Zápisky Zákona jednoty VI. - Evoluce vědomí úrovněmi


V dnešním zápisku nahlédneme do historie evoluce v naší Sluneční soustavě a hlavně pak na Zemi, kde se „život“ pomalu přesouvá ze třetí úrovně do čtvrté. V rámci vývoje třetí úrovně na Zemi si přiblížíme dvě civilizace, Atlantidu a Lemurii. Na závěr si povíme, jaký je současný stav evoluce na Zemi.

Evoluce vědomí

V textu jsou použity útržky z překladu knihy "Ra kontakt: Učení Zákona jednoty", práci vytvořenou a chráněnou autorskými právy L/L Research. Anglický originál je k dispozici na jejich stránkách www.llresearch.org.

Překladatelé udělali maximum pro vytvoření nejlepšího překladu, kterého jsou schopní. L/L Research nicméně nemůže osobně verifikovat, že se jedná o co nejpřesnější možný překlad. Mohou zde být nesrovnalosti ve významu mezi originálním anglickým textem a přeloženou verzí. Pokud máte pochybnosti, prosím, pokud je to možné, porovnejte překlad oproti anglickému originálu a pokuste se vyjasnit, co Ra myslel.​

Zápisky ze Zákona jednoty - VI. Evoluce vědomí úrovněmi

V dnešním zápisku nahlédneme do historie evoluce v naší Sluneční soustavě a hlavně pak na Zemi, kde se „život“ pomalu přesouvá ze třetí úrovně do čtvrté. V rámci vývoje třetí úrovně na Zemi si přiblížíme dvě civilizace, Atlantidu a Lemurii. Na závěr si povíme, jaký je současný stav evoluce na Zemi.

Historie Sluneční soustavy

Pěkný přehled vývoje v rámci Sluneční soustavy předává Ra v následující otázce a odpovědi, z níž je vidět, že planeta Země zdaleka není v naší soustavě první a velmi pravděpodobně ani poslední, kde se zrodil inteligentní život, jak si lidstvo zvyklo jej nazývat.

30.14 Tazatel: Děkuji vám. Můžete mi říct stručnou historii metafyzických zásad vývoje každé z našich planet okolo Slunce a jejich funkce s ohledem na vývoj bytostí?

Ra: Já jsem Ra. Předáme vám metafyzický popis pouze těch planet, které individuální komplexy myslí/těl/duchů obývaly, obývají nebo budou obývat. Ostatní sféry můžete chápat jako části Logosu.

Vezměme tu známou jako Venuše. Tato planetární sféra byla tou s rapidní evolucí. Je naší rodnou zemí a velká rychlost [pokroku] komplexů myslí/těl/duchů na jejím povrchu existovala díky harmonické interakci.

Co se týká entity vámi známé jako Mars, jak jste již diskutoval, ta byla zastavena uprostřed své třetí úrovně, a tím nebyla schopná pokroku kvůli nedostatku příznivých podmínek [pro život dané úrovně] na svém povrchu. Tato planeta podstoupí léčení po určitou dobu vašich prostorových/časových milénií.

Planeta, kterou nyní obýváte, má metafyzickou historii pro vás velmi známou a můžete se na ni zeptat, pokus si přejete. Avšak my jsme na toto téma do velké míry hovořili.

Planeta známá jako Saturn má velkou spřízněnost s nekonečnou inteligencí a proto byla a je ve svých magnetických polích času/prostoru obývána těmi, kteří si přejí chránit vaši soustavu.

Planetární entita vám známá jako Uran se pomalu pohybuje skrze první úroveň a má potenciál projít všemi úrovněmi.

Venuše

Venuše si toho „prožila“ z hlediska vývoje nejvíce ze všech planet Sluneční soustavy, což dokladuje následující exkurze do její úrovňové historie.

89.9 Tazatel: Vypadá to, že se konec třetí úrovně Ra shodoval se začátkem druhé úrovně této (Země) planety. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je zhruba správně.

89.10 Tazatel: Stala se toho času planeta Venuše planetou čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Je tomu tak.

89.11 Tazatel: Stala se pak později planetou páté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Později se stala planetou čtvrté/páté úrovně; poté později po dlouhou dobu, jak měříte čas, planetou páté úrovně. Pod vlivem planety, kterou nazýváte Venuší, byly možné zkušenosti jak páté, tak šesté úrovně.

