Zápisky Zákona jednoty IV. - Negativní cesta


I když se jako skromní následovníci Zákona jednoty vnímáme jako pozitivně orientované bytosti, cítíme potřebu se zabývat i negativní orientací neboli službou sobě samým. Důvod je prostý. Primárním zkreslením Zákona jednoty je svobodná vůle a to ve všech úrovních bytí, přičemž my se nyní nacházíme ve třetí úrovni, kde jsme si poprvé uvědomili sebe sama a jedním z cílů této úrovně je volba, volba vybrat si svou polaritu, ať už pozitivní či negativní. Bez prozkoumání nebo ignorování negativní cesty by pohled na Zákon jednoty byl velmi nesprávný neboli, pokud použijeme častý termín předávaný těmi Ra, velmi zkreslený.

Negativní cesta

V textu jsou použity útržky z překladu knihy "Ra kontakt: Učení Zákona jednoty", práci vytvořenou a chráněnou autorskými právy L/L Research. Anglický originál je k dispozici na jejich stránkách www.llresearch.org.

Překladatelé udělali maximum pro vytvoření nejlepšího překladu, kterého jsou schopní. L/L Research nicméně nemůže osobně verifikovat, že se jedná o co nejpřesnější možný překlad. Mohou zde být nesrovnalosti ve významu mezi originálním anglickým textem a přeloženou verzí. Pokud máte pochybnosti, prosím, pokud je to možné, porovnejte překlad oproti anglickému originálu a pokuste se vyjasnit, co Ra myslel.​

Podcast (audio verze textu)

 

Zápisky Zákona jednoty IV. - Negativní cesta vývojem

Skupina ze souhvězdí Orionu

Negativní cesta není ve většině případů v rámci první knihy Ra Materiálu, Zákona jednoty probírána přímo, ale spíše je na ní naráženo nepřímo, když se Don dotazoval na věci, na které Don, Carla a Jim narazili v rámci svých bohatých zkušeností získaných během letitého vyšetřování fenoménu UFO. Jedna z prvních takových narážek byla na ty, co přichází ze souhvězdí Orionu.

7.12 Tazatel: Zajímá mě aplikování Zákona jednoty týkající se svobodné vůle a toho, co bych nazval reklamou vytvářenou kontaktem UFO s planetou. Tedy, že Rada dovolila mnohokrát zvednout karanténu v posledních třiceti letech. To mi připadá jako forma reklamy toho, co nyní právě děláme, takže více lidí bude probuzeno. Říkám to správně?


Ra: Já jsem Ra. Bude to stát určité množství rozplétání konceptualizace formulace vašeho mentálního komplexu, aby bylo možné přeformulovat dotaz do patřičné odpovědi. Prosíme o strpení.

Rada Saturnu nepovolila porušit karanténu v časovém/prostorovém kontinuu, které jste zmínil. Je určité množství přistání, která probíhají. Některá přistání jsou vašich lidí. Některá jsou entit, vám známé jako skupina z Orionu.

Za druhé, je dáno povolení, ne aby se porušovala karanténa žitím mezi vámi, ale objevením se v myšlenkové formě pro ty, kdo mají oči k vidění.

Za třetí, máte pravdu v předpokladu, že povolení bylo uděleno v času/prostoru, ve kterém bylo vyvinuto a použito vaše první nukleární zařízení, pro členy Konfederace pomáhat vašim lidem takovým způsobem, aby se objevila záhada. To je to, co myslíte reklamou a co je správně. Záhada a neznámá kvalita výskytů, které máme dovoleno nabídnout, mají záměr naděje, aby si vaši lidé uvědomili nekonečné možnosti. Až vaši lidé pochopí nekonečnost, pak a jedině pak, může být brána k Zákonu jednoty otevřena.

Kontakt UFO z Orionu

7.14 Tazatel: Zeptám se pouze na Orion. Zmínil jste Orion jako zdroj některých kontaktů UFO. Můžete mi říci něco o tomto kontaktu, jeho účelu?

