Zápisky Zákona jednoty III. - Pozitivní cesta


Co je to pozitivní cesta neboli cesta službou ostatním? Co s sebou tato cesta přináší a jak se máme po ní vydat, co to pro nás znamená? Společně se dále podíváme na odpovědi od Ra na toto téma.

Pozitivní cesta

V textu jsou použity útržky z překladu knihy "Ra kontakt: Učení Zákona jednoty", práci vytvořenou a chráněnou autorskými právy L/L Research. Anglický originál je k dispozici na jejich stránkách www.llresearch.org.

Překladatelé udělali maximum pro vytvoření nejlepšího překladu, kterého jsou schopní. L/L Research nicméně nemůže osobně verifikovat, že se jedná o co nejpřesnější možný překlad. Mohou zde být nesrovnalosti ve významu mezi originálním anglickým textem a přeloženou verzí. Pokud máte pochybnosti, prosím, pokud je to možné, porovnejte překlad oproti anglickému originálu a pokuste se vyjasnit, co Ra myslel.​

Podcast (audio verze textu)

 

Zápisky Zákona jednoty III. - Pozitivní cesta vývojem

Cílem je růst

Cílem každého člověka inkarnovaného na Zemi, i na jiných planetách třetí úrovně, je růst, i když si toho není vědom.

10.11 Tazatel: Zatímco je entita inkarnovaná v této třetí úrovni a v tomto čase, může se učit, aniž by vědomě věděla, co dělá, nebo se může učit poté, co si je vědomě vědoma, že se učí ve způsobech Zákona jednoty. Druhým způsobem je možné pro entitu velice zrychlit svůj růst. Není toto správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

10.12 Tazatel: Pak, ačkoliv si to mnohé entity neuvědomují, tak co si skutečně přejí je zrychlit svůj růst a je jejich prací (úkolem) toto objevit během inkarnace. Je správně to, že mohou zrychlit svůj růst mnohem více během inkarnace ve třetí úrovni než mezi inkarnacemi této úrovně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Pokusíme se pohovořit o tomto konceptu.

Zákon jednoty má jako jednu ze svých primárních zkreslení zkreslení svobodné vůle, takže každá entita může svobodně přijmout, odmítnout nebo ignorovat komplexy mysli/těla/ducha kolem sebe a ignorovat stvoření jako takové. Jsou zde mnozí ve vašem zkreslení společenského paměťového komplexu, kteří jsou v tomto času/prostoru angažováni denně, jak byste to podali, v práci v rámci Zákona jednoty v jednom z jeho primárních zkreslení; to jest, ve způsobech lásky. Avšak pokud by tato stejná entita, která je předpojatá z hlubin svého komplexu mysli/těla/ducha směrem k lásce/světlu, měla potom přijmout odpovědnost za každý moment časové/prostorové akumulace současných momentů, které jsou jí dostupné, pak může takováto entita ovládnout svůj vývoj stejným způsobem, jak jsme popsali ovládnutí volání vašeho zkreslení společenského komplexu ke Konfederaci.

Žít podle Zákona jednoty je hledat způsoby služby

15.6 Tazatel: Pak by bylo velmi vhodné pro lidi této planety v praktikování Zákona jednoty naučit se způsobům služby. Říkám to správně?

Ra: Já jsem Ra. Říkáte to správně. Pokud budete pozorovat ty orientované skrze životní zkušenostní komplex zkreslení, od téměř počátku té zkušenosti, budete pozorovat relativně mladistvý, jak byste to nazvali, vzhled.

15.7 Tazatel: Jaká je největší služba, kterou naše populace na této planetě může vykonávat individuálně?

Ra: Já jsem Ra. Je zde ale pouze jedna služba. Zákon je Jedním. Nabídka sloužit Stvořiteli je největší službou, jednotou, zřídlem. Entita, která hledá jednoho Stvořitele je s nekonečnou inteligencí. Z toho hledání, z této nabídky, se vyvinou rozmanité příležitosti závisející na zkreslení komplexu mysli/těla/ducha s ohledem na různé iluzorní aspekty nebo energetická centra různých komplexů vaší iluze.

