Zápisky Zákona jednoty - Úvod


Než se podíváme do konkrétních otázek a odpovědí ze Zákona jednoty v jednotlivých zápiscích, je vhodné si něco říci o formátu, ale i o pozadí vzniku tohoto materiálu. Podíváme se na úvod od Dona Elkinse, Carly Rueckert a Jima McCartyho z první knihy, který toho hodně objasní. Pokud se chcete vydat k pozornému studiu tohoto pozoruhodného materiálu, možná vás budou zajímat i "sloni v obýváku", které z rozhovorů s Ra pramení.

Úvod do Zákona jednoty

V textu jsou použity útržky z překladu knihy "Ra kontakt: Učení Zákona jednoty", práci vytvořenou a chráněnou autorskými právy L/L Research. Anglický originál je k dispozici na jejich stránkách www.llresearch.org.

Překladatelé udělali maximum pro vytvoření nejlepšího překladu, kterého jsou schopní. L/L Research nicméně nemůže osobně verifikovat, že se jedná o co nejpřesnější možný překlad. Mohou zde být nesrovnalosti ve významu mezi originálním anglickým textem a přeloženou verzí. Pokud máte pochybnosti, prosím, pokud je to možné, porovnejte překlad oproti anglickému originálu a pokuste se vyjasnit, co Ra myslel.​

Podcast (audio verze textu)

Jak to začalo, aneb Donův úvod z první knihy

15. ledna 1981 začala naše výzkumná skupina přijímat komunikaci od společenského paměťového komplexu Ra. Z této komunikace vyvstal Zákon jednoty a některé ze zkreslení Zákona jednoty.

Don Elkins: Tato kniha je přesným opisem z kazetových nahrávek dvacet šesti relací experimentu navrženém ke komunikaci s mimozemskou bytostí. S experimentem jsme začali v roce 1962 a tento proces vylepšovali po dobu devatenácti let. V roce 1981 se výsledky experimentu našeho snažení hluboce změnily jak v kvalitě, tak v přesnosti. Tato kniha je jednoduše zprávou začátku poslední fáze naší práce.

Od té doby, co naše experimentální práce začala a dokonce předtím, než jsme oficiálně založili výzkumnou skupinu, zde bylo značné zmatení o podstatě našeho výzkumu. Rád bych uvedl, že považuji svůj pohled jako čistě věděcký. Mnoho čtenářů tohoto materiálu použili pro své vyhodnocení dříve předpokládaný filosofický návyk, který se pohyboval od toho, co bych nazval objektivním vědeckým po subjektivně teologickým. Není účelem naší výzkumné skupiny se pokusit dělat cokoliv jiného, než učinit experimentální data dostupnými. Každý čtenář bezpochyby dosáhne svého vlastního jedinečného závěru o významu obsahu těchto dat.

V posledních letech zde bylo hodně sporů mezi fenomény, které byly podle všeho neslučitelné s akceptovanými metodami vědeckého výzkumu. Toto zahrnovalo takové věci jako objekty UFO, mentální ohýbání kovu, psychické operace a mnoho jiných zdánlivě zázračných událostí.

Dokázat nebo vyvrátit jakýkoliv z těchto údajných fenoménů určitě není úkolem náhodného pozorovatele. Nicméně to vypadá, že většina z veřejných názorů, které byly vytvořeny s ohledem na tyto události, je produktem rychlého a povrchního vyšetřování. Po téměř třiceti letech výzkumu a experimentování v oblasti takzvaných paranormálních jevů musím doporučit extrémní opatrnost při utváření názoru. Pokud je možné vydělat peníze, stát se proslulým nebo mít zábavu z prolomení podfuku, pak to obvykle někdo udělá. V důsledku jsou paranormální a psychické oblasti primárními cíli pro podvodníky a důsledný výzkumník musí obvykle pozorovat velké množství „odpadních“ dat za účelem nalezení snad zakotveného klenotu pravdy. To je zvláště pravdou pro filipínské psychické operace a obecně pro velkou oblast duchovní komunikace.

