Zápisky Zákona jednoty I. - Kdo je Ra?


Kdo je Ra? Jak se dozvídáme z materiálu, má to souvislost se starověkým Egyptem. Je zde však velké zkreslení, jak už to tak bývá, to dobré se pohřbívá v nánosu nečistot a Ra nám vysvětluje, jak se dostali do pozice, ve které nechtěli být – uctíváni jako božstvo a jejich učení bylo limitováno pouze pro určitou skupinu lidí. Ačkoliv tyto informace jsou pro Zákon jednoty nepodstatné, určitý historický kontext se pro pochopení materiálu hodí.

Kdo je Ra?

V textu jsou použity útržky z překladu knihy "Ra kontakt: Učení Zákona jednoty", práci vytvořenou a chráněnou autorskými právy L/L Research. Anglický originál je k dispozici na jejich stránkách www.llresearch.org.

Překladatelé udělali maximum pro vytvoření nejlepšího překladu, kterého jsou schopní. L/L Research nicméně nemůže osobně verifikovat, že se jedná o co nejpřesnější možný překlad. Mohou zde být nesrovnalosti ve významu mezi originálním anglickým textem a přeloženou verzí. Pokud máte pochybnosti, prosím, pokud je to možné, porovnejte překlad oproti anglickému originálu a pokuste se vyjasnit, co Ra myslel.​

Role Ra u Egypťanů

1.3 Tazatel: Slyšel jsem jméno “Ra” ve spojitosti s Egypťany. Máte s tímto Ra něco společného?

Ra: Já jsem Ra. Ano, to mám. Můžeme to objasnit?

1.4 Tazatel: Prosím.

Ra: Čemu nerozumíte?

1.5 Tazatel: Můžete mi dát více podrobností k vaší roli u Egypťanů?

Ra: Já jsem Ra. Identita vibrací Ra je naše identitou. My jako skupina, nebo jak můžete nazvat, komplex sociální paměti, jsme byli v kontaktu s rasou na vaší planetě, které říkáte Egypťané. Jiní z naší úrovně byli v kontaktu v Jižní Americe a takzvaná „ztracená města“ byla jejich pokusem přispět k Zákonu jednoty.

Mluvili jsme s jedním, který slyšel a rozuměl a byl v pozici vyhlásit Zákon jednoty. Nicméně kněží a lidé této éry rychle zkreslili naši zprávu a obrali ji o, řekněme soucit, se kterým je jednota spjatá ve své vlastní přirozenosti. Jelikož vše obsahuje, nemůže se ničeho zříkat.

Jakmile jsme nebyli schopní mít patřičné kanály, skrze které artikulovat Zákon jednoty, zřekli jsme se této, nyní pokrytecké pozice, do které jsme se nechali vmanévrovat. A jiné mýty, jak je můžeme nazvat, jiné chápání, které mělo co do činění s polaritou a věcmi z vašeho vibračního komplexu, znovu zvítězilo v onom konkrétním sociálním komplexu.

Utváří toto dostatek informací, nebo bychom mohli mluvit dále?

 

Kontakt s Egypťany

Ra byl v kontaktu s egyptskou civilizací, podle následující odpovědi delší dobu, zejména zmiňuje entitu „Amon“ (někdy překládán z anglického originálu stejně jako “Amun” - nebo “Skrytý”, “Nespatřitelný” nebo “Neviditelný”), který si změnil jméno na „Aton“ (v překladu z egyptštiny “Sluneční koule”, nebo “Sluneční kotouč/disk”). Tato entita, také zvaná jako „Achnaton“ (původním jménem Amenhotep, panovník 18. dynastie v starověkém Egyptě, manžel proslulé Nefertiti, údajně vládl v letech 1359 - 1342 nebo 1352-1336 př. n. l.) sice podle Ra nařídila Zákon jednoty, nemělo to však velkou účinnost vzhledem k opravdovému duchovnímu hledání.