Tudíž se někteří stanou léčiteli, někteří pracovníky, někteří učiteli a tak dále.

Volba svobodnou vůlí

Každý by si měl vybrat svou orientaci, pozitivní nebo negativní cestu, svobodnou vůlí. Tak je to navrženo i zamýšleno.

16.7 Tazatel: Tímto způsobem je celková svobodná vůle vyvážena tak, že jednotlivec může mít stejnou možnost si vybrat službu ostatním nebo službu sám sobě. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

Služba ostatním

Co je to služba ostatním a jaký je její nejlepší způsob? Každý by si na tuto otázku měl odpovědět sám uvnitř sebe, jak se od Ra dozvídáme.

17.30 Tazatel: Dobře, pokud se chce entita naučit těmto způsobům, chce být ve službě ostatním spíše než ve službě sobě, zatímco je v této třetí úrovni, existují nejlepší způsoby být ve službě ostatním nebo existuje nějaký způsob stejně dobrý jako jakýkoliv jiný?

Ra: Já jsem Ra. Nejlepší způsob, jak být službou ostatním byl výslovně pokryt v předchozím materiálu. Krátce zopakujeme.

Nejlepší způsob služby ostatním je neustálý pokus hledat, sdílet lásku Stvořitele, jak je znám(o) vnitřnímu já. To zahrnuje sebe-poznání a schopnost otevřít sebe sama ostatním já bez váhání. To zahrnuje, řekněme, vyzařování toho, co je podstatou srdce komplexu mysli/těla/ducha.

Mluvím k záměru vaší otázky, nejlepší způsob pro každého hledajícího ve třetí úrovni být ke službě ostatním je unikátní pro daný komplex mysli/těla/ducha. To znamená, že komplex mysli/těla/ducha pak musí hledat v sobě sama inteligenci svým vlastním úsudkem, jako způsobu, jak může nejlépe sloužit ostatním. Toto bude rozdílné pro každého. Neexistuje žádné nejlepší. Neexistuje žádné zobecnění. Nic není známé.

Vyhodnocení služby ostatním

Jak moc bychom měli být pozitivní orientace nebo sloužit ostatním, pokud chceme být sklizeni do pozitivní čtvrté úrovně?

17.31 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Nepřeji si zabrat více času kladením otázek znovu dokola. Některé jsou tak důležité, že se pokouším klást některé podobné otázky různými způsoby, aby došlo k rozšíření odpovědi. Vypadá to jako [neslyšitelné], co dosahujeme, možná ne.

V knize Oahspe: Nová bible je uvedeno, že pokud je jednotlivec více jak z padesáti procent pro ostatní – to jest, jde více jak 50% službou ostatním, a je méně jak padesát procent služby sobě sama, pak je sklizně-schopný. Je to správné tvrzení?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, pokud sklízení bude pro pozitivní čtyř-dimenzionální úroveň.

Co s negativními myšlenkami

Každý se ve svém životě zde na Zemi střetává s myšlenkami a tužbami nesouhlasnými s láskou/světlem v rámci pozitivní orientace. Jak se dále dozvídáme, není dobré tyto tužby překonávat, potlačovat nebo ignorovat, ale raději je analyzovat, pochopit a ponaučit se od nich.

18.5 Tazatel: Děkuji vám. Mám zde otázku od Jima, kterou budu číst doslovně: „Mnoho z mystických tradic hledání na Zemi si udržuje víru, že jednotlivá já musí být vymazána nebo vyhlazena a materiální svět ignorován entitou, aby dosáhla ‚nirvány‘, jak je to nazýváno, nebo osvícení. Jaká je správná role jednotlivého já a jeho pozemských aktivit v pomáhání entitě růst více k Zákonu jednoty?“

Ra: Já jsem Ra. Správná role entity je prožít v této úrovni všechny toužebné věci, pak analyzovat, pochopit a přijmout tyto zkušenosti vyvěrajících z lásky/světla uvnitř nich. Nic by nemělo být překonáno. To, co není potřeba, odpadá.