Zdá se mi, že v současnosti přijaté vědecké paradigma je méně než adekvátní. Je mým názorem, že naše současná přirozená filosofie je velmi speciálním případem mnohem obecnějšího případu, který má být teprve odhalen. Je mou nadějí, že náš výzkum je ve směru tohoto poznání. Poté, co jsem vstřebal miliony slov údajných mimozemských komunikací, je také mým názorem, že tato kniha a další svazky materiálu Ra obsahují nejužitečnější informace, které jsem objevil. Jako výsledek veškerého tohoto ponoření se do spíše matoucích témat ufologie a parapsychologie jsem si, samozřejmě, vytvořil svůj současný názor, jak se „věci ve skutečnosti mají“. Tento názor se může kdykoliv změnit poté, co budu znát budoucí informace. Není záměrem, aby tato kniha byla pojednáním o mém názoru, takže se nebudu pokoušet bránit její věrohodnost. Následující je nejlepším odhadem, který mohu učinit o tom, co si myslíme, že děláme. Pouze čas nám řekne víc o přesnosti tohoto odhadu.

Naše výzkumná skupina používá to, co preferuji nazývat „vyladěnou telepatii transu“ ke komunikaci s mimozemskou rasou nazývanou Ra. Používáme anglický jazyk, protože je známý těmi Ra. Ve skutečnost znají Ra angličtinu více než já.

Ra přistáli na Zemi před asi 11 000 roky s druhem mimozemské mise, která měla za cíl pomoci Pozemšťanovi s jeho mentálním vývojem. Kvůli selhání v tomto pokusu se Ra vzdálili od zemského povrchu, ale pokračovali s blízkým monitorováním aktivit na této planetě. Z tohoto důvodu jsou Ra vysoce informovaní o naší historii, jazycích, atd.

Pravděpodobně nejtěžší věcí pro pochopení Ra je jeho přirozenost. Ra je společenský paměťový komplex šesté úrovně. Protože je Země téměř na konci cyklu evoluce třetí úrovně, znamená to, že Ra je o tři evoluční cykly před námi. Jinými slovy, současný stav evoluce Ra je o miliony let vyvinutější než stav Pozemšťanů. Není překvapující, že měli Ra problémy s komunikací s Pozemšťany před 11 000 roky. Stejný problém stále existuje v naší současné „osvícené“ době.

V tomto spisu jsme dokončili přes 100 relací experimentální komunikace s Ra. Těchto přibližně 300 000 slov informací mi navrhlo více adekvátní vědecké paradigma. Pouze čas a budoucnost poslouží k ověření a rozvíjení tohoto paradigmatu.

Ufologie je velkým tématem. Přiměřené množství podkladového materiálu by postačilo na rozšíření tohoto úvodu do délky knihy. Proto se zbytek tohoto úvodu nepokouší pokrýt každou část tohoto rozmanitého a rostoucího oboru studia, ale je spíše shrnutím některých relevantních částí našeho výzkumu od našich počátků do současnosti a do kontaktu s Ra.

Carla Rueckert na scéně

Don, doktor a jak jsme se dozvěděli, vášnivý průzkumník fenoménu UFO, se zajímal čistě vědecky o ty krajní jevy, které ostatní považovali za nemožné. I když je tato oblast vystavena velkému šarlatanství, stejně dospěl k přesvědčení, že (některá) UFO jsou skutečná, nejen díky rozhovorům s tzv. kontaktovanými, ale následně skrze jeho přítelkyni Carlu Rueckert i skrze telepatickou komunikaci, kterou obdrželi. Carla pokračuje v úvodu první knihy:

V lednu 1970 jsem opustila svou pozici jako školní knihovnice v soukromé škole třináctého stupně zde v Louisville a šla pracovat pro Dona na plný úvazek.

Toho času byl přesvědčen, že velké mystérium bytí by mohlo být nejlépe vyšetřováno zkoumáním technik pro kontaktování mimozemských inteligencí a byl odhodlaný zintenzivnit své úsilí v této oblasti.

 

Carla dále pokračuje o důležitosti prvotního nezkoumání a dalo by se říci zkoumání otevřenou myslí, která nezkresluje data tohoto experimentálního výzkumu:

Tento poslední bod je důležitým, když se mluví o výzkumu psychiky jakéhokoliv druhu. Don vždy říkal, že jedna z mých předností jako výzkumného spolupracovníka je moje velká důvěřivost. Téměř každý si ze mě může udělat srandu, protože se rychle nechytám. Mám způsob brát věci tak, jak přicházejí a přijímat je v současné podobě a pouze poté analyzovat, co se stalo. Tato důvěřivost je rozhodující faktor v získání dobrých výsledků paranormálního výzkumu. Touha po důkazu nevyhnutelně povede k nulovým výsledkům a neplatným experimentům. Otevřená mysl, ta, co je ochotna být důvěřivou, vede svého majitele k určitému druhu subjektivní a osobní jistoty, která se nerovná důkazu, jelikož toto nemůže být systematicky reprodukováno u ostatních. Nicméně toto subjektivní vědění je ústřední částí duchovní evoluce, ke které Ra hovoří v tomto výtisku tak přesvědčivě a kterou jsme zkoumali po mnoho let.