2.2 Tazatel: Mohli byste nám říci něco o vašem historickém původu, o vaším dřívějším působení v této iluzi a o čase … možná o inkarnaci na této planetě, o které jste předtím mluvili, a o vaší historii kontaktu s dřívějšími civilizacemi na této planetě? To by nám dalo něco, s čím začít naši knihu.

Ra: Já jsem Ra. Uvědomujeme si, že vaše mysl/tělo kalkuluje vhodnou metodu k úkolu vytvoření nástroje k vyučování/učení. Jsme si vědomi, že shledáváte naši inkarnaci, jak tomu říkáte, zajímavou. Čekali jsme na druhou otázku, abychom zdůraznili, že čas/prostor několika tisíc vašich let je povrchním zájmem. Proto, s poskytnutím této informace žádáme, aby nebyly zdůrazňovány naše zkušenosti ve vašem lokálním prostoru/času. Vyučování/učení, které je naší odpovědností, je více filosofické než historické. Nyní budeme pokračovat s vaším požadavkem, který je neškodný, pokud je správně vyhodnocen.

My jsme ti z Konfederace, kteří před 11 tisíci lety přišli za dvěma vašimi planetárními civilizacemi, které byly v té době blízce spjaty s jedním Stvořitelem. Naivně jsme věřili, že bychom mohli vyučovat/učit přímým kontaktem, a že zkreslení svobodné vůle, osobních pocitů nebo osobností tím nebudou ohroženy. Nenapadlo nás, že by mohly být ohroženy, neboť tyto civilizace už byly blízko k všeobecné víře v propojení nebo vědomí života ve všem.

Přišli jsme a byli jsme vítání lidmi, kterým jsme si přáli sloužit. Pokusili jsme se jim pomoci v technických znalostech, které se týkaly léčení zkreslení komplexu mysli/těla/ducha pomocí krystalů, které byly ke zkreslení vhodné a položené v patřičných sériích poměrů času/prostoru. Takto byly vytvořeny pyramidy.

Zjistili jsme, že tato technologie byla většinou rezervována pro ty s faktickým zkreslením mysli/těla k moci. Toto nebylo záměrem Zákona jednoty. Opustili jsme vaše lidi. Skupina, která pracovala s těmi v oblasti Jižní Ameriky, jak tuto část vaší planety nazýváte, se tak snadno nevzdala. Vrátili se. My ne. Nicméně nikdy jsme vaše vibrace neopustili, protože máme zodpovědnost za změny ve vědomí, které jsme způsobili a pak zjistili, že byly zkreslené způsoby, které Zákon jednoty snižují. Pokusili jsme se kontaktovat vládce země, do které jsme přišli, do země, kterou nazýváte Egypt, nebo v některých oblastech Svatou zemí.

V osmnácté dynastii, jak je známá ve vašich záznamech zkreslení prostoru/času, jsme byli schopní kontaktovat faraóna, jak byste ho nazvali. Ten muž neměl mnoho životních zkušeností na vaší planetě a byl co by tento nástroj nazval Poutníkem. Proto tento komplex mysli/těla/ducha obdržel naše komunikační zkreslení a byl schopen je spojit se svými zkresleními. Tato mladá entita obdržela komplex vibračního zvuku, který vibroval na počest bohatého boha, jak by tento komplex mysli/těla/ducha, který pro jednoduchost nazýváme nástroj, pojmenoval “Amon”.

Tato entita se rozhodla, že jméno na počest jednoho z mnoha bohů, nebylo správné zahrnout v jeho zvukovém vibračním komplexu. Změnil své jméno na to, které uctívá sluneční kouli. Toto zkreslení nazývané “Aton” bylo blízkým zkreslením naší reality, jak rozumíme naší vlastní povaze zkreslení komplexu mysli/těla/ducha. Nicméně to nebylo zcela ve shodě se zamýšleným vyučováním/učením.

Tato entita “Achnaton” byla přesvědčená, že vibrace Jednoty je tou opravdovou duchovní vibrací, a proto Zákon jednoty nařídil.

