřebných výsledků.

6.4 Tazatel: On mi bude rozumět. Budeme velice pečliví, abychom zcela informovali Toma před jeho účastí. Velice vám děkuji.

Zdá se mi, že je vhodný čas zabývat se trochu více vaším historickým pozadím, snad informacemi týkajícími se toho, odkud jste přišli předtím, než jste se zapojili do dění s planetou Zemí, pokud je to tedy možné.

Ra: Já jsem Ra. Já jsem společně se společenským paměťovým komplexem, jehož jsem součástí, jedním z těch, kteří se vydali pryč z jiné planety uvnitř vaší vlastní sluneční soustavy, jak by ji nazvala tato entita. Tímto planetárním vlivem byla ta, kterou nazýváte Venuše. Ve vašem měřítku jsme starou rasou. Když jsme byli v šesté dimenzi, byly naše fyzické bytosti, jak byste řekli, zlaté. Byli jsme vysocí a poněkud choulostiví. Pokrývka našeho komplexu fyzického těla, jež nazýváte pokožkou, měla zlatý odstín.[1]

Rozhodli jsme se přijít v této podobě mezi vaše lidi. Vaši lidé té doby byli od nás ve fyzickém vzhledu velice odlišní, jak byste to popsali. Proto jsme se dobře nemísili s populací a byli jsme očividně jiní než oni. Proto byla naše návštěva relativně krátká, neboť jsme sebe našli v pokrytecké pozici těch, kdo jsou uznávaní jako odlišní od vás. To byla doba, během které jsme postavili stavby, o které projevujete zájem.

6.5 Tazatel: Jak jste cestovali z Venuše na tuto planetu?

Ra: Použili jsme myšlenku.

6.6 Tazatel: Pak jste… Bylo by možné vzít jednoho z lidí té doby z naší planety a umístit jej na Venuši? Přežil by? Byly podmínky mnohem [nesrozumitelné]?

Ra: Podmínky ve třetí úrovni nejsou obyvatelné pro životní formy vašich lidí. Pátá a šestá úroveň té planetární sféry jsou velmi prospěšné pro růst/učení/výuku.

6.7 Tazatel: Jak jste byli schopni provést přechod z Venuše a předpokládám, že šestá úroveň, která... bylo by to neviditelné, kdybyste sem přišli? Museli jste změnit vaši úroveň, abyste chodili po Zemi?

Ra: Vzpomeňte si na cvičení s větrem. Rozpad do prázdnoty je rozpadem do jednotnosti, protože není žádná prázdnota. Z šesté dimenze jsme schopní manipulace, myšlenkou, inteligentního nekonečna nacházejícího se v každé částici světla nebo zkresleného světla, takže jsme byli schopní se obléknout do repliky našeho komplexu mysli/těla/ducha šesté úrovně viditelné ve třetí úrovni. Bylo nám to dovoleno Radou, která stráží tuto planetu.

6.8 Tazatel: Kde se tato Rada nachází?

Ra: Tato Rada se nachází v oktávě, nebo v osmé dimenzi planety Saturn, jenž je v oblasti, kterou chápete ve trojrozměrných podmínkách jako prstence.

6.9 Tazatel: Jsou takoví lidé, jací se nacházejí na Zemi, na některé z jiných planet v této sluneční soustavě?

Ra: Požadujete informaci ze současného prostor/času nebo z kontinua prostoru/času?

6.10 Tazatel: Obojí.

Ra: V jednom času/prostoru, v tom, kde je vaše minulost, byla populace bytostí z třetí úrovně na planetě, která přebývala uvnitř vaší sluneční soustavy. Tato planeta je nazývána rozličnými jmény. Vašimi lidmi je nejčastěji používaný vibrační zvukový komplex Maldek. Tyto bytosti byly donuceny tím, že zničily svou planetární sféru, nalézt pro sebe místo na této planetě třetí úrovně, která byla jedinou ve vašem slunečním systému v době jejich času/prostoru obyvatelnou a schopnou nabídnout lekce nutné ke snížení zkreslení jejich mysli/těla/ducha s ohledem na Zákon jednoty.