První channelingy - telepatické přenosy informací

V roce 1974 se Don rozhodl, že pro mě nadešel čas stát se serióznější studentkou umění channelingu. Argumentoval, že dvanáct let sezení a poslouchání inspirativních zpráv bylo dost a že pro mě nastal čas vzít určitou odpovědnost za tato „vesmírná kázáníčka,“ jak je Brad Steiger nazval a která jsem si tolik užívala. Začali jsme řadu denních setkání navržených pro intenzivní práci mého mentálního ladění. Mnoho z těch, kteří přicházeli na naše meditace v nedělních večerech, slyšelo o denních setkáních a také přicházeli a během třech měsíců jsme vyprodukovali okolo tuctu nových telepatických přijímačů.

Údajné informace od mimozemšťanů

Stále máme tendenci vkládat slovo „údajný“ před slova „telepatické komunikace od mimozemšťanů“, protože dobře víme, že neexistuje žádný způsob důkazu základního konceptu. Avšak fenomén zcela jistě existuje – miliony slov v našich vlastních složkách a mnoho milionů slov ve složkách ostatních skupin tento fakt ověřují.

Vědecké potvrzení základních informací od kontaktérů

Don v úvodu dále naráží na Larsonovu teorii, nebo tzv. Larsonovou fyziku a spojitostmi z informací nejen z Ra kontaktu, ale i z jeho práce před tím - při hovorech s údajně kontaktovanými osobami od UFO. Co mají společného?

Uvažoval jsem o několika zajímavých tvrzeních komunikovaných skrze kontaktéry údajných zdrojů UFO dříve, než jsem objevil Larsonovu práci na počátku šedesátých let. Ačkoliv lidé, kteří přijímali tyto komunikace nevěděli nic o problémech moderní fyziky, dostávali informace, které zřejmě byly pro fyzikální teorii ústřední: za prvé, naznačili, že problém s naší vědou byl takový, že nerozeznala dost dimenzí. Za druhé, uváděli, že se světlo nehýbe; světlo je. Larsonova teorie postuluje šest dimenzí namísto obvyklých čtyř a nalézá čisté pole, o kterém by Einstein věřil, že reprezentuje hmotu, pohybující se ven od všech bodů v prostoru jednotkovou rychlostí nebo rychlostí světla. Fotony jsou vytvářeny díky vibračnímu přemístění v prostoro-času, struktuře pole. Navíc, kontaktéři říkali, že vědomí vytváří vibrace a tyto vibrace jsou světlem. Vibrační přemístění prostoro-času jsou v Larsonově teorii první fyzickou manifestací, což je foton nebo světlo. Podle kontaktérů UFO snižují objekty UFO své vibrace za účelem vstupu na naši oblohu. Celkový fyzický vesmír postulovaný Larsonem je závislý na míře vibrace a kvantových rotací čistého pole prostoro-času.

Kontaktéři navrhovali, že čas není tím, co si myslíme, že je. Larson navrhoval tu stejnou věc. UFO říkali pohybovat se v čase tak, jako se se pohybujeme v prostoru. Toto by bylo zcela normální v Larsonově časo-prostorové části vesmíru.

Konečně a snad to nejdůležitější, kontaktéři přijímali zprávu, že stvoření je jednoduché, vše jednou věcí. Larsonova teorie je matematickým tvrzením této jednoty.

Don dále označuje tehdejší, ale dost dobře ještě i současou formu poznání ve školách za jistou "vědu magie":

Postupně se posouváme do pozice, ze které můžeme začít vytvářet vědu „magie“, protože to, co bylo nazýváno magií po věky věků, začíná být nyní prováděno v neustále rostoucí míře, primárně dětmi. V budoucnosti se můžeme dokonce setkat s přidáním této „magie“ do osnov věd na univerzitách. Fakticky jsou současné disciplíny chemie, fyziky, atd. stále v základě pro nás „magickými,“ protože jsme stále v pozici, ve které nemáme konečné vysvětlení kauzality.