Víra této bytosti však byla přijata jen málo lidmi. Jeho kněží jen předstírali službu, bez duchovního zkreslení k hledání. Lidé pokračovali v jejich víře. Když tato entita už nebyla na této úrovni, opět se do popředí dostala polarizovaná víra v mnoho božství a ta pokračovala, dokud ten známý jako Mohamed nepřinesl lidem více srozumitelné zkreslení vztahů mysli/těla/ducha.

Je váš zájem v této chvíli více detailní?

14.5 Tazatel: Byla návštěva Egypta před 11 000 lety jedinou, kde jste skutečně chodili po Zemi?

Ra: Já jsem Ra. Chápu vaši otázku zkreslenou směrem k sobě spíše než směrem k ostatním. My z vibračního zvukového komplexu Ra jsme chodili mezi vámi pouze v tuto dobu.

Jak se Ra dostal na Zem

6.4 Tazatel: On mi bude rozumět. Budeme velice pečliví, abychom zcela informovali Toma před jeho účastí. Velice vám děkuji.

Zdá se mi, že je vhodný čas zahrnout trochu více vašeho historického pozadí, snad informace týkající se toho odkud jste přišli předtím, než jste se zapojili do dění s planetou Zemí, pokud je to tedy možné.

Ra: Já jsem Ra. Já jsem, společně se sociálním paměťovým komplexem, jehož jsem součástí, jedním z těch, kteří odcestovali pryč z jiné planety uvnitř vaší vlastní sluneční soustavy, jak by ji nazvala tato entita. Planetárním vlivem byla ta, kterou nazýváte Venuše. Ve vašem měřítku jsme starou rasou. Když jsme byli v šesté dimenzi, byly naše fyzické bytosti, jak byste řekli, zlaté. Byli jsme vysocí a poněkud choulostiví. Pokrývka našeho komplexu fyzického těla, jež nazýváte pokožkou [v širším smyslu slova], měla zlatý lesk.

Rozhodli jsme se přijít v této podobě mezi vaše lidi. Vaši lidé té doby byli od nás ve fyzickém vzhledu velice odlišní, jak byste to popsali. Proto jsme se dobře nevmísili s populací a byli očividně jiní než oni. Proto byla naše návštěva relativně krátká, protože jsme sebe našli v pokrytecké pozici uznávaných jako odlišní, než vaše ostatní já. To byla doba, během které jsme postavili stavby, o které projevujete zájem.

6.5 Tazatel: Jak jste cestovali z Venuše na tuto planetu?

Ra: Použili jsme myšlenku.

6.7 Tazatel: Jak jste byli schopni provést přechod z Venuše a předpokládám, že šestá dimenze, která – bylo by to neviditelné, kdybyste sem přišli? Museli jste změnit vaši dimenzi, abyste chodili po Zemi?

Ra: Vzpomeňte si na cvičení s větrem. Rozpad do prázdnoty je rozpadem do jednotnosti, protože není žádná prázdnota. Z šesté dimenze jsme schopní manipulace, myšlenkou, inteligentního nekonečna nacházejícího se v každé částici světla nebo zkresleného světla, takže jsme byli schopní se obléknout do repliky našeho komplexu mysli/těla/ducha šesté úrovně viditelné ve třetí úrovni. Bylo nám to dovoleno Radou, která stráží tuto planetu.

Historie Ra

14.19 Tazatel: Jaké je Ra úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Jsem šesté úrovně se silným hledáním směrem k úrovni sedmé. Naše sklizeň se bude konat pouze za asi dva a půl milionu vašich let a je naší touhou být připraveni na sklizeň, jakmile se bude přibližovat do našeho kontinua prostoru/času.

14.20 Tazatel: A vy se připravujete na sklizeň skrze nejlepší službu, kterou můžete poskytnout. Je to správně?

Ra: To je správně. Nabízíme Zákon jednoty, řešení paradoxů, vyrovnávání lásky/světla a světla/lásky.

14.21 Tazatel: Jak je dlouhý jeden váš cyklus?

Ra: Já jsem Ra. Jeden náš cyklus je vypočítán na sedm pět nula, nula nula nula, nula nula nula [750 000 000 (?)], sedm pět milionu [75 000 000] vašich let.

14.22 Tazatel: 75 milionů?

Ra: To je správně.