Ra: Já jsem Ra. Zvažte, pokud si přejete, jednoduchý příklad záměrů, které jsou špatné/dobré. Tento příklad je Adolf. Toto je váš vibrační zvukový komplex. Záměrem je podle všeho sjednotit vybíráním komplexu zkreslení nazývaným elita ze sociálního paměťového komplexu a poté zotročit, různými vlivy, ty, kteří jsou viděni jako zkreslení ne-elity. Pak je zde koncept převzetí sociálního paměťového komplexu takto odpleveleného a jeho přidání do zkresleného myšlení takzvané skupiny Orionu, jako impéria. Oni čelí problému uvolňování velkého množství náhodné energie konceptem oddělování. Toto je činí zranitelnými, protože zkreslení mezi jejími vlastními členy nejsou harmonizována.

8.14 Tazatel: Co má skupina Orionu za... jaký je cíl s ohledem na dobývání skupiny Orionu?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme již řekli předtím, jejich cílem je nalézt určité komplexy mysli/těla/ducha, které vibrují v rezonanci s jejich vlastními vibračními komplexy, poté zotročit ne-elitu, jak můžete nazvat ty, kteří nejsou [v souladu s] vibrací Orionu.

Jaké je skupina Orionu úrovně?

V odpovědi na následující zdánlivě jednoduchou otázku Ra mimo jiné hovoří o rozdílech mezi bytostmi a komplexy pozitivních a negativních orientací. Zajímavým bodem je určitý vestavěný nesoulad v rámci negativní cesty, který přímo pramení ze samotného stvoření, pokud to ještě více zobecníme.

7.15 Tazatel: Jaká je úroveň skupiny Orionu?

Ra: Já jsem Ra. Jako v případě Konfederace se úrovně hromadného vědomí, ze kterého se skládá tato skupina, různí. Je zde velmi málo ze třetí úrovně, větší skupina ze čtvrté úrovně, podobně velké množství z páté úrovně a velmi málo entit z šesté úrovně, tvořících tuto organizaci. Jejich počet je asi jedna desetina našeho v jakémkoliv bodě prostorového/časového kontinua, protože problém duchovní entropie jim způsobuje neustálý rozpad jejich společenských paměťových komplexů. Jejich moc je stejná jako naše. Zákon jednoty si nevybírá světlo nebo temnotu, ale je dostupný pro službu ostatním i pro službu sobě samému. Nicméně služba ostatním má za následek službu sobě samému, tedy zachovává a dále harmonizuje zkreslení těch entit hledajících inteligentní nekonečno skrze tyto disciplíny.

Ti, kteří hledají inteligentní nekonečno skrze službu sobě samému, vytváří stejné množství energie, ale, jak jsme už řekli, mají stálé potíže kvůli systému oddělení se, který je implicitní v manifestacích služeb sobě samému, jež zahrnují moc nad ostatními. Toto oslabuje a eventuálně rozkládá energii shromážděnou těmi komplexy mysli/těla/ducha, které volají skupinu Orionu a těmi komplexy společenské paměti, které tvoří skupinu Orionu.

Mělo by být poznamenáno, opatrně zváženo a akceptováno, že Zákon jednoty je dostupný jakémukoli komplexu společenské paměti, který se rozhodl společně usilovat pro jakékoli hledání nebo účel, ať už se jedná o službu ostatním nebo službu sobě samému. Principy, které jsou prvotními zkresleními Zákona jednoty, jsou pak dány do chodu a iluze prostoru/času je použita jako médium pro rozvoj výsledků svobodně uskutečněných voleb. Tedy, všechny entity se učí, nehledě na to, co hledají. Všechny se učí totéž, některé rychleji, některé pomaleji.

Sklizeň negativní cesty

V následujících dvou otázkách/odpovědí se Don snažil pochopit, jakým způsobem probíhá vzestup nebo sklizeň negativně orientovaných entit.

7.16 Tazatel: Při použití příkladu skupiny páté úrovně nebo komplexu společenské paměti skupiny Orion, jaká byla jejich předchozí úroveň předtím, než se stali pátou úrovní?

Ra: Já jsem Ra. Pokrok skrze úrovně je sekvenční. Komplex společenské paměti páté úrovně by se skládal z komplexů mysli/těla/ducha sklizené ze čtvrté úrovně. Pak konglomerát nebo hromadné komplexy myslí/těl/duchů pracují na splynutí a výsledky jsou různé kvůli nekonečně rozličným možnostem kombinace zkreslení.