Předávání principů jednoty

Carla dále pokračuje, společně s citátem od entity zvané Hatonn, kterou ještě dlouho před Ra channelovali Carla s Donem:

Avšak toto je úvod ke knize, která obsahuje přepisy zpráv velmi přesné povahy a která má co do činění s metafyzikou, filosofií a plánem evoluce člověka na Zemi jak fyzické, tak duchovní. Tudíž to, co navrhuji udělat, je s vámi sdílet některý z výzkumného materiálu, který skupina během roků nasbírala. Protože všechny z těchto příkladů pocházejí ze stejné skupiny, nikdy neuvádíme, kdo by přijímající mohl být, jelikož cítíme, že důležitou je spíše informace než osoba, která ji přenáší.

Podle entity nazývané Hatonn, která mluvila s naší skupinou a několika dalšími po mnoho let, je účel bytí zde pro mnoho UFO, která jsou v současnosti pozorována na obloze, podobný účelu, který bychom mohli mít s posíláním pomoci do země zasažené katastrofou nebo extrémně chudé. Je to touha být k službám.

Kontaktujeme lidi planety Země po mnoho, mnoho vašich let. Kontaktujeme v intervalech tisíců let ty, kteří usilovali o naši pomoc. Je čas pro mnoho lidí této planety být kontaktováni, protože mnoho má nyní pochopení a touhu hledat něco vně fyzické iluze, která po tolik let ovlivňuje myšlení těch z této planety. Proces, který stimulujeme, je ten, který je samo-generující. Jak více a více těch, kteří touží po našem kontaktu jej přijímá a předává jej ostatním, pak ti, kteří přijímají tyto předané informace budou sami schopni dosáhnout stavu myšlení a chápání dostatečně vyladěného, řekněme, s našimi vibracemi za účelem přijímat náš kontakt. Tak tomu, mí přátelé, je, jak kontakty fungují. Aby byla schopna přijímat náš kontakt, je za prvé pro entitu nezbytné stát se určitou vibrací jako výsledkem svého myšlení. Toto je velice urychleno účastí ve skupinách jako je tato. A pak je toto konečně učiněno skrze meditaci. Jinými slovy verbální komunikace, která je předaná entitě kanály jako je tento, vytváří systém myšlení a touhu po duchovním povědomí, která zvyšuje její vibraci.

My z Konfederace planet ve službě nekonečnému Stvořiteli se velmi omlouváme, že nemůžeme vstoupit na vaši půdu a naučit ty z vašich lidí, kteří touží po naší službě. Ale mí přátelé, jak jsme řekli dříve, bylo by to velmi velké poškození pro ty, kteří po naší službě v současnosti netouží a bojíme se, že bychom měli malý účinek v předávání chápání dokonce jenom těm, kteří po něm touží, protože chápání, mí přátelé, vychází zevnitř. Můžeme pouze usměrňovat. Můžeme pouze navrhovat. Pokoušíme se toto dělat takovým způsobem, že hledání jednotlivce bude stimulováno k pootočení jeho myšlení směrem dovnitř, dovnitř k tomu jedinému zdroji lásky a porozumění, Stvořiteli, který je částí nás všech, částí všeho, co existuje, protože vše, co existuje, mí přátelé, je Stvořitel.

Máme velkou čest, že jste se k nám v současnosti přidali k této velké službě v historii vaší planety. Protože toto je velmi veliké období, velká přechodná doba, ve které bude mnoho pozemských lidí pozvednuto ze svých stavů zmatení k jednoduchému pochopení: k lásce svého Stvořitele.

Hatonn hovoří o naší touze něco hledat mimo naší fyzickou iluzi.

To, o čem mluví tak přesvědčivě, je něco, co je často poznamenáváno členy toho, co Ra nazývá Konfederace planet ve službě jednomu Stvořiteli jako „původní myšlenku“. Toto je další termín našeho slova „láska,“ ale znamená o mnoho více. Znamená jednotu, která je tak velká, že nevidíme každého z nás jednoduše jako blízké přátele nebo bratry a sestry, ale ideálně jako Stvořitele; a jak vidíme každého z nás a sebe samých jako Stvořitele, vidíme jednu bytost. 