14.23 Tazatel: Ve vaší službě předávání Zákona jednoty, pracujete v současnosti s jinými planetami, než je Země nebo pouze se Zemí?

Ra: Já jsem Ra. Pracujeme pouze s touto planetární sférou v současné době.

16.21 Tazatel: Můžete mi říci něco o historii vašeho společenského paměťového komplexu a jak jste se stali vědomi Zákona jednoty?

Ra: Já jsem Ra. Cesta našeho učení je vytesána do současného momentu. Není žádná historie, jak rozumíme vašemu konceptu. Představte si, pokud chcete, kruh bytí. Známe alfu a omegu jako nekonečnou inteligenci. Kruh nikdy nekončí. Je přítomen. Úrovně, kterými jsme prošli různými body kruhu, odpovídají charakteristikám cyklů: první, cyklus uvědomění; druhý, cyklus růstu; třetí, cyklus uvědomění si sebe sama; čtvrtý, cyklus lásky nebo porozumění; pátý, cyklus světla nebo moudrosti; šestý, cyklus světla/lásky, lásky/světla nebo jednoty; sedmý, cyklus brány; osmý, oktáva, která se pohybuje do mystéria, které nezkoumáme.

Ra jako stavitelé pyramid

2.4 Tazatel: Ano. Zmínil jste, že pyramidy byly jedním z výsledků. Mohl byste toto téma trochu rozvést? Byli jste odpovědní za stavbu pyramid, a co bylo účelem pyramid?

Ra: Já jsem Ra. Větší pyramidy byly postavené naší schopností použít síly Jednoty. Kameny jsou živé. Toto tak nebylo chápáno zkresleními mysli/těla/ducha vaší kultury. Pyramidy měly dva cíle:

Zaprvé, mít správně uzpůsobené místo zasvěcení pro ty, kteří si přáli stát se vyčištěným, nebo zasvěceným kanálem Zákona jednoty.

Za druhé, přáli jsme si pečlivě vést zasvěcené v rozvíjení léčení lidí, kteří hledali pomoc a k léčení samotné planety. Pyramida za pyramidou nabitá krystaly a zasvěceným, byly navrhnuty vyrovnat příchozí energie Jednoho stvoření s mnoha různými zkreslenými planetární mysli/těla/duše. V této snaze jsme byli schopní pokračovat práci, kterou bratři z Konfederace uskutečnili postavením dalších struktur s krystaly a dokončili prstenec, chcete-li, kolem, jak by tento instrument řekl, povrchu zemského.

Nástroj začíná ztrácet energii. Žádáme o jednu další otázku nebo téma a potom pro tento časo/prostor odejdeme.

Velká pyramida v Egyptě

3.6 Tazatel: V poslední relaci jsme měli dvě otázky, které jsme si šetřili pro tuto relaci: jedna souvisí s možným pyramidionem Velké pyramidy (Chufuova pyramida, též Cheopsova pyramida, nebo Velká pyramida pozn. překladatele) v Gíze, další [... neslyšitelné ...] těžké kameny. Vím, že tyto otázky nejsou důležité vzhledem k Zákonu jednoty, ale dle mého názoru, který můžete opravit, by toto mohlo být jednoduchým úvodem pro čtenáře materiálu. Jsme za váš kontakt velmi vděční a rozhodně jsme otevřeni návrhu, jak bychom měli pokračovat. Toto je pouze můj odhad.

Ra: Já jsem Ra. Nebudu navrhovat správnou sérii otázek. Toto je vaše výsadní právo jako svobodného agenta Zákona jednoty, který se naučil/pochopil, že náš komplex sociální paměti nemůže účinně rozpoznat zkreslení societálního komplexu mysli/těla/duše vašich lidí. Přejeme si nyní naplnit naši vyučovací/učící čest/odpovědnost odpovědí na otázku. Toto jediné bude stačit, protože nemůžeme proniknout do hlubin komplexů zkreslení, které infikovaly vaše lidi.

První otázkou je tedy pyramidion. Iterujeme nedůležitost takových dat.

