Slovníček pojmů v Zákonu jednoty


Chybí vám nějaké pojmy, které nejsou zcela jasné? Napište mi, nebo zanechte komentář.

Poslední aktualizace: 27.8.2019

Slovníček pro Zákon jednoty

Seřadit podle: češtiny

anglickyčeskypopis
acceptancepřijmutíDůležitý pojem pro pozitivně orientovanou entitu. Je součástí "procesu", který zmírňuje karmu jednoduše řečeno ve třech krocích: 1. porozumění, 2. přijmutí, 3. odpuštění
allnessstav všeho, celistvost
awarenesspovědomí / uvědomění si
balancingvyvažování
biaspředpojatost, návyk
body/mind/spirit complexkomplex těla/mysli/duchaRa vidí lidi jako komplexy energie, která se vyjadřuje ve třech odlišných formách.
catalystkatalyzátor
channelkanál, program
channelingchanelingPříjem telepatické komunikace.
chariotkočár
clairaudiencejasnoslyšnost, bezčasíhttp://intuitivesoulsblog.com/clairaudience/ - je psychická schopnost, která znamená, že lze za pomocí sluchu přijmout intuitivní informace od svého Vyššího já, těch "za závojem" nebo od svých duchovních průvodců.
Confederation of planets in service of the Infinite CreatorKonfederace planet ve službě nekonečnému Stvořiteli
congruentkongruentníSouběžné a souladné, nebo jednodušeji shodné ve velikosti a tvaru. Tento termín má více "matematický" charakter a jemnější význam, než pouze znamenající "shodný".
consciousnessvědomí
constructkonstruktVýtvor v realitě - může to být bytost nebo třeba prostor vytvořený myšlenkovou formou mimo tuto realitu (neexistující v této "hmotné" realitě).
CouncilRada
Council of SaturnRada Saturnu
craftplavidloVe smyslu neidentifikovaných létajících objektů (UFO).
CrusadersKřižáci
densityúroveň, hustotaSynonymní pro "dimenze", nicméně density má specifický význam pro Ra. Oba dva termíny dávají smysl, i když osobně se více klaním k "úrovni", protože je obecnější. Vazba na "fyzikální" hustotu je však také užitečná, protože Ra popisuje každou úroveň více nahuštěnou světlem, než předchozí. Takže čtvrtá úroveň je více nahuštěná světlem než třetí atp. Je 7 úrovní v každém oktávu stvoření, kdy osmá úroveň současného stvoření se rovná první úrovni dalšího cyklu evoluce Stvořitele.
devachanicdevachanický, rajský, božskýPodle Ra, je to úroveň nad astrální. Vypadá, že koresponduje s modrým paprskem.
distortion/szkresleníTento pojem je pro Ra velmi oblíbeným obratem, ať prakticky vše je zkreslením Zákona jednoty.
elucidateosvětlit / vysvětlit
entityentita
entropyentropiepostupný pokles do nepořádku nebo chaosu
ethereaéterično
focuszaměření, ohniskov kontexu 'První zkreslení, svobodná vůle, nachází své zaměření.'
graduationgraduace, povýšení, vzestup
great workveliké dílopráce ve spojení s inteligentním nekonečnem
GuardiansStrážci
harvestsklizeňSpíše metafora, myslím si, že navazuje i na Ježíšovy metafory, kdy je Země půdou, a my jako bytosti na třetí úrovni jsme rostlinami. Podle Carly se jedná o příhodný čas - promoci, nebo postup z jedné úrovně do druhé. Např. planeta Země je nyní v této sezóně sklizně.
Higher selfVyšší jájedna z definicí od Ra (36.2): "Vyšší já, jak jej nazýváte, to je to já, které existuje s plným pochopením akumulace zkušeností entity, které pomáhá entitě v dosažení hojení zkušeností, které nebyly správně naučeny, a které asistuje, jak jste naznačil, v programování dalších životních zkušeností, jak byste to mohli nazvat."
initiationzasvěcení
Law of ConfusionZákon zmatení
Law of OneZákon jednoty, Zákon jednohoAlternativně Princip jednoty, nebo jednosti. Ačkoliv se zde nabízí jiné alternativní termíny, upřednostňujeme kvůli nalezitelnosti a současné ustálenosti termín Zákon jednoty.
law of oneprincip jednotyBez velkých písmen spíše "principy jednoty", protože "zákon" je příliš restriktivní a dle našeho "zkreslení" slovo principy vystihuje větší filosofickou souvislost. Také se zde nabízí konotace ve smyslu jakýchsi "přírodních zákonů", nebo zákonů, které není potřeba dodržovat v rámci nějakého právního sborníku, nicméně Ra indikuje, že zákony jako gravitace, pohyb rostil, chování elektromagnetického spektra, neboli  "fyzika" právě jsou zkreslení jediného zákona, Zákona jednoty. Další možná vazba na "právo" je zde zcela nejmenší.
Law of ResponsibilityZákon odpovědnosti
learn/teachingučení/vyučování
LogosLogosToto slovo záměrně nepřekládáme, protože má filosofický přesah. Pokud na nějakém trváte, mohlo by se překládat možná jako "tvořivý rozum", ale vzhlem k širokému významu tohoto slova je to škoda.
manifestationmanifestace, zhmotněníProjev nějakého děje nebo stavu ve fyzické rovině (v prostoru/času) úrovně.
master cyclehlavní cyklusTrvá přibližně 75 000 let.
Mind/body/spirit complex totalitykomplexní celek mysli/těla/duchadefinice od Ra (36.1): "komplexní celek mysli/těla/ducha funguje jako, řekněme, zdroj pro to, co byste snad nazvali Vyšším já"
narrow bandúzké pásmo
nexuspropojení (bod)např. v tomto bodě
nothingnessprázdnota (nicota)
OneJednotaPodle kontextu i jeden
One Infinite Creatorjeden nekonečný Stvořitel
onenessjednojitost, jednost
one pointednessjednoznačnost, jednoznačné zaměření
OversoulNaddušeJedná se o jiný termín pro Vyšší já, pravděpodobně převzatý se Seth Material (36.3)
planeúroveň, rovina, pláňVe smyslu úrovně/roviny planety, stupně existence.
potentiatedzesílený, s potenciálem
potentiationpotenciace
resurrectionznovuzrození, vzkříšení
seekerhledající, hledačBytost/entita co hledá - ve smyslu hledat pravdu, význam nejenom života (své inkarnace, života obecně), ale i celého bytí.
selfhoodjáství
selfnessindividualitaObjevilo se v 37.6, od Ra: "The higher self is a manifestation given to the late sixth-density mind/body/spirit complex as a gift from its future selfness."
separationodloučení, separace
service to othersslužba ostatním
service to selfslužba sobě samému
Session CouncilZasedací rada
shuttlenosičVe smyslu transportu informace/energie/síly.
singlenessjednoznačnost
social, societalspolečenský
social memory complexkomplex sociální paměti
solar plexus centercentrum solar plexuscentrum žlutého paprsku
sound vibratory complexkomplex zvukových vibrací
space/timeprostor/časNaše současná, viditelná, fyzická realita. Také známá jako iluze, ve které žijeme a máme naše inkarnační bytí. Oblast, ve které se odehrává naše učení se a vyrovnávání.
staminavýdrž
sub-Logos, sub-sub-Logossub-Logos, sub-sub-LogosPředložka sub by se dala přeložit jako pod, významově tedy patřící pod Logos nebo pod sub-Logos. Logos se dělí do sub-Logosů, sub-Logos dále do sub-sub-Logosů.
teach/learningvyučování/učení
tesseractteseraktTeserakt je v geometrii čtyřrozměrnou analogií krychle, jde tedy o speciální variantu nadkrychle pro d=4.
the Brothers and Sisters of SorrowBratři a Sestry zármutku
thought-formmyšlenková forma
time/spacečas/prostorNaše neviditelná, metafyzická realita, ve které se pohybujeme během snů, nebo když meditujeme, nebo prožíváme nějaký pozměněný stav vědomí.
timeless, timelessnessbezčasovost, bezčasí
to graduatepostoupit, povýšit
totality/beingnessbytostný celek
trancetranz
unityjednota, sjednocení
unmanifested selfnemanifestované jáDefinice od Ra: "vlastní já, které nepotřebuje jiné-já, aby se manifestovalo nebo jednalo."
vehicleprostředek
vibratory / vibrationvibrační / vibrace
vital energyživotní energie
vortexvortex, vír
WandererPoutníkEntita inkarnovaná do lidské bytosti z vyšších úrovní (hustot). V době chanelingu Zákona jednoty bylo na Zemi přes 60 milionů Poutníků.