89.12 Tazatel: Jaká je v současné době její úroveň?

Ra: Já jsem Ra. Vibrační frekvence jejího jádra je šesté úrovně. Avšak my jako společenský paměťový komplex jsme odhlasovali odchod z tohoto vlivu. Proto bytosti obývající tento planetární vliv v tomto prostoru/času jsou entitami páté úrovně. Planetu lze považovat za planetu páté/šesté úrovně.

Mars

O Marsu, o vodě na jejím povrchu, životu na něm a záhadných stavbách slýcháme mnohé informace. Ovšem informace typu, že Marťané byli našimi předky, zaznívají málokdy, pokud vůbec. Na toto téma narazil také Don, když se ptal na původ prvních lidí na planetě Zemi.

9.6 Tazatel: Lidé, které nyní máme... první lidé, [neslyšitelné] jako my... odkud přišli? Jak se vyvíjeli?

Ra: Já jsem Ra. Mluvíte o zkušenosti z třetí úrovně. První z těch, kteří sem přišli, byli přeneseni z jiné planety ve vaší sluneční soustavě vámi nazývané jako Rudá planeta, Mars. Prostředí této planety se stalo neobyvatelné pro bytosti třetí úrovně. Tudíž první entity této rasy byly, jak byste to nazvali, poněkud manipulováni těmi, kdo byli strážci té doby.

9.7 Tazatel: Jaká je to rasa a jak se dostali z Marsu sem?

Ra: Já jsem Ra. Ta rasa je kombinací komplexů myslí/těl/duchů těch z vámi zvané Rudé planety a opatrnou sérií genetických úprav provedenou strážci té doby. Tyto entity přijely nebo byly uchovány pro zkušenost na vaší sféře typem rození, který je ne-reproduktivní, ale který se skládá z přípravy genetického materiálu pro inkarnaci komplexů myslí/těl/duchů těch entit z Rudé planety.

9.8 Tazatel: Pak předpokládám, že to co říkáte je, že strážci přesunuli tu rasu sem poté, co rasa vyhynula z fyzické existence, jak ji známe na Marsu. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

Maldek

Ra se ve svém výčtu vývoje planet v naší soustavě nezmínil o Maldeku, protože tato planeta již neexistuje. Lze dedukovat, že jejími pozůstatky je pás asteroidů mezi Marsem a Jupiterem, i když to Ra nezmiňuje. Planeta hrála velkou roli v historii vývoje naší soustavy a do velké míry také ovlivnila vývoj na planetě Zemi.

10.1 Tazatel: Myslím si, že by pro nás vyjasnilo věci, přejít zpátky v čase do doby právě před přesunem duší z Maldeku; vidět, jak Zákon jednoty působil s ohledem na tento přesun a proč to bylo nezbytné. Co se stalo Maldeku – nebo lidem na Maldeku, že ztratili svou planetu? Jak dávno se to stalo?

Ra: Já jsem Ra. Lidé Maldeku měli civilizaci poněkud podobnou té sociálního komplexu vámi známého jako Atlantida v tom, že získali mnohé technologické informace a používali je bez péče o zachování své sféry, což vedlo k větší míře komplexu myšlenek, nápadů a činů, které můžete spojit s vaší takzvanou negativní polaritou nebo[li] službě sobě samému. Toto však bylo z větší části vyjádřeno v upřímné struktuře přesvědčení/myšlenek, která se pro vnímání komplexů mysli/těla této sféry zdála být pozitivní a službou ostatním. Devastace, která zničila jejich biosféru a způsobila její rozklad, vznikla z toho, čemu říkáte válka.

Eskalace šla do největšího rozsahu technologie, kterou tento sociální paměťový komplex měl ve svém vlastnictví v prostoru/času v té době. Jednalo se o čas přibližně před sedm nula pět nula nula nula, před sedmi sty a pěti tisíci [705 000] vašimi lety. Cykly na této sféře započaly mnohem, mnohem dříve díky její relativní schopnosti podporovat životní formy první dimenze v dřívějším čase prostorového/časového kontinua vaší sluneční soustavy. Tyto entity byly touto událostí tak traumatizovány, že se ocitly v tom, co můžete nazvat uzlem nebo spletí strachu společenského komplexu. Část vašeho času uběhla. Nikdo na ně nemohl dosáhnout. Žádné bytosti jim nemohly pomoci.