6.11 Tazatel: Jak sem přišli?

Ra: Přišli sem přes proces sklizně a byli inkarnovaní procesem inkarnace z vašich vyšších sfér uvnitř této úrovně.

6.12 Tazatel: Před jakou dobou se toto událo v našich letech?

Ra: Mám potíže komunikovat s tímto nástrojem. Musíme prohloubit její stav.

Toto se stalo přibližně před pěti sty tisíci [500 000] vašimi lety.

6.13 Tazatel: Děkuji. Je tedy celá populace Země, lidská populace na Zemi, jsou všichni původně z Maldeku?

Ra: Já jsem Ra. Toto je nová řada otázek a zaslouží si své vlastní místo. Ti, kteří byli sklizeni ze sféry známé před jejím rozpadem pod jinými názvy, ale vašimi lidmi jako Maldek, se z větší části inkarnovali dovnitř vaší Země spíše než na její povrch. Populace vaší planety obsahuje mnoho různých skupin sklizených z jiných sfér druhé a opakované třetí úrovně. Nejste všichni jedné rasy nebo jednoho původu. Zkušenost, kterou sdílíte, je unikátní v tomto časovém/prostorovém kontinuu.

6.14 Tazatel: Myslím si, že by bylo vhodné objasnit, jak Zákon jednoty funguje v rámci tohoto přemístění bytostí na naši planetu a v rámci sklizně.

Ra: Já jsem Ra. Zákon jednoty jednoduše uvádí, že všechny věci jsou jedno, že všechny bytosti jsou jedno. Existují určitá chování a myšlenkové formy v souladu s pochopením a praktikováním tohoto zákona. Ti, kteří ukončují cyklus zkušeností a kteří demonstrují úrovně zkreslení tohoto chápání myšlenek a činů, budou odděleni svou vlastní volbou do vibračního zkreslení, které nejvíce vyhovuje jejich komplexům mysli/těla/ducha.

Tento proces je chráněn a hlídán těmi pečujícími bytostmi blízkými k Zákonu jednoty z hlediska jejich zkreslení, které přesto volí aktivní službu.

Proto je tato iluze tvořena světlem, nebo přesněji, ale hůře pochopitelněji, světlem/láskou. Toto je v rozličných stupních intenzit. Komplex ducha každé sklizené entity se pohybuje podél linie světla, dokud záře světla není příliš silná a v tom momentě se entita zastaví. Tato entita mohla sotva dosáhnout na třetí úroveň nebo mohla být velice, velice blízko k ukončení vibrace komplexu světla/lásky třetí úrovně. Nicméně ti, kteří spadají do této oktávy zesilujícího světla/lásky, pak prožívají velký cyklus, během kterého je mnoho příležitostí k objevení zkreslení, jež jsou vlastní pro každou entitu, a tudíž zmenšující tato zkreslení.

6.15 Tazatel: Jaká je délka, v našich letech, jednoho takové cyklu v současné době?

Ra: Jeden velký cyklus je přibližně dvacet pět tisíc [25 000] vašich let. Existují tři cykly této podstaty, během nichž ti, kdo pokročili, mohou být sklizeni na konci tří velkých cyklů. To je přibližně mezi sedmdesáti pěti a sedmdesáti šesti tisíci [75 - 76 000] vašimi lety. Všichni jsou sklizeni bez ohledu na jejich pokrok, protože v této době se jejich vlastní planeta posunula skrze užitečnou část této úrovně a přestává být užitečnou pro nižší pod-úrovně vibrací na této úrovni.

6.16 Tazatel: Jaké je postavení této planety ve vztahu k postupu cyklů v této době?

Ra: Já jsem Ra. Tato sféra je v této době ve vibracích čtvrté dimenze. Její materiál je docela zmatený kvůli paměťovému komplexu společnosti, která je součástí jejího vědomí. To neumožňuje jednoduchý přechod k vibracím, které ji čekají. Proto to bude doprovázeno určitým nepohodlím.