Tzv. Velká pyramida měla dva pyramidiony. Jeden byl podle našeho návrhu a byl z menších a pečlivě uspořádaných kusů materiálu, který na vaší planetě nazýváte “žula”.  Toto bylo vybráno pro krystalické vlastnosti a pro správné proudění vaší atmosféry přes typ komínu, jak byste to mohli nazvat.

V době, kdy jsme jako lidé opustili vaši úroveň, originál byl odstraněn a nahrazen více drahocenným kamenem. Ten byl částečně ze zlatého materiálu. Toto vůbec nezměnilo vlastnosti pyramidy, jak byste nazvali, a bylo to zkreslení způsobené přáním několika mála, kteří dali příkaz využívat strukturu pouze jako královské místo.

Přejete si se ptát dále na tuto první otázku?

3.7 Tazatel: Co myslíte tím komínem? Jaký byl jeho specifický účel?

Ra: Existuje správné proudění atmosféry, která i když málo, větrá celou strukturu. Toto bylo navrhnuto systémem proudění vzduchu ve vzduchových šachtách, jak by je nástroj nazval, které byly umístěné tak, aby byl přítomný čerstvý vzduch bez jakéhokoliv narušení nebo průvanu.

Jak se pyramidy postavily

3.8 Tazatel: Jak byly kameny přemísťovány [neslyšitelné]?

Ra: Já jsem Ra. Musíte si představit aktivitu uvnitř všeho, co je stvořeno. Ta energie je, i když konečná, velmi velká v porovnání s pochopením/zkreslením vašimi lidmi. Toto je očividně známo vašim lidem, ale jen málo uváženo.

Tato energie je inteligentní. Je hierarchická. Podobně jako váš komplex mysli/těla/duše sídlí v hierarchii schránek, a udržuje si tudíž obal, nebo tvar, nebo pole a inteligenci každého vyššího inteligentního nebo vyváženého těla, a tak se chová i každý atom v materiálu jako kámen. Když někdo mluví k takové inteligenci, konečná energie fyzického, nebo chemického těla kamene je potom spojena s tou nekonečnou silou, která sídlí v lépe vyladěných tělech, ať už lidských nebo kamenných.

S uskutečněním tohoto spojení může být zadán požadavek. Inteligence nekonečné kamenitosti komunikuje se svou fyzickou schránkou, a tak může být chtěné štěpení a přemisťování uskutečněno skrze přesun energetického pole kamenitosti z konečnosti do dimenze, kterou můžeme pro zjednodušení pojmenovat nekonečno.

Tímto způsobem je požadavek uskutečněn díky spolupráci nekonečného pochopení Stvořitele, který přebývá v živém kameni. Toto je ovšem mechanismus, kterým jsou uskutečněny mnohé věci mimo rámec vašeho chápání způsobů fyzické analýzy akce na dálku.

3.9 Tazatel: To mi připomíná, jak se říká, že když bys měl dostatek víry, tak můžeš říci hoře, aby se pohnula a ona se pohne. Předpokládám, že je to podobné tomu, co říkáte, předpokládám, že když jste si plně vědomi Zákona jednoty, tak jste schopní takové věci konat. Je to tak správně?

Ra: Já jsem Ra. Vibrační zkreslení zvuku “víra”, je asi jednou z překážek mezi tím, co můžeme nazvat cestou nekonečna a mezi konečným dokazováním/chápáním.

Máte přesně pravdu ve vašem chápání shody víry a inteligentní nekonečnosti, nicméně jedno je výraz duchovní a druhé je více podobné pojmovému zkreslení těch, kteří hledají s metrem a perem.

3.10 Tazatel: Potom tedy když je jedinec plně informován s ohledem na Zákon jednoty a žije podle Zákona jednoty, takové postavení pyramidy přímo myslí by bylo běžné. Rozumím tomu správně?

Ra: Já jsem Ra. Nemáte pravdu v tom, že existuje rozdíl mezi jedincovou silou skrze Zákon jednoty a kombinovaným chápáním Zákona jednoty komplexem societální paměti mysli/těla/duše.