Přibližně před vašimi šesti sty tisíci [600 000] lety byli členové Konfederace té doby schopni rozvinout společenský paměťový komplex a rozmotat uzel strachu. Entity pak byly schopné si vzpomenout, že jsou vědomé. Toto povědomí je vzalo do bodu, který byste nazvali nižší astrální roviny, kde mohly být vyživováni, dokud nebyl každý komplex mysli/těla/ducha konečně vyléčen z tohoto traumatu do té míry, že každá entita byla schopná přezkoumat zkreslení, která prožívala v předešlém komplexu života/iluze.

Po této zkušenosti učení/vyučování bylo skupinou rozhodnuto dát na sebe typ toho, co byste mohli nazvat, zmírnění karmy. Pro tento účel přišli do inkarnace do vaší planetární sféry v tom, co nebyly přijatelné lidské formy. Toto pak prožívali a prožívají, dokud nejsou zkreslení destrukce vyměněny za zkreslení směrem k touze po méně zkreslené vizi službě ostatním. Protože to bylo vědomé rozhodnutí velké většiny těch bytostí se zkušeností z Maldeku, začal přechod na tuto planetu před přibližně pěti sty tisíci [500 000] vašimi roky a byl použit typ komplexu těla v té době dostupný.

10.3 Tazatel: A transformovaly se nyní nějaké entity z Maldeku? Jsou nyní stále druhé úrovně nebo nyní tvoří nějakou planetu třetí úrovně?

Ra: Vědomí těchto entit bylo vždy třetí úrovně. Zmírňující mechanismus byl navržen vložením tohoto vědomí do fyzických chemických komplexů druhé úrovně, které nejsou schopné obratnosti nebo manipulace do té míry, která je vlastní činnostem zkreslení třetí úrovně komplexu mysli.

10.4 Tazatel: Dobře, posunuly se nyní nějaké z těchto entit, prodělaly, řekněme, vzestup na konci sedmdesáti pěti [tisíci] ročního cyklu a dostaly se ven z těla druhé úrovně do těl typu třetí úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Mnoho z těchto entit bylo schopno odstranit nashromáždění toho, čemu říkáte karma, a tudíž bylo schopno přijmout cyklus třetí úrovně uvnitř těla třetí úrovně. Většina těchto bytostí takto úspěšných se inkarnovala jinde ve stvoření pro následující cyklus ve třetí úrovni. Jak tato planeta dosáhla třetí úrovně, několik málo těchto entit se bylo schopno přidat k vibraci této sféry ve formě třetí úrovně. Zbylo pár, které ještě nezmírnili skrze koordinaci zkreslení mysli/těla/ducha předešlé činy, které dříve vykonali. Proto zůstávají.

10.5 Tazatel: Jsou ti, o kterých hovoříte, Bigfoot (sněžný muž)?

Ra: Já jsem Ra. Jsou to jeden typ bytosti Bigfoot (sněžného muže).

Počátek třetí úrovně na Zemi

Původ lidí planety Země je velmi pestrý, jak se dále dozvídáme. Prakticky bytosti ze všech dříve uvedených planet se na jejím vývoji podíleli, podílejí a budou podílet, ať už se jedná o ty z Marsu nebo Maldeku, jako předky části zemské populace, nebo ty původem z Venuše, tedy Ra, kteří se po tisíce let snaží lidstvu pomáhat.

10.6 Tazatel: Pak naše současná rasa je tvořena několika, kteří původně přišli z Maldeku a z docela dost těch, kteří přišli z Marsu. Jsou zde entity z jiných míst?

Ra: Já jsem Ra. Jsou zde bytosti prožívající vaše kontinuum času/prostoru, které pocházejí z mnoha, mnoha míst, jak byste je nazvali, ze stvoření, protože když nastane změna cyklu, tak ti, kteří musejí opakovat, pak najdou planetární sféru vhodnou pro toto opakování. Je to poněkud neobvyklé pro planetární komplex mysli/těla/ducha obsahovat ty z mnoha, mnoha odlišných míst, ale toto hodně vysvětluje, protože, vidíte, zažíváte výskyt třetí úrovně s velkým počtem těch, kteří musí opakovat cyklus. Bylo a je proto obtížné sjednotit orientaci a to dokonce i s pomocí mnoha z vašich vyučujících/učitelů.