6.17 Tazatel: Nastane toto nepohodlí během několika let?

Ra: Já jsem Ra. Toto nepohodlí, nebo neharmonický komplex vibrací, započal před několika vašimi lety. Bude pokračovat po dobu přibližně třiceti vašich let.

6.18 Tazatel: Předpokládám, že po tomto období třiceti let budeme planetou čtvrté úrovně. Je to pravda?

Ra: Já jsem Ra. Je tomu tak.

6.19 Tazatel: [Je] možné odhadnout, jaké procento současné populace bude obývat planetu čtvrté úrovně?

Ra: Sklizeň ještě neproběhla, tudíž odhad pozbývá smyslu.

6.20 Tazatel: Má tento fakt, že se nyní nacházíme v období přechodu, cokoliv společného s důvodem, že poskytujete vaše informace populaci?

Ra: Já jsem Ra. Pobývali jsme mezi vašimi lidmi. Pamatujeme si. Pamatujeme si zármutek. Viděli jsme mnohé. Hledali jsme nástroj se správnými parametry zkreslení komplexu mysli/těla/ducha a také podporující a rozumějící skupinu komplexů mysli/těla/ducha, která by akceptovala tyto informace s minimálním zkreslením a s maximální touhou sloužit.

Odpověď je, ve zkratce, ano. Nicméně jsme si přáli, abyste věděli, že v naší paměti vám děkujeme.

6.21 Tazatel: Plavidla ve tvaru disku, které nazýváme UFO, bylo… bylo řečeno, že některá přiletěla… možná z planety Venuše. Bylo některé z nich vaším plavidlem?

Ra: Já jsem Ra. My používáme krystaly k mnoha účelům. Plavidla, o kterých mluvíte, nebyla námi použitá ve vašem současném paměťovém komplexu prostoru/času. Nicméně jsme použili krystaly a plavidla zvonovitého tvaru v minulosti vaší iluze.

6.22 Tazatel: Před kolika lety v minulosti jste použili plavidla ve tvaru zvonu pro příchod sem?

Ra: Já jsem Ra. Navštívili jsme vaše lidi před 18 000 lety a nepřistáli jsme; znovu pak před 11 000 lety.

6.23 Tazatel: Fotografie plavidel ve tvaru zvonu a hlášení o kontaktu z Venuše existují z doby méně než před třiceti lety. Máte nějaké znalosti těchto hlášení?

Ra: Já jsem Ra. Máme znalosti o Jednotě s těmito průniky do vašeho současného času/prostoru. My již nejsme z Venuše. Nicméně zde existují myšlenkové formy, které byly vytvořené mezi vašimi lidmi v době našeho pobytu mezi vámi. Paměť a myšlenkové formy tam vytvořené jsou součástí vašeho společensko-paměťového komplexu. Toto hromadné vědomí, jak byste ho mohli nazvat, opětovně vytváří zkušenost pro ty, kdo takovou zkušenost vyžadují. Současná populace Venuše již není šesté úrovně.

6.24 Tazatel: Pochází nějaká plavidla UFO, která jsou hlášená v současné době, z jiných planet, nebo máte takové znalosti?

Ra: Já jsem jedním z členů Konfederace planet ve službě nekonečnému Stvořiteli. V této konfederaci je přibližně padesát tři civilizací zahrnujících přibližně pět set planetárních komplexů vědomí. Tato Konfederace obsahuje ty z vaší vlastní planety, kteří dosáhli úrovně za hranicí třetí. Zahrnuje i planetární entity uvnitř vaší sluneční soustavy a obsahuje entity z ostatních galaxií. Je to skutečná Konfederace, v níž členové nejsou stejní, ale jsou spojení ve službě v souladu Zákona jednoty.