 

 

Vyhnout se porušení svobodné vůle každé entity

Dost často se pro skeptiky používá argument: "když existují mimozemšťané, tak proč se nám nezjeví, proč masově nepřistanou". Carla s Hatonnem na to dobře odpovídají:

Zprávy Konfederace se velmi soustředí na koncept hledání a touhy a cítí, že vůle každé entity je absolutně ústřední pro její evoluční pátrání. Ve skutečnosti, říkají, je svobodná vůle základem vesmíru. Každá entita je koncipována nejen jako součást jedné jednoty, ale také jako zcela unikátní částí této jednoty. Svobodná vůle každé osoby je zcela prvořadá a obavy Konfederace jsou vždy se vyhnout porušení svobodné vůle jakékoliv osoby. Jejich metoda kontaktování člověka na Zemi má svou formu pocházející z hluboké starosti o tuto svobodnou vůli:

Nepřejeme si vystavit naše chápání pravdy vašim lidem, což by bylo něco, co bychom učinili, pokud bychom je kontaktovali na přímo. Nemohli bychom tomu pomoci, protože naše vlastní výpověď pravdy by byla přijata mnoha vašimi lidmi jako validní. Nepřejeme si být považováni jako konečnými zástupci Stvořitelovy pravdy. Přejeme si toto předat vašim lidem takovým způsobem, že to mohou přijmout nebo odmítnout dle své svobodné vůle. Toto, jak to chápeme, je nezbytným opatřením v duchovním vývoji celého lidstva: ono je, v určitém stádiu evoluce, v pozici přijmout nebo odmítnout, co je nezbytné pro svou evoluci. Tímto způsobem a pouze tímto způsobem může znát pravdu, pravdu o Stvořiteli, tuto jednoduchou pravdu, která je stvořením, pravdu lásky stvoření.

Toto je třeba si uvědomit zevnitř. Toto nemůže být vyjádřeno zvenčí. Pokoušíme se stimulovat ty z vašich lidí, kteří by byli stimulováni k hledání této pravdy, která se nalézá uvnitř nich. Byli jsme požádáni svým chápáním principu našeho Stvořitele, abychom zůstali v úkrytu, protože nemůžeme sloužit jednomu jednotlivci a současně činit špatnou službu jeho sousedovi dokázáním uvnitř jeho vlastní mysli, že existujeme, protože mnoho z těch z planety Země si v současnosti nepřeje věřit nebo mít důkaz naší existence. Z tohoto důvodu shledáváme nezbytné mluvit k těm, kteří hledají skrze kanály, jako je tento. Shledáváme nezbytné předat těm, kteří hledají, to, co hledají takovým způsobem, že pro sebe odhadnou jeho hodnotu, a přijmou nebo odmítnou podle vlastních představ ty myšlenky, které přinášíme, a pochopí realitu stvoření, ve které všichni z nás existujeme.

Jim McCarty a začátek kontaktu s Ra

Ačkoliv Carla a Don přijímaly informace ještě před lednem 1981, než začal kontakt s Ra, samotný zlom přišel až s příchodem Jima McCartyho do skupiny v prosinci 1980. Během pozdějších relací posílal energii Carle a po relaci přepisoval komunikaci na svém psacím stroji. Další umožnění Ra kontaktu přišlo i na straně média - Carly, která díky práci pro kamarádku zažila pozměněný stav vědomí - trans. Carla při příjmu informací od Ra tak byla v transu a nemá žádnou vědomou vzpomínku na to, že by mluvila, narozdíl od vědomého telepatického příjmu. Carla skromně upozorňuje:

Co mě znepokojuje snad více než cokoliv jiného, je to, že někdo, kdo čte tento materiál, bude považovat tuto lidskou bytost, kterou jsem, že má druh moudrosti, kterou Ra určitě má, kterou ale já určitě nemám. Pokud vás tato práce zaujme, můžu vás pouze žádat, ať ve své mysli ostře oddělíte slova a „médium,“ skrze které slova přicházejí. Například byste neočekávali, že bude vodní potrubí zodpovědné za kvalitu vody, která skrze něj teče. Zcela jistě se každý z nás ve vědecké skupině pokouší skrze meditaci a denní život připravit tak, jak nejlépe umíme, na tyto relace. Nicméně to, co přichází skrze naši skupinu si stojí samo o sobě a nemůže být řečeno, že reflektuje moudrost nebo takzvanou duchovní pokročilost jakéhokoliv z členů skupiny.