20.18 Tazatel: Způsob, jakým tomu rozumím, na počátku tohoto 75 000 ročního cyklu zde pak máme směs entit… těch, které postoupily z druhé úrovně na Zemi, aby se staly [entitami] třetí úrovně, a skupinu entit přenesených z planety Mars, aby se inkarnovaly zde do třetí úrovně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

20.19 Tazatel: Co… Pokračujte.

Ra: Musíte si mít na paměti, že ti přenesení na tuto sféru byli uprostřed své třetí úrovně, takže tato třetí úroveň byla spíše adaptací než [jejich] počátkem.

20.20 Tazatel: Děkuji vám. Jaké procento entit, zhruba, bylo… kdo zde byly ve třetí úrovni toho času marťanští a jaké procento bylo sklizeno z pozemské druhé úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Asi jedna polovina populace třetí úrovně zde byla entit z Rudé planety, Marsu, jak ji nazýváte. Asi jedna čtvrtina z druhé úrovně vaší planetární sféry. Přibližně jedna čtvrtina z jiných zdrojů, jiných planetárních sfér, jejichž entity si vybraly tuto planetární sféru pro práci třetí úrovně.

Cykly třetí úrovně

V dřívějších zápiscích jsme se několikrát zmiňovali o třetí úrovni, co je jejím cílem, jaké lekce se zde entity mají naučit apod. Pojďme si nyní udělat konkrétnější představu o její struktuře a fungování.

9.4 Tazatel: Způsob, kterým chápu proces evoluce planetární populace, je, že populace má určitou dobu na postup. Toto je obecně rozděleno do tří 25 000 ročních cyklů. Na konci [období] 75 000 let planeta sama postoupí. Co způsobuje, že se tato situace stává… Přesnost let, 25 000 let, atd? Do začátku, co to nastavilo?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, určitou energii, která, zvnějšku tekoucí a zevnitř tuhnoucí, utvořila malou oblast stvoření řízenou vaší Radou Saturnu. Pokračujte v pozorování rytmu tohoto procesu. Žijící tok tvoří rytmus, který je tak nevyhnutelný jako jeden z vašich kousků času. Každá z vašich planetárních entit začala první cyklus, když energetický bod byl v tomto prostředí schopný podporovat tyto zkušenosti mysli/těla [těchto entit]. Takže každá z vašich planetárních entit je na odlišném cyklickém plánu, jak byste jej mohli nazvat. Načasování těchto cyklů je měření rovné části inteligentní energie.

Tato inteligentní energie nabízí typ hodin. Cykly se pohybují tak přesně, jak hodiny odbíjí vaši hodinu. Takže se brána z inteligentní energie do inteligentního nekonečna otvírá bez ohledu na okolnost odbývání hodiny.

Některé civilizace Země

Při probírání historie planety Země ve třetí úrovni narazil Don na dvě poněkud mystické, ale velmi známé a „údajně“ vyspělé civilizace – Atlantidu a Lemurii. Ra odkrývá, že se jednalo o dvě zcela odlišné kultury v jiných dobách a v následující odpovědi udává historický a časový kontext obou z nich.

 

10.15 Tazatel: Přemýšlel jsem o příchodu civilizace Atlantidy a Lemurie, o způsobu, jak tyto civilizace vznikly a odkud přišly [neslyšitelné] civilizace?

Ra: Já jsem Ra. Toto je poslední otázka této relace. Civilizace Atlantidy a Lemurie nebyly jedna, ale dvě. Pojďme se prvně podívat na entity Mu.

Byly to bytosti poněkud primitivní povahy, ale ty, které měly velmi vyspělá duchovní zkreslení. Civilizace byla částí tohoto cyklu, žila dříve uvnitř cyklu v čase přibližně před pět tři nula nula nula, padesáti třemi tisíci [53 000] roky. Bylo to užitečné a mírumilovné místo, které bylo potopeno pod oceán během přizpůsobování se tektonických desek vaší sféry, a to ne kvůli jejich vlastnímu zapříčinění. Vyslali ty, kteří přežili, a dostali se na mnoho míst, které nazýváte Ruskem, Severní Amerikou a Jižní Amerikou. Indiáni, ke kterým jste začali cítit sympatie ve vašem zkreslení společenského komplexu, jsou potomci těchto entit. Tak jako jiní inkarnovaní v tomto cyklu přišli odjinud. Nicméně tyto konkrétní entity byly ve velké míře vzaty z planety druhé úrovně, která měla určité těžkosti kvůli stáří svého slunce v dosažení podmínek třetí úrovně. Tato planeta byla z galaxie Deneb.