7.17 Tazatel: Snažím se pochopit, jak by se skupina, jako je ta z Orionu, mohla vyvíjet. Byl jsem toho názoru, že bližší pochopení Zákona jednoty vytvořilo podmínky přijatelnosti pohybu, řekněme, z naší třetí úrovně do čtvrté v našem nynějším přechodu, a snažím se pochopit, jak by bylo možné, kdybyste byl ve skupině Orionu a orientován směrem na službu sobě samému, jak byste postupoval, řekněme, ze třetí úrovně do čtvrté. Jaké učení by pro to bylo nezbytné?

Ra: Já jsem Ra. Toto je poslední otázka této délky pro tento nástroj v současné době.

Vzpomeňte si, že jsme popsali určité podrobnosti, jak ti neorientující se ještě směrem hledání služby ostatním, avšak nalezli a mohou používat bránu do inteligentního nekonečna. To je pravda ve všech úrovních v naší oktávě. Nemůžeme mluvit za ty nad námi, jak byste řekli, v dalším kvantu nebo oktávě bytí. Toto je nicméně pravda této oktávy úrovní. Bytosti jsou sklizeny, protože vidí a využívají světlo/lásku patřičné úrovně. Ti, kteří našli toto světlo/lásku, lásku/světlo bez výhody touhy po službě, mají nicméně ze Zákona svobodné vůle právo použití tohoto světla/lásky k jakémukoli účelu. Také může být doplněno, že jsou systémy studia, které umožňují hledačům odloučení dosáhnout těchto bran.

Toto studium je stejně obtížně jako to, které jsme vám popsali, ale jsou ti s vytrvalostí následovat studium tak, jako vy následujete obtížnou cestu hledání vědění za účelem sloužit. Zkreslení vychází z faktu, že ti, kdo hledají službu sobě samému jsou vnímáni Zákonem jednoty zcela stejně jako ti, kteří hledají službu ostatním, poněvadž nejsou všichni jednota? Sloužit sobě samému a sloužit ostatním je duální metodou nazývání té samé věci, pokud dokážete pochopit podstatu Zákona jednoty.

Nyní bychom odpověděli na některé krátké otázky, které můžete mít.

Způsob konání negativních entit

Poté, co je známo, jaký je cíl negativních entit, tj. dobytí a podmanění si ostatních, vyvstává otázka, jakým způsobem dosahují svých cílů. V hledáčku tazatele v následující sérii otázek a odpovědí je způsob podmanění si entit třetí úrovně na planetě Zemi.

12.16 Tazatel: Je většina z těchto křižáků čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Většina je ze čtvrté úrovně. To je správně.

11.16 Tazatel: Co křižáci dělají?

Ra: Já jsem Ra. Křižáci se pohybují ve svých kočárech dobývat planetární společenské paměťové komplexy mysli/těla/ducha předtím, než nabydou stádia dosažení paměťového komplexu.

11.17 Tazatel: V jakém stádiu planeta dosáhne společenské paměti?

Ra: Já jsem Ra. Společenský komplex mysli/těla/ducha se stává společenským paměťovým komplexem, když jeho celá skupina entit je jedné orientace nebo[li] jedním hledáním. Ztráta skupinové paměti jednotlivců v kořenech stromu mysli se pak stává známou pro společenský komplex, a tedy se vytvoří společenský paměťový komplex. Výhody tohoto komplexu jsou relativní nedostatek zkreslení v porozumění společenského bytí a relativní nedostatek zkreslení v následování směru hledání, protože všechna porozumění/zkreslení jsou dostupná entitám společnosti.

11.18 Tazatel: Takže máme křižáky z Orionu přicházející na tuto planetu pro účely kontroly mysli? Jak toto dělají?

Ra: Jako všichni, následují Zákon jednoty pozorujíce svobodnou vůli. Je vytvořen kontakt s těmi, kteří volají. Tito pak na planetární sféře jednají, jako jednáte vy, s šířením postojů a filosofie svých částečných znalostí Zákona jednoty, které jsou službou sobě samému. Tito se stanou elitou. Skrze ně započne pokus vytvořit podmínky, kterými je zbytek planetárních entit zotročen svou vlastní svobodnou vůlí.

Kdo je příjemcem od negativních entit?