6.25 Tazatel: Přiletěli sem v současné době někteří z nich ve vesmírných plavidlech? V minulosti, řekněme, třiceti let?

Ra: Já jsem Ra. Musíme konstatovat, že tato informace není důležitá. Pokud to chápete, myslíme že tato informace může být přijatelně nabídnuta. My chceme vyjádřit Zákon jednoty. Nicméně promluvíme na toto téma.

Každá planetární entita, která si přeje se objevit ve vašem prostorovém/časovém zkreslení třetí dimenze, si vyžádá svolení na proniknutí karantény, jak byste ji mohli nazvat, a zjevení se vašim lidem. Důvod a účel tohoto zjevení se je pochopen a buď přijat, nebo zamítnut. Až patnáct entit z Konfederace bylo na vaší obloze v jednom období, ostatní vám jsou přístupní skrze myšlenku.

V současnosti existuje sedm entit, které operují s plavidly ve vaší úrovni. Jejich cíle jsou velmi jednoduché: dovolit entitám vaší planety uvědomit si nekonečno, což je nejlépe vyjádřeno neinformovaným jako něco záhadného nebo neznámého.

6.26 Tazatel: Jsem si plně vědom toho, že se primárně zajímáte o rozšíření Zákona jednoty. Nicméně je mým úsudkem, který může být chybný, že aby se tento materiál rozšířil, bude nezbytné zahrnout otázky, jako je ta, kterou jsem právě položil, a to za účelem vytvoření co možná největšího rozšíření tohoto materiálu. Pokud toto není předmětné, mohu limitovat své otázky pouze na použití Zákona jednoty. Rozumím ale, že v současné době je cílem rozšířit tento materiál co nejvíce. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto chápání je pouze mírně zkreslené ve vašem pochopení/učení. Přejeme si, abyste pokračovali tak, jak to považujete za správné. To je vaše místo. My tím, že dáváme tyto informace, chápeme naše zkreslení porozumění našeho účelu, který je nejenom nabídnutím informací, ale také jejich vyvážením v souladu s naším zkresleným chápáním jejich relativní důležitosti. Proto se občas setkáte s našimi tvrzeními, která budou naznačovat, že nějaká otázka není důležitá. Toto je díky našemu vnímání, že daná otázka není důležitá. Nicméně, pokud otázka neobsahuje potenciál pro odpověď, která může porušit svobodnou vůli, svou odpověď nabídneme.

6.27 Tazatel: Děkuji mnohokrát. Nechceme unavit nástroj více, než je nutné.  Značně jsme překročili normální pracovní čas. Mohl byste mi sdělit stav nástroje?

Ra: Nástroj je v rovnováze díky vaší péči. Avšak strnulost jejího fyzického nosiče narůstá.

6.28 Tazatel: V tom případě bychom měli pokračovat později.

Ra: My souhlasíme. Pokud tedy nemáte krátkou otázku, odejdeme.

6.29 Tazatel: Jediná otázka, kterou mám, je, že musím předpokládat, protože Leonard tu byl v době, kdy jste poprvé učinil kontakt, že by bylo pro něj vhodné tu být tak jako Tom. Je to správně?

Ra: To je správně a dotváří to počet těch, kteří jsou schopní přijít a jsou vyhovující v této době. Znovu upozorňuji na předané instrukce pro přípravu komplexu zvukových vibrací, Toma.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

 

 

[1] Je zde několik vodítek, jež naznačují, že zde místo šesté zamýšleli Ra uvést třetí úroveň, a to včetně informace dané v odpovědi 6.7, také proto, že hovoří o „fyzickém komplexu těla“ a „pokožce“, přičemž z jiných přenosů víme, že v šesté úrovni se stali světlem (např. v 8.20).

Přidejte se k nám

Překlady Zákona jednoty zasíláme jako náhodný citát v náhodný čas. Dá se to použít jako zajímavý nástroj nejen pro fandy "Law of One". Maximálně 1 email za měsíc (spíše méně). Přidáním se zároveň stáváte členy naší komunity, takže vám dáme vědět o všem podstatném, co se děje.

* povinné pole

Podívat se na předchozí newslettery