Rasa Atlantidy byla velice konglomerátním společenským komplexem, který začínal vznikat před přibližně tři jedna nula nula nula, třiceti jedna tisíci [31 000] roky v minulosti vaší iluze prostorového/časového kontinua. Byla to pomalu rostoucí a velmi zemědělská společnost do [doby] přibližně před jedna pět nula nula nula, patnácti tisíci [15 000] vašimi roky. Rychle dosáhla vysoce technologického poznání, což jí umožnilo použít inteligentní nekonečno méně informativním způsobem. Můžeme dodat, že také používali inteligentní energii, skvělým způsobem manipulovali přirozenými přítoky indigových nebo epifýzových paprsků z božské nebo nekonečné energie. Tudíž byli schopní vytvářet životní formy. Toto začali dělat namísto léčení a zdokonalování svých vlastních komplexů mysli/těla/ducha, a tím otočili své zkreslení směrem k tomu, co byste mohli nazvat negativním.

Přibližně před jedenácti tisíci [11 000] vašimi roky způsobila první z, jak nazýváte, válek pro přibližně čtyřicet procent této populace opuštění této úrovně z důvodu dezintegrace těla. Druhý a nejvíce ničivý z konfliktů proběhl před přibližně jedna nula osm dva jedna, deseti tisíci osmi sty dvaceti jedna [10 821] roky v minulosti podle vaší iluze. Toto vytvořilo zemi-měnící konfiguraci a velká část Atlantidy již více nebyla, byla zaplavena. Tři z pozitivně orientovaných skupin z Atlantidy opustily toto geografické místo před touto devastací a umístily se v oblastech hor, které nazýváte Tibet, které nazýváte Peru a které nazýváte Tureckem.

Máte nějaké stručné otázky předtím, než uzavřeme toto setkání?

Lemurie

O této civilizaci toho nevíme mnoho. Dozvídáme se, že to byla civilizace prvního ze tří hlavních cyklů a že její zánik nebyl zapříčiněn jejími obyvateli, ale byl přirozený. Nicméně někteří z lidí přežili a dali počátek dalším civilizacím na některých kontinentech.

21.24 Tazatel: Jak postupujeme do druhého 25 000 ročního cyklu, byla… V této době, během tohoto období, bylo toto období Lemurie?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Nicméně ti, kteří unikli zničení Lemurie přírodní katastrofou a byli Lemurského původu, pokračovali ve svém učení/vyučování v oblastech sahajících od Jižní Ameriky dále skrze Ameriky, jak je znáte, a pokračovali přes to, co bylo toho času mostem, který již neexistuje. Zde byli ti v tom, co byste nazvali Ruskem… [páska končí]

21.25 Tazatel: Jenom pro rychlé osvěžení mé paměti… před kolika lety utrpěla Lemurie svou katastrofu?

Ra: Já jsem Ra. To bylo přibližně před padesáti tisíci [50 000] vašimi roky. Počátky byly před přibližně pět tři, padesáti třemi tisíci [53 000] vašimi roky. Poškození bylo dokončeno v tom posledním malém cyklu tohoto velkého cyklu.

21.26 Tazatel: Myslel jste říct velký nebo hlavní cyklus?

Ra: Já jsem Ra. Vhodný zvukový vibrační komplex je hlavní cyklus.

21.27 Tazatel: Děkuji vám. Mělo pak ukončení tohoto prvního hlavního cyklu něco společného se zničením Lemurie nebo se toto zničení prostě stalo na konci tohoto cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Při ukončení hlavního cyklu existuje soutok energií. Toto povzbudilo to, co bylo již nevyhnutelné uspořádání v pohybu povrchů vaší planetární sféry.