Orientace se vyvíjí díky analýze tužby. Tyto tužby se stávají více a více zkreslené směrem k vědomé aplikaci lásky/světla tak, jak entita zachází s nabytou zkušeností. Zjistili jsme, že je nevhodné v extrému povzbudit překonání jakýchkoli tužeb vyjma doporučení představování si raději než provádění ve fyzické úrovni, jak ji nazýváte, těch tužeb nesouhlasných se Zákonem jednoty; toto zachovává primární zkreslení svobodné vůle.

Důvod, proč je nemoudré překonávat, je, že překonávání je nevyvážený čin tvořící potíže ve vyvážení v rámci kontinua času/prostoru. Překonávání proto vytváří další prostředí pro držení toho, co bylo zřejmě překonáno.

Všechny věci jsou přijatelné ve správný čas pro každou entitu a v prožívání, pochopení, přijmutí, v následném sdílení s ostatními já, se vhodný popis posune pryč od zkreslení jednoho druhu k jiným zkreslením, která mohou být více souhlasnými se Zákonem jednoty.

To je, řekněme zkratka, jak jednoduše ignorovat nebo překonat jakoukoli tužbu. Musí být spíše pochopena a přijata. Toto chce trpělivost a zkušenost, která může být pečlivě analyzována se soucitem pro sebe a ostatní já.

Karma

Velice často Don naráží ve svých otázkách na pojem karmy. Každý máme svou karmu, kterou si neseme s sebou. Na pozitivní cestě se žádný negativní čin nikam neztratí, je třeba si jej „odpracovat“. Existuje jeden obecný koncept pro zmírnění karmy, a tím je schopnost odpouštění v nejširším slova smyslu.

18.12 Tazatel: Včera jste uvedl, že odpuštění je odstraňovačem karmy. Předpokládám, že vyvážené odpuštění pro plné smazání karmy by potřebovalo odpuštění nejenom ostatním, ale také sobě. Říkám to správně?

Ra: Já jsem Ra. Říkáte to správně. Krátce toto pochopení rozšíříme za účelem vyjasnění.

Odpuštění ostatním je odpuštění sobě samému. Pochopení tohoto trvá na plném odpuštění na vědomé úrovni sobě samému a ostatním já, protože jsou jedno. Plné odpuštění je proto nemožné bez zahrnutí sebe sama.

Co je to sklizeň?

Když si entita vybrala svou orientaci pozitivní cesty a podařilo se jí naplnit podmínky pro vzestup, nastává proces sklizně, jak tomu Ra říká. Tento proces probíhá po inkarnaci, jako té na Zemi.

10.9 Tazatel: Když nastane vzestup a entita nebo entity se přemístí na konci cyklu z jedné planety na jinou, jakou formou cestují z jedné planety na jinou?

Ra: Já jsem Ra. Ve schématu Stvořitele je prvním krokem bytostného celku mysli/těla/ducha umístit svoje zkreslení komplexu mysli/těla/ducha na správné místo lásky/světla. Toto se dělá pro zajištění správného léčení komplexu a eventuálnímu zasvěcení s komplexem bytostného celku. Toto trvá velmi odlišnou délku vašeho prostoru/času. Poté, co je toto hotové, je zkušenost cyklu rozpuštěna a filtrována, dokud nezůstane pouze destilát zkreslení ve své čisté formě. V tomto momentě hodnotí bytostný celek mysli/těla/ducha potřeby úrovně svého bytí a vybírá si vhodnější nové prostředí buď pro opakování cyklu, nebo pro posun vpřed do dalšího cyklu. Toto je způsob sklizně, střežený a hlídaný mnohými.

Rozlišuje se sklizeň pozitivní a negativní cesty?

16.11 Tazatel: Existuje sklizeň entit orientovaných směrem k službě sobě samým stejně, jako existuje sklizeň entit orientovaných směrem k službě ostatním?