Dobře, negativní entity se tedy snaží předat svoje zkreslení Zákona jednoty volajícím. Toto se samozřejmě děje i na Zemi a Don pokládá přímou otázku, kde žádá o konkrétní jména příjemců negativní komunikace, ovšem naráží na porušení primárního zkreslení Zákona jednoty, svobodné vůle.

11.19 Tazatel: Můžete jmenovat některé z příjemců křižáckých... to je, některá jména, která mohou být na této planetě známá?

Ra: Já jsem Ra. Přeji si být nenásilným ke zkreslení svobodné vůle. Jmenovat ty dotčené v budoucnosti vašeho prostoru/času je porušením [vůle]; proto tuto informaci neposkytneme. Žádáme vaše rozjímání nad produkty činů těch entit, které můžete pozorovat, že si užívají zkreslení směrem k moci. Touto cestou můžete sami rozeznat tuto informaci. Nebudeme zasahovat v, řekněme, planetární hře. Není to pro sklizeň ústřední.

Předávání informací

Po tomto vyjasnění si můžeme říci, jak jsou informace předávány a jaký je jejich obsah.

11.20 Tazatel: Jak křižáci předávají svůj koncept inkarnovaným jedincům na Zemi?

Ra: Já jsem Ra. Jsou zde dva hlavní způsoby, tak jako jsou zde dva hlavní způsoby, řekněme, polarizace směrem k službě ostatním. Jsou zde takové komplexy mysli/těla/ducha ve vaší rovině, které provádějí cvičení a disciplíny za účelem hledání kontaktu se zdroji informací a síly vedoucí k otevření brány inteligentního nekonečna. Jsou zde jiní, jejichž vibrační komplex je takový, že tato brána je otevřená a kontakt, s absolutní službou sobě samému spolu s primárním zkreslením manipulace ostatními, je pak poskytnut s malými nebo žádnými obtížemi, žádným tréninkem a s žádnou kontrolou.

26.34 Tazatel: Je v každém případě pro entitu, která je kontaktována v jednom z těchto přistání, nutné, aby volala skupinu Orion, nebo tyto entity přijdou do kontaktu se skupinou Orion, přestože nevolají tuto skupinu?

Ra: Já jsem Ra. Musíte se ponořit do hloubek porozumění negativní čtvrté úrovně. Toto je pro vás složité. Jakmile dosáhnou třetí úrovně prostorového/časového kontinua skrz vaše takzvaná okna, tak můžou tito křižáci pustošit dle své vůle, přičemž jsou výsledky plně funkcí polarity těch, řekněme, svědků/subjektů nebo obětí.

Toto je díky upřímnému přesvědčení negativní čtvrté úrovně, že milovat sebe samého je milovat vše. Každé jiné-já, které je tak naučeno nebo zotročeno, má tak učitele, který učí lásku k sobě samému. Vystavení tomuto učení je tak zamýšleno, aby přišlo k realizaci sklizně do čtvrté úrovně negativních nebo sobě-sloužících komplexů mysli/těla/ducha.

11.21 Tazatel: Jaký typ informace je předán od křižáků těmto lidem?

Ra: Já jsem Ra. Skupina Orionu předává informace ohledně Zákona jednoty s orientací k službě sobě samým. Informace se může stát technickou tak, jak někdy i v Konfederaci, v pokusech pomoci této planetě ve službě ostatním. Poskytli to, co byste nazvali technickými informacemi. Technologie poskytnutá touto skupinou je ve formě různých způsobů kontroly nebo manipulace ostatních k službě sobě.

Některé známé osobnosti negativní povahy na planetě Zemi

V rámci jedenácté relace se Don zeptal i na osobnosti negativní orientace, konkrétně na ty v naší známé historii, o kterých Ra mohl mluvit.

11.7 Tazatel: Můžete nám říct, co se stalo Adolfu [Hitlerovi]?

Ra: Já jsem Ra. Komplex mysli/těla/ducha známý [jako] Adolf je v současné době v uzdravovacím procesu ve středních astrálních rovinách vašeho sférického silového pole. Tato entita byla velice zmatená a, ačkoli si vědoma okolnosti změny ve vibrační úrovni spojené se zánikem chemického komplexu těla, potřebovala velkou dávku péče.

11.8 Tazatel: Je zde kdokoliv v historii, který je všeobecně známý a kdo přešel na planetu čtvrté úrovně ve službě sobě samé nebo[li] planetu negativního typu, nebo kdo tam půjde?