Atlantida

O civilizaci Atlantidy se toho traduje hodně. V takzvaných oficiálních vědních kruzích nebyla nikdy uznána její existence, avšak Don a Ra o ní hovoří, podobně o Lemurii, jako o faktu. Jak se dále dozvídáme, Ra nebyli v přímém kontaktu s Atlanťany, nicméně pomáhaly jim jiné entity z Konfederace planet, které je Ra součástí.

 

22.18 Tazatel: Byl další čin udělán Konfederací, když se objevilo volání?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

22.19 Tazatel: Kdo nebo která skupina učinila toto volání a jaká akce byla učiněna Konfederací?

Ra: Volání bylo to z Atlantidy. Toto volání bylo pro to, co byste nazvali chápáním se zkreslením směrem k pomoci ostatním-já. Vykonaná akce je ta, kterou jste nyní součástí: předání informací skrze kanály, jak byste je nazvali.

22.20 Tazatel: Bylo toto první volání v době před tím, než se Atlantida stala technologicky vyspělou?

Ra: Já jsem Ra. To je v základu správně.

22.21 Tazatel: Přišel pak technologický pokrok Atlantidy díky tomuto volání? Předpokládám, že na volání bylo odpovězeno, aby jim přineslo Zákon jednoty a Zákon lásky jako zkreslení Zákona jednoty, ale dostali pak také technologické informace, které jim zapříčinily růst do takovéto vysoce technologické společnosti?

Ra: Já jsem Ra. Ne ze začátku. Ve zhruba stejném čase, kdy jsme se prvně objevili na obloze nad Egyptem a pokračujíce od té doby, objevily se jiné entity Konfederace těm z Atlantidy, kteří dosáhli úrovně filosofického chápání, zneužijeme tohoto slova, které bylo v souladu s komunikací, aby povzbudily a inspirovaly studia mystiky jednoty.

Avšak na základě žádostí o léčení a o ostatních porozumění byly předány informace, které měly co do činění s krystaly a stavěním pyramid, tak jako chrámů, jak byste je nazvali, které byly spojené s tréninkem.

22.22 Tazatel: Byl tento trénink stejného typu zasvěcujícího tréninku, který byl dělán s Egypťany?

Ra: Já jsem Ra. Tento trénink byl odlišný v tom, že společenský komplex byl více, řekněme, sofistikovaný a méně protichůdný a barbarský ve svém způsobu myšlení. Proto chrámy byly spíše chrámy učení než pokusem konaným pro úplné oddělení a postavení léčitele na piedestal.

Překroucení informací těmi z Atlantidy

Jak jsme se dříve dozvěděli o Egypťanech, byla i v případě Atlantidy Konfederací předávané informace zkresleny a překrouceny. Postupně se informace původně předávané k léčení začaly využívat pro manipulaci, ovlivňování a vylepšování svých vlastních těl, tedy obecně k negativní polarizaci.

22.23 Tazatel: Byli zde pak v těchto chrámech trénováni ti, které bychom nazvali kněžími?

Ra: Já jsem Ra. Nenazvali byste je kněžími ve smyslu celibátu, poslušnosti a chudoby. Byli to kněží ve smyslu těch oddaných učení.

Obtíže se staly zjevnými, jakmile ti trénovaní v tomto učení se začali pokoušet použít moc krystalů k věcem jiným než k léčení, jakmile se zabývali nejenom učením, ale začali se angažovat v tom, co byste nazvali vládní strukturou.

22.24 Tazatel: Byly veškeré informace jim předané způsobem, kterým předáváte své informace nyní nám, skrze nástroj jako je tento nástroj?

Ra: Já jsem Ra. Čas od času proběhly návštěvy, ale žádná důležitá v, řekněme, historickém měřítku událostí ve vašem kontinuu prostoru/času.

22.25 Tazatel: Bylo pro ně nezbytné mít sjednocený společenský komplex, aby se tyto návštěvy uskutečnily? Jaké podmínky byly nezb… Chci říct, jaké podmínky byly nezbytné, aby se tyto návštěvy uskutečnily?

Ra: Já jsem Ra. Podmínky byly dvě: volání skupiny lidí, jejichž umocnění překonalo sjednocený odpor těch neochotných hledat nebo se učit; druhým požadavkem [byla] relativní naivita těch členů Konfederace, kteří cítili, že přímý přesun informací by byl nezbytně tak nápomocný těm z Atlantidy, jako byl dříve pro entitu Konfederace.