Ra: Já jsem Ra. Existuje jedna sklizeň. Ti schopní vstoupit do čtvrté úrovně skrze úrovně vibračního komplexu si mohou vybrat způsob svého dalšího hledání jednoho Stvořitele.

16.12 Tazatel: Pak jakmile vstoupíme do čtvrté úrovně, nastane rozdělení, řekněme, a část jednotlivců, kteří půjdou do čtvrté úrovně, půjdou na planety nebo místa, kde je služba ostatním a druhá část půjde do míst, kde je služba sobě samým.

Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

Pravdu naleznete ve svém srdci

Pro pozitivní cestu je v rámci třetí úrovně důležité se obrátit ke svému srdci, tj. k energetickému centru lásky a porozumění. Toto je počátek vědomého hledání Jednoty uvnitř nás samotných, jak Ra dále vysvětluje.

15.14 Tazatel: Včera jste uvedl, že „sklizeň je nyní. V současnosti zde není jediný důvod zahrnout úsilí k těmto zkreslením k dlouhověkosti, ale raději podporovat zkreslení k hledání svého srdce, protože toto, co sídlí čistě v energetickém poli fialového paprsku, určí sklízení každého komplexu mysli/těla/ducha.“ Mohl byste nám říct, jak hledat nebo nejlepší cestu hledat své srdce?

Ra: Já jsem Ra. Předali jsme tuto informaci v několika formulacích. Nicméně můžeme jenom sdělit, že materiál pro vaše porozumění je já: komplex mysli/těla/ducha. Byla vám předána informace o léčení, jak nazýváte toto zkreslení. Tuto informaci lze vidět v rámci obecnějšího kontextu jako způsoby pochopení sebe sama. Pochopení, prožití, akceptování a slučování já se sebou a s ostatními-já a nakonec se Stvořitelem, je cestou k srdci svého já. V každé infinitezimální (nekonečně malé) části vašeho já přebývá Jednota ve své veškeré moci. Proto můžeme pouze nabádat k těmto řádkám rozjímání, vždy uvedením předpokladu meditace, rozjímání nebo modlitby jako prostředků subjektivně/objektivně používající nebo kombinující různá chápání k zlepšení procesu hledání. Bez takovéto metody obrácení analytického procesu by jednotlivec v tomto hledání nemohl integrovat do jednoty mnohá nabytá chápání.

Vadí nevědomost Zákona jednoty?

Je zcela zřejmé, že zdaleka ne všichni lidé na Zemi si jsou vědomi Zákona jednoty a jeho primárních zkreslení. Vyvstává otázka, zda je znalost a principy Zákona jednoty pro vzestup do další úrovně nezbytný. Don s Ra toto vyjasňují.

17.15 Tazatel: Chtěl bych si nyní něco vyjasnit, že jsem si sebou jistý. Lidé této planety, následující nějaké náboženství nebo vůbec žádné nebo nemající žádnou intelektuální znalost o Zákoně jednoty nebo vůbec něčeho, mohou být i přesto sklizeni do čtvrté úrovně, pokud jsou té vibrace. Není to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Nicméně naleznete málo těch, kteří jsou schopní sklizně a jejichž záře nezpůsobuje ostatním, aby si byli vědomi jejich, co byste mohli nazvat, spirituality, kvality zkreslení komplexu mysli/těla/ducha. Tudíž není obzvláště pravděpodobné, že by entita byla zcela nevědoma své okamžité známosti jako neobvykle zářivé osobnosti, dokonce i když by tento jedinec nebyl dostižený v žádném zkreslení vašich takzvaných náboženských systémů.

Nástin čtvrté úrovně

Na závěr tohoto dílu zápisků následuje citát z první otázky relace 17, kde Ra mimo jiné sdělují, že Země bude ve své čtvrté úrovni pozitivní orientací a že ti, kteří budou do čtvrté úrovně sklizeni budou dále na této planetě spolu s dalšími bytostmi stejné povahy pokračovat ve svém pátrání v souladu se Zákonem jednoty.