Ra: Já jsem Ra. Počet entit takto sklizených je malý. Nicméně pár proniklo osmou pod-úrovní, která je pouze dostupná z otevírání sedmé skrze šestou. Proniknutí do osmé nebo[li] pod-úrovně inteligentního nekonečna dovoluje komplexu mysli/těla/ducha být sklizen, pokud si přeje, v jakémkoliv času/prostoru během cyklu.

11.9 Tazatel: Jsou nějací z těchto lidí známí v historii naší planety jménem?

Ra: Já jsem Ra. Zmíníme pár. Ten známý jako Taras Bulba, ten známý jako Čingischán, ten známý jako Rasputin.

11.10 Tazatel: Jak tohoto dosáhli? Co bylo pro ně nezbytné tohoto dosáhnout?

Ra: Všechny dříve zmíněné entity si byly vědomé, skrze paměť, znalostí Atlantidy mající co do činění s použitím různých center energetického vtoku komplexu mysli/těla/ducha pro dosažení brány do inteligentního nekonečna.

11.11 Tazatel: Umožnilo jim toto dělat to, co označujeme za magii? Vyskytovaly se paranormální jevy, když zde byli inkarnovaní?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně. První dvě zmíněné entity málo používaly tyto schopnosti vědomě. Nicméně byly nakloněni cílevědomě k službě sobě samým a usilovně se snažily pro osobní disciplínu, aby zdvojnásobily, znovu zdvojnásobily, a tak se zmocnily této brány. Třetí byl vědomý adept a také se usilovně snažil v následování služby sobě samému.

11.12 Tazatel: Kde jsou tyto tři entity nyní?

Ra: Já jsem Ra. Tyto entity jsou v dimenzi vám známé jako čtvrtá. Proto prostorová/časová kontinua nejsou kompatibilní. Odhad prostorové/časové lokace každé by nepřinesl žádné přesné porozumění. Každá si zvolila planetu čtvrté úrovně, která byla určena pro snahu pochopení Zákona jednoty skrze službu sobě samému, jedna tam, kde to znáte jako souhvězdí Orion, jedna tam, kde to znáte jako souhvězdí Kasiopeji, jedna tam, kde to znáte jako souhvězdí Jižního kříže, nicméně tyto lokace nejsou uspokojivé. Nemáme slovník pro geometrické výpočty potřebné pro přesun těchto znalostí k vám.

11.13 Tazatel: Kdo šel do souhvězdí Orionu?

Ra: Já jsem Ra. Ten známý jako Čingischán.

11.14 Tazatel: Co tam v současnosti dělá? Co je jeho prací nebo povoláním? Co dělá?

Ra: Já jsem Ra. Tato entita slouží Stvořiteli svým vlastním způsobem.

11.15 Tazatel: Není pro vás nemožné nám říct, jak přesně dělá svou službu?

Ra: Já jsem Ra. Je pro nás možné mluvit o této otázce. Nicméně použijeme jakoukoli šanci pro zopakování základního porozumění/učení, že všechny bytosti slouží Stvořiteli.

Ten, o kterém mluvíte jako o Čingischánovi, je v současnosti inkarnovaný ve fyzickém světelném těle a má práci šíření materiálu myšlenkové kontroly k těm, kteří jsou těmi, které můžete nazvat křižáci. On je, jak byste označili tuto entitu, přepravní úředník.

Vyhodnocení službě sobě samému

V závěru tohoto zápisku zmíníme pár otázek a odpovědí obecnějšího charakteru, které Don položil na téma negativní polarity v rámci první knihy Ra Materiálu, Zákona jednoty.

17.32 Tazatel: Jaké musí být procento entity, řekněme, pokud má být sklizena jako negativní?

Ra: Já jsem Ra. Entita, která si přeje následovat cestu služby sobě samé musí dosáhnout stupně pěti, to jest pěti procent služby ostatním, devadesát pět procent služby sobě. Musí se blížit úplnosti. Negativní cesta je docela obtížná k dosažení sklizně-schopnosti a vyžaduje velkou oddanost.