22.26 Tazatel: Pak chápu. Co říkáte je, že se těmto naivním entitám Konfederace stalo to samé v minulosti, takže dělaly tu stejnou věc pro entity z Atlantidy. Je toto správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Připomínáme vám, že my jsme jedním z naivních členů této Konfederace a stále se pokoušíme kompenzovat poškození, za které cítíme odpovědnost. Je naší povinností, tak jako ctí, pokračovat s vašimi národy, dokud všechny stopy zkreslení našeho vyučování/učení nebudou přijaty svými opačnými zkresleními a nebude nastolena rovnováha.

22.27 Tazatel: Chápu. Pak uvedu představu, kterou nyní mám o Atlantidě, a vy my můžete sdělit, zda to myslím správně.

Máme podmínku, kde dostatečně velký počet entit z Atlantidy začal alespoň kráčet ve směru Zákona jednoty a žít Zákonem jednoty, aby jeho volání bylo vyslyšeno Konfederací. Toto volání bylo vyslyšeno, protože, za použití Zákona umocnění, překonalo opozici entit z Atlantidy, které nevolaly. Konfederace pak používala kanály, jaký využíváme nyní, pro komunikaci a také učinila kontakt přímo, ale toto se ukázalo být chybou, protože to bylo překrouceno některými z entit Atlantidy. Je to správně?

Ra: To je správně s jednou výjimkou. Existuje pouze jeden zákon. Tím je Zákon jednoty. Ostatní takzvané zákony jsou zkresleními tohoto zákona, některé z [těchto zkreslení jsou] primární a jejich pochopení [je] pro pokrok nejdůležitější. Nicméně je dobře, že každý takzvaný zákon, který také nazýváme „cestou“, je pochopen raději jako zkreslení než zákon. Neexistuje násobnost Zákona jednoty.

Toto bude poslední dlouhá otázka tohoto sezení. Prosím položte ji nyní.

 

Nynější stav evoluce Země

Planeta Země se nyní nachází na přechodu mezi třetí a čtvrtou úrovní. V době probíhající komunikace s Ra, v roce 1981, byla Země třetí úrovní, jak Ra níže sděluje. Dále je vysvětleno, proč bude planeta Země dále pozitivní orientace.

13.22 Tazatel: Jaká je úroveň naší planety Země v současné době?

Ra: Já jsem Ra. Sféra, kterou obýváte, je třetí úrovně ve svém bytí komplexu mysli/těla/ducha. Nyní je v kontinuu prostoru/času čtvrté úrovně. Toto způsobuje poněkud obtížnou sklizeň.

17.23 Tazatel: Mluvil jste o odpuštění jako o zmírnění karmy. Jsou… jsou… mám potíže s vyjádřením této otázky. Myslím, že se k tomu budu muset vrátit. Zeptám se na tuto jinou otázku. Můžete mi říct, proč bude Země čtvrté úrovně pozitivní namísto čtvrté úrovně negativní poté, co bude cyklus úplný, poněvadž to vypadá, že je zde větší negativní populace?

Ra: Já jsem Ra. Země vypadá být negativní. To je kvůli tichému, řekněme, hororu, což je běžným zkreslením, které ty dobré nebo pozitivně orientované entity mají směrem k událostem, které jsou vaší prostorové/časové přítomnosti. Nicméně ti orientovaní a sklizně-schopní ve způsobech služby ostatním vysoce početně převyšují ty, jejichž orientace směrem k službě sobě samým se stala dostatečná pro sklizeň.

17.24 Tazatel: Jinými slovy zde bude méně negativních entit sklizených do čtvrté úrovně než těch pozitivních. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Velká většina vašich lidí si zopakuje třetí úroveň.

Co nás čeká příště

Příště se podíváme na techniky léčení komplexů myslí/těl/duchů a nakousneme i léčení samotné planety.

Přidejte se k nám

Překlady Zákona jednoty zasíláme jako náhodný citát v náhodný čas. Dá se to použít jako zajímavý nástroj nejen pro fandy "Law of One". Maximálně 2 emaily za měsíc. Přidáním se zároveň stáváte členy naší komunity.

* povinné pole

Podívat se na předchozí newslettery