17.1 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Přeji si znovu říct… považuji za čest, velkou čest, a také výsadu, tak jako moji [neslyšitelné]. A rád bych zopakoval, [že moje] otázky někdy mohou jít trochu z cesty, protože pokračuji v něčem, s čím jsem již začal pracovat v použití Zákona jednoty, abych lépe pochopil primárně princip svobodné vůle a další zkreslení, která objevujeme.

Napadly mě právě nyní tři otázky při meditaci. Položím je jako první předtím, než budeme pokračovat. Za prvé, nyní se nacházíme ve čtvrté úrovni. Vzrostou účinky čtvrté úrovně v dalších třiceti letech? Uvidíme více změn v našem prostředí a v našem účinku na naše prostředí?

Ra: Já jsem Ra. Čtvrtá úroveň je vibrační spektrum. Vaše kontinuum času/prostoru spirálovitě posunulo vaši planetární sféru a vaši, co bychom nazvali, galaxii, co nazýváte hvězdou, do této vibrace. To způsobí vlastní planetární sféře si elektromagneticky přenastavit své vortexy přijímání kosmických sil proudících dovnitř, které sebe vyjadřují jako vibrační sítě, takže Země bude magnetizována ve čtvrté úrovni, jak byste to mohli nazvat.

Toto se stane s určitými nepříjemnostmi, jak jsme řekli dříve, kvůli energiím myšlenkových forem vašich lidí, které narušují pravidelný konstrukt energetických vzorů uvnitř spirál energie vaší Země, což způsobuje zvýšení entropie a neobvyklé teplo. Toto způsobí vaší planetární sféře, že se objeví nějaké trhliny v jejím vnějším plášti, zatímco se bude vhodně magnetizovat pro čtvrtou úroveň. Toto je planetární přizpůsobení.

Objevíte prudký nárůst počtu lidí, jak nazýváte komplexy mysli/těla/ducha, jejichž vibrační potenciál zahrnuje potenciál pro zkreslení čtvrté vibrace. Takže se bude zdát, že tu bude, řekněme, nové plemeno. To jsou ti inkarnovaní pro práci ve čtvrté úrovni.

Bude zde také prudký nárůst v krátkém běhu negativně orientovaných nebo polarizovaných komplexů mysli/těla/ducha a společenských komplexů, kvůli polarizovaným podmínkám prudkého vymezení mezi tří-úrovňovou a čtyř-úrovňovou orientací služby sobě.

Ti, kteří zůstanou ve čtvrté úrovni na této planetě, budou takzvané pozitivní orientace. Mnoho přijde odjinud, protože se zdá, že s veškerou nejlepší snahou Konfederace, což zahrnuje ty z vašich vnitřních rovin, vnitřní civilizace a ty z jiných úrovní, bude sklizeň mnohem menší než ta, jakou je tato planetární sféra schopná pohodlně podpořit ve službě.

Co nás čeká příště

I když se plně cítíme jako pozitivně orientovaní jedinci, podíváme se příště na negativní orientaci, neboli cestu službou sobě samému. Je důležité tuto cestu pochopit, jelikož se s ní nejenom setkáváme v našem životě, ale i ta nakonec vede k pochopení Jednoty, což nastává v rámci šesté úrovně, ale to už moc předbíháme.

Další díly:

Úvod do Zákona jednoty

  1. Kdo je Ra
  2. Stvoření, kosmologie
  3. Pozitivní cesta (právě čtete)
  4. Negativní cesta
  5. Úrovně

Přidejte se k nám

Překlady Zákona jednoty zasíláme jako náhodný citát v náhodný čas. Dá se to použít jako zajímavý nástroj nejen pro fandy "Law of One". Maximálně 1 email za měsíc (spíše méně). Přidáním se zároveň stáváte členy naší komunity, takže vám dáme vědět o všem podstatném, co se děje.

* povinné pole

Podívat se na předchozí newslettery