Jak to naše oblíbená filosofie podává: „My všichni jsme hlupáci v tomto autobusu.“

 

Péče o Carlu jako nástroj komunikace

Jak se později od Ra dovídáme, práce Carly byla ekvivalentní namáhavé osmihodinové fyzické dřině. Jim v úvodu také objasňuje, jak důležitá byla správná péče a i načasování jednotlivých relací:

Jim McCarty: Jsme nováčci, pokud se týká vědomostí o tom, jak nastává kontakt s Ra, a stalo se to pouze procesem pokusu a omylu, relaci po relaci, že jsme se naučili více o tom, jak podpořit náš nástroj, Carlu, v mentálním, fyzickém a duchovním smyslu. Byli jsme tak vzrušeni kontaktem s Ra, když poprvé začal, že jsme provozovali dvě relace denně po několik dní v řadě; ale poté jsme se naučili, že byla tato procedura pro Carlu příliš namáhavá. Nyní máme v průměru přibližně jednu relaci za jeden týden až deset dní, což nám dovoluje se připravit na každou relaci s větší pečlivostí, což se zdá být potřebné, jak se relace nasčítávají.

Otázky, které Don pokládá během každé relace, si vyžadují velké přemýšlení. Každý z nás přispívá nápady, ale velká porce šňůry otázek je provedena Donem, jelikož má roky zkušeností s vyšetřováním fenoménu kontaktérů UFO, nezbytného pro rozvoj intelektuálního základu, který je potřebný pro jakýkoliv pokus o poskládání rozličných kousků této hádanky. Také má smysl pro intuici, což je rozhodující pro následování neočekávaných a hluboce odhalujících odpovědí, které Ra tak často dává, s dalšími otázkami, tvořícími se v mžitku momentu, aby se využily nové postřehy.

S rozhodnutím provést relaci, které padlo v noci předtím, vstáváme ráno v den relace, máme lehkou snídani a začínáme s řadou kroků, které nám nejlépe pomohou s úspěšně provedenou relací. Dávám Carle před každou relací půlhodinovou masáž zad pro uvolnění jejich svalů a kloubů, protože bude muset zůstat bez sebemenšího pohybu po dobu jedné hodiny až jedné hodiny a čtyřiceti pěti minut. Pak meditujeme, takže je harmonie, kterou se snažíme produkovat v našem každodenním životě, zintenzivněna, a také jsou naše touhy sjednoceny do jediné touhy spatřit kontakt s Ra. Pak provedeme náš rituál obrany a očisty místnosti, kde bude kontakt navázán a položíme Carlu do nakloněné pozice na posteli, zakryjeme její tělo bílou přikrývkou, její očí bílým šátkem a zapneme tři mikrofony kazetových diktafonů přesně pod její bradou, takže neztratíme nic z relace, kdyby jeden nebo dva diktafony selhaly.

V tuto chvíli vše, co je z Carly viditelné, jsou její vlasy ležící na obou jejích ramenech a její nos číhající ven z moře bílého oblečení, které jej obklopuje. Jakmile mentálně recituje modlitbu Sv. Františka, zarovnává Don stůl, který obsahuje Bibli, svícen, kadidlo a kalich s vodou, do rovné linie s její hlavou, jak bylo doporučeno Ra. Poté, co Don rozsvítí svícen a kadidlo, on a já obejdeme Kruh Jednoho okolo Carly a opakujeme slova, která začínají každý kontakt.

V určitý moment poté Carla opouští fyzické tělo a Ra jej pak používá, aby tvořil slova, která tvoří odezvy na Donovy otázky. Já medituji a posílám Carle světlo po dobu trvání relace, mimoto pouze měním pásky, jakmile dokončí každou stranu. Když je relace dokončena, čeká Don pár chvil na Carlu, na její vrácení se do obvykle zcela ztuhlého těla, zavolá několikrát její jméno, dokud neodpoví, pomáhá jí si sednout, trochu ji masíruje krk a dává ji kalich plný vody, aby se napila poté, co jsme on a já jej naplnili tak plně našimi láskyplnými vibracemi, jak jsme jen mohli.