V prvním případě jeden jedinec, očištěný od všech chyb, může pohnout horou. V případě masového chápání jednoty, každý jedinec může obsahovat přijatelné množství zkreslení, a přesto může masová mysl pohnout horou. Pokrok je obvykle na základě znalosti, kterou nyní hledáte k dimenzi porozumění, která je zastřešena zákony lásky, a která hledá zákony světla. Ti, kteří vibrují v Zákoně světla vyhledávají Zákon jednoty. Ti, kteří vibrují v Zákoně jednoty, vyhledávají Zákon věčnosti.

Nemůžeme mluvit o tom, co je za rozpuštěním jednotného já s tím vším, co je, protože stále ještě hledáváme být vším, co je a stále ještě jsme Ra. A tak naše cesty pokračují.

3.11 Tazatel: Pyramida byla tedy postavena společnou akcí mnoha vašich lidí?

Ra: Já jsem Ra. Pyramidy, které jsme vymysleli/postavili byly zkonstruované z myšlenkových forem stvořených našim komplexem sociální paměti.

3.12 Tazatel: Potom tedy byl kámen stvořen myšlením, než že by byl odněkud přesunut? Je to tak správně?

Ra: Já jsem Ra. Postavili jsme tzv. Velkou pyramidu věčným kamenem. Ostatní pyramidy byly postaveny kamenem, který byl dopraven z jednoho místa na jiné.

3.13 Tazatel: Co je věčný kámen?

Ra: Já jsem Ra. Pokud chápete koncept myšlenkových forem, zjistíte, že myšlenkové formy jsou více pravidelné ve svých zkresleních než energetická pole vytvořená materiály v kamenech, které byly vytvořeny z formy myšlenky do konečné energie a pro bytí ve vašem, řekněme zkresleném obrazu úrovně myšlenkové formy.

Můžeme vám pomoci jinou odpovědí?

3.14 Tazatel: Toto je celkem triviální, ale zajímá mne, proč byla pyramida postavena z mnoha bloků místo toho, aby byla celá vytvořená naráz, z jednoho kusu?

Ra: Já jsem Ra. Existuje zákon, který je podle našeho názoru, jedním z nejdůležitějších prvotních zkreslení Zákona jednoty. Tím je Zákon zmatení. Vy ho nazýváte Zákonem svobodné vůle. Přáli jsme si vytvořit nástroj na léčení, nebo co nejlépe fungující poměr časo/prostorového komplexu. Nicméně jsme si nepřáli, abychom záhadu nechali odhalit lidmi tak, abychom se stali uctívanými jako stavitelé záhadných pyramid. Tudíž se zdá jako postavená a ne myšlená.

3.15 Tazatel: Dobře, tedy mluvíte o pyramidě, obzvláště Velké pyramidě, předpokládám, hlavně jako o uzdravovacím nástroji a také o ní mluvíte jako o nástroji pro zasvěcení. Jsou to ty samé koncepty?

Ra: Jsou součástí jednoho komplexu lásky/světla záměru/sdílení. Aby byly léčivé aspekty náležitě využity, bylo důležité mít vyčištěný a oddaný kanál, nebo budič, pro proudění lásky/světla nekonečného Stvořitele, tudíž zasvěcovací metoda byla nezbytná pro přípravu mysli, těla a duše pro službu ve Stvořitelově práci. Tyto dvě věci jsou integrální.

Příště nás čekají otázky a odpovědi týkající se počátku vesmíru.

Další díly:

Úvod do Zákona jednoty

  1. Kdo je Ra (právě čtete)
  2. Stvoření, kosmologie
  3. Pozitivní cesta
  4. Negativní cesta
  5. Úrovně

Přidejte se k nám

Překlady Zákona jednoty zasíláme jako náhodný citát v náhodný čas. Dá se to použít jako zajímavý nástroj nejen pro fandy "Law of One". Maximálně 1 email za měsíc (spíše méně). Přidáním se zároveň stáváte členy naší komunity, takže vám dáme vědět o všem podstatném, co se děje.

* povinné pole

Podívat se na předchozí newslettery