Proč je potřeba slovníček

Původně slovníček vznikl hlavně jako pomocník pro překlad, aby určitá slova měla pokud možno jednotný překlad. Law of One se považuje za filosofický text, a proto, když je k dispozici adekvátní termín, i když je přejatý z cizího jazyka, považuji ho za dostatečný. Konec konců, na překladatelích nejsou otěže významu, naopak někdy až příliš zaměřený překlad uškodí, protože zavádí další zkreslení.

Je dobré mít na paměti, že Don, pokládající otázky, má doktorský titul, a Carla, jako médium je silně věřící křesťanka. V této výbavě se dá předpokládat, že Ra používal i termíny a spojení blízké těmto lidem, a proto si k významu pomáhám i tímto spojením. Co je patrné z materiálu je i záliba Ra v poněkud archaických, nebo "knižních" slovech.

V souladu s učením v tomto materiálu je na každém čtenáři, aby vzal to, co rezonuje a opustil to, co ne. Tento text je náročný v angličtině, natož v češtině, takže je potřeba nad tím přemýšlet, studovat reference, zkrátka udělat si svůj domácí úkol. Naše snaha, jako překladatelů, nechť této činnosti nebrání

Ačkoliv se překladatelé snaží minimalizovat vzniklá zkreslení, někdy jsou nevyhnutelná a někdy mlhavé odpovědi možná teprve čekají na vás, až je pochopíte :) Nicméně, na základě původního slovníčku od Carly, cenné práce od Garyho a Romiho z L/L research jsem zkompletoval tohoto doufám pomocníka pro lepší čtení a překlad materiálu, který by dával smysl pokud možno co nejvíce počtu lidí. Tak či tak, je to pořád jen moje osobní zkreslení a i když je moje touha to "nepokazit" veliká, nějakému zkreslení se z podstaty věci nevyhneme. I z tohoto důvodu to více rozvádím, protože správný význam je spíše na vás a není schován v přesné "terminologii".

Vojtěch Schlesinger (na základě podnětů od Romiho, Garyho - L/L Research, Barbory Doslíkové a Radima Dvořáka)

Přidejte se k nám

Překlady Zákona jednoty zasíláme jako náhodný citát v náhodný čas. Dá se to použít jako zajímavý nástroj nejen pro fandy "Law of One". Maximálně 2 emaily za měsíc. Přidáním se zároveň stáváte členy naší komunity.

* povinné pole

Podívat se na předchozí newslettery