Protože nemá Carla žádnou představu o tom, co se během relace stalo, je vždy nejdychtivější se dozvědět, jak to šlo. Musí se spokojit s kousky informací z druhé ruky, dokud nemám relaci z pásek přepsanou, což je obvykle relativně snadné, protože Ra mluví docela pomalu a tvoří každou hlásku s přesnou výslovností.

Být účastni v těchto komunikacích s Ra je pro každého z nás nejvíce inspirující díky směsici výmluvnosti a jednoduchosti, která charakterizuje reakce od Ra. Informace obsažené v The Ra Material jsou pro nás nejvíce nápomocné v pozvedání našich vědomostí o záhadě stvoření a o naší evoluci skrze něj. Doufáme, že by mohla být také nápomocná vám.

Slon v obýváku

Už po přečtení úvodu je jasné, že se informace z díla Zákon jednoty opírají o následující "slony v obýváku":

 1. Je zde jen jedna bytost - Stvořitel, proto jeden z ústředních motivů principů jednoty - "Všichni jsme jedním". Jsou zde však zkreslení, která nám umožňují vnímat se jako "separátní jednotky" - proto Ra často hovoří o zkresleních Zákona jednoty.
 2. Za zkreslení lze považovat cokoliv, co může být chybně bráno jako oddělené, nebo individuální (protože všichni jsme jedním)
 3. Mimozemšťané existují a navštěvují nás (už poměrně dlouhou dobu až desítky tisíc let podle Ra)
 4. Lidé mají telepatické schopnosti
 5. Některé myšlenky pramenící z těchto předaných dat musí být verifikovatelné, ale důkazy nejsou tak na "Západě" rozšířené. Pokud ale skutečné důkazy existují, jsou předmětem dezinformací, zakrývání, šarlatánství atd., aby se nerozšířily. V Zákonu jednoty se zmiňují o tzv. skupině Orion a jejich "křižácích" (viz citát dále)
 6. Pokud mimozemšťané tomu nechtějí zabránit, mohlo by to znamenat, že je pro ně svobodná vůle mnohem důležitější, než "ultimátní" důkaz otevřeného přistání

Relativní nedůležitost specifických informací

26.36 Tazatel: Potom předpokládám, že všechny UFO skupiny, které získávaly telepatický kontakt od Konfederace, byly, řekněme, vysokoprioritní cíle pro křižáky z Orionu, a předpokládal bych, že vysoké procento z nich mělo tedy své informace, řekněme, znečištěno. Můžete mi říct, zda máte nějakou představu, kolik procent těchto skupin bylo těžce znečištěno informací Orionu a zda-li někteří z nich byli schopni zůstat čistě kanálem Konfederace?

Ra: Já jsem Ra. Dát vám tuto informaci by bylo zasažením do svobodné vůle nebo zmatení některých ze žijících. Můžeme se jen zeptat každé skupiny, aby zvážila relativní účinek filosofie a vaši tak zvanou specifickou informaci. Není to specifickost informace, co přitahuje negativní vlivy. Je to důležitost, která je ji přikládána.

To je proč docela často opakujeme, když jsme žádáni o specifickou informaci, že to bledne do nedůležitosti, tak jako vadne a umírá tráva, zatímco láska a světlo jednoho nekonečného Stvořitele se odráží do nekonečných domén stvoření navždy a navždy, tvoří a tvoří se ve věčnosti.

Proč se tedy znepokojovat trávou, která kvete, vadne a umírá ve svém (ročním) období, jen aby znovu rostla díky nekonečné lásce a světlu Stvořitele? Toto je zpráva, kterou přinášíme. Každá entita je jen povrchově to, co kvete a umírá. V hlubším smyslu není žádnému bytí konec.

Příště se podíváme na to, kdo je Ra a jaké je jeho historické pozadí, podle toho, co nám v jednotlivých relacích o sobě prozradil skrze otázky a odpovědi.

Další díly:

Úvod do Zákona jednoty (právě čtete)

 1. Kdo je Ra
 2. Stvoření, kosmologie
 3. Pozitivní cesta
 4. Negativní cesta
 5. Úrovně

Přidejte se k nám

Překlady Zákona jednoty zasíláme jako náhodný citát v náhodný čas. Dá se to použít jako zajímavý nástroj nejen pro fandy "Law of One". Maximálně 1 email za měsíc (spíše méně). Přidáním se zároveň stáváte členy naší komunity, takže vám dáme vědět o všem podstatném, co se děje.

* povinné pole

Podívat se na předchozí newslettery