17.33 Tazatel: Proč je negativní cesta o tolik složitější cestou k dosažení sklizně-schopnosti než pozitivní?

Ra: Já jsem Ra. To je díky zkreslení Zákona jednoty, které naznačuje, že brána do inteligentního nekonečna je bránou na konci těsné a úzké cesty, jak ji můžete nazvat. Dosáhnout padesáti jednoho procenta oddanosti pro prospěch ostatních je stejně obtížné jako dosažení pěti procent oddanosti pro ostatní-já. Řekněme, že se mezi těmito dvěma nachází propast lhostejnosti.

Vyjasnění orientace entit druhé úrovně

V rámci zkoumání sklizně z druhé úrovně do třetí se Don zmínil o povaze bytostí druhé úrovně jako těch se službou sobě samým. Ra jej opravil, protože bytosti druhé úrovně ještě plně nevnímají svoje já a tudíž nekonají jako oddělené entity ve službě sobě samým. Vlastní oddělení od ostatních nastává u negativně orientovaných entit až později ve třetí úrovni. Ostatně posuďte sami.

19.15 Tazatel: Pak jsou nejnovější bytosti třetí úrovně, které právě prodělaly přechod ze druhé, stále silně nakloněné směrem k službě sobě samým. Musí existovat mnoho jiných mechanizmů pro vytvoření povědomí o možnosti sloužit ostatním.

Přemýšlím, za prvé... dvě věci. Přemýšlím o mechanizmu a přemýšlím, kdy nastává oddělení, kdy je entita schopná pokračovat na cestě směrem k službě sobě, která ji eventuálně zavede do čtvrté a páté úrovně.

Předpokládal bych, že může entita pokračovat... může začít, řekněme, ve druhé úrovni se službou zcela pro sebe a pokračovat stále dál a zůstat na tom, čemu říkáme cesta služby sobě a už vůbec nikdy nezastaví. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Koncept druhé úrovně služby sobě zahrnuje sloužení těch sdružených v kmeni nebo tlupě. Toto není ve druhé úrovni viděno jako odloučení svého já od ostatních-já. Vše je viděno jako já, jelikož v některých formách entit druhé úrovně, pokud je kmen nebo tlupa oslabena, je také [oslabena] entita v rámci kmene nebo tlupy.

Nová nebo začínající entita třetí úrovně má tuto nevinnou, řekněme, tendenci nebo zkreslení směrem k vnímání těch v rodině, ve společnosti, jak byste nazvali, možná, ve státě, jako sebe. Tudíž ačkoli není zkreslení nápomocné pro postup ve třetí úrovni, je bez polarity.

Zlom se stává zjevným, když entita vnímá ostatní-já jako ostatní-já a vědomě se rozhoduje manipulovat ostatními ve svůj prospěch. Toto je začátek cesty, o které mluvíte.

19.17 Tazatel: Můžete mi říct, která tendence vytváří jejich tah směrem k vybrané cestě služby sobě?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme hovořit pouze v metafoře. Někteří milují světlo. Někteří milují temnotu. Je to záležitost unikátního a nekonečně různého Stvořitele, který si vybírá a hraje napříč svými zkušenostmi jako dítě na pikniku. Někteří si užívají piknik a poznají, že slunce je krásné, jídlo chutné, hry osvěžující, a září s radostí stvoření. Někteří poznají noc nádhernou, jejich piknikem je bolest, obtíž, utrpení druhých, a zkoumání zvrácenosti přírody. Tito si užívají odlišný piknik.

Všechny tyto prožitky jsou dostupné. Je to svobodná vůle každé entity, která si vybírá formu hry, formu potěšení.

Co nás čeká příště

V dalším pokračování zápisků konečně nahlédneme do rozlišení různých úrovní, někdy nazývaných jako hustoty.

Další díly:

Úvod do Zákona jednoty

  1. Kdo je Ra
  2. Stvoření, kosmologie
  3. Pozitivní cesta
  4. Negativní cesta (právě čtete)
  5. Úrovně

Přidejte se k nám

Překlady Zákona jednoty zasíláme jako náhodný citát v náhodný čas. Dá se to použít jako zajímavý nástroj nejen pro fandy "Law of One". Maximálně 1 email za měsíc (spíše méně). Přidáním se zároveň stáváte členy naší komunity, takže vám dáme vědět o všem podstatném, co se děje.

* povinné pole

Podívat se na předchozí newslettery