Zápisky Zákona jednoty II. - Proces stvoření a kosmologie vesmíru


Co bylo na počátku? Jak to všechno začalo, co bylo nejdříve, a jak vznikly galaxie, planety? Úvod do kosmologie s Ra je z třinácté relace, kde Don, Carla a Jim poprvé naťukli jednu z těžkých a věčných otázek filosofie.

Proces stvoření, kosmologie a filosofie počátku

V textu jsou použity útržky z překladu knihy "Ra kontakt: Učení Zákona jednoty", práci vytvořenou a chráněnou autorskými právy L/L Research. Anglický originál je k dispozici na jejich stránkách www.llresearch.org.

Překladatelé udělali maximum pro vytvoření nejlepšího překladu, kterého jsou schopní. L/L Research nicméně nemůže osobně verifikovat, že se jedná o co nejpřesnější možný překlad. Mohou zde být nesrovnalosti ve významu mezi originálním anglickým textem a přeloženou verzí. Pokud máte pochybnosti, prosím, pokud je to možné, porovnejte překlad oproti anglickému originálu a pokuste se vyjasnit, co Ra myslel.​

Podcast (audio verze textu)

13.5 Tazatel: Děkuji vám. Můžete mi říci o nejzazší, první známou věc v [procesu] stvoření?

Ra: Já jsem Ra. První známou věcí ve stvoření je nekonečno. Nekonečno je stvoření.

Nekonečno se stalo vědomým

13.6 Tazatel: Z tohoto nekonečna muselo vzejít to, co prožíváme jako stvoření. Jaký byl další krok dalšího vývoje?

Ra: Já jsem Ra. Nekonečno se stalo vědomým. To byl další krok.

Kreativní princip Logos

13.7 Tazatel: Co se po tomto stalo?

Ra: Vědomí vedlo soustředění se na nekonečno do nekonečné energie. Nazýváte to rozličnými vibračními zvukovými komplexy, nejběžnější pro vaše uši je „Logos“ nebo[li] „Láska“. Stvořitel je soustředěním nekonečna, jako vědomý nebo uvědomělý princip, námi nazývaný tak blízko, jak můžeme vytvořit pochopení/učení ve vašem jazyce, inteligentní nekonečno.

Prvotní zkreslení svobodné vůle

13.8 Tazatel: Můžete uvést další krok?

Ra: Další krok je stále v tomto prostorovém/časovém bodu ve vaší iluzi dosahujíce svého postupu, jak to můžete vidět ve vaší iluzi. Dalším krokem je nekonečná reakce na kreativní princip následující Zákon jednoty v jednom ze svých prvotních zkresleních, svobodné vůli. Proto je možných mnoho, mnoho dimenzí, nekonečných v počtu. Energie se posouvá z inteligentního nekonečna nejprve pomocí výlevu nahodilé kreativní síly; toto pak vyrábí vzory, které vypadají v holografickém stylu jako celkové stvoření nehledě na to, který směr nebo energie je zkoumaná. Tyto vzory energie pak začínají upravovat své vlastní lokální, řekněme, rytmy a pole energie a tím vytvářejí dimenze a vesmíry.

Stvoření galaxie a planetárního systému

13.9 Tazatel: Můžete mi tedy říct, jak byla galaxie a tento planetární systém zformován?

Ra: Já jsem Ra. Musíte si představit velký skok v této otázce, protože v poslední (předchozí) otázce fyzický, jak jej nazýváte, vesmír ještě nebyl zrozen.

Energie se pohybovaly ve zvyšujících se inteligentních vzorech, dokud se individualizace různých energií vyzařující z tvořících principů inteligentního nekonečna nestaly takovými, že byly spolu-Stvořiteli. Tím započala takzvaná fyzická hmota. Koncept světla je nápomocný v převzetí tohoto velkého kroku myšlenek, jako toto vibrační zkreslení nekonečna je stavební prvek toho, co je známo jako hmota, světlo stávající se inteligentním a plným energie, a tím je prvním zkreslením inteligentního nekonečna, které bylo zavoláno tvořícími principy.

Toto světlo lásky bylo stvořeno, aby mělo ve svých výskytech bytí určité charakteristiky, mezi jinými nekonečný celek paradoxně popsaný přímou čárou, jak byste ji nazvali. Tento paradox je odpovědný za tvar různých entit fyzické iluze, které nazýváte hvězdné soustavy, galaxie a planety, všechny otáčivé a tvarově se přibližující čočce [lentikulárně].

13.10 Tazatel: Myslím, že jsem udělal chybu v kladení této otázky, dostat se před proces, který jste [předtím] popisoval. Bylo by nápomocné vyplnit tento velký skok, který jsem chybně udělal?

Ra: Já jsem Ra. Pokusil jsem se přemostit tuto mezeru. Nicméně se mě můžete zeptat jakýmkoliv způsobem, který považujete za vhodný.

13.11 Tazatel: Můžete mi říct – berouce otázku předešlou před tou, v níž jsem se ptal na galaxie a planety, řekl byste mi další krok, který nastal po tom kroku?

Ra: Já jsem Ra. Kroky, jak je nazýváte, jsou, v bodě otázky, simultánní a nekonečné.

13.12 Tazatel: Můžete mi říct, jak se inteligentní nekonečno stalo, řekněme (mám potíže s něčím z tohoto jazyka), jak se inteligentní nekonečno stalo individualizovaným samo od sebe?

Ra: Já jsem Ra. To je vhodná otázka.

Inteligentní nekonečno rozeznalo koncept. Tento koncept byl rozeznán díky svobodě vůle povědomí. Tento koncept bylo konečno. To byl první a původní paradox nebo zkreslení Zákona jednoty. Proto jedno inteligentní nekonečno svěřilo samo sebe v průzkumu mnohosti. Díky nekonečným možnostem inteligentního nekonečna zde není žádný konec mnohosti. Zkoumání má tedy volnost pokračovat nekonečně ve věčné přítomnosti.

13.13 Tazatel: Byla galaxie, ve které se nacházíme, vytvořena nekonečnou inteligencí nebo bylo stvořeno částí individualizované nekonečné inteligence?

Ra: Já jsem Ra. Galaxie a veškeré ostatní věci z materiálu, kterého jste si vědomi, jsou produkty individualizovaných částí inteligentního nekonečna. Když každé zkoumání započalo, našlo na oplátku svoje zaměření a stalo se spolu-Stvořitelem. S použitím inteligentního nekonečna vytvořila každá část vesmír a dovolujíce plynout rytmus svobodné volby, hrajíce s nekonečným spektrem možností, každá individualizovaná část usměrnila lásku/světlo do toho, co můžete nazvat inteligentní energií, a tím stvořilo takzvané přírodní zákony každého konkrétního vesmíru.

Každý vesmír se na oplátku individualizoval na zaměření, stávajíce se spolu-Stvořitelem, takže dovoluje další odlišnosti, tudíž vytvořil další inteligentní energie regulující nebo způsobující, aby se přírodní zákony objevily ve vzorech toho, čemu říkáte sluneční soustavy. Takže každá sluneční soustava má svůj vlastní, řekněme, místní souřadný systém iluzorních přírodních zákonů. Rozumí se, že jakákoli část, nezáleží jak malá, jakékoli úrovně nebo iluzorního vzoru obsahuje, jako v holografickém obraze, jednoho Stvořitele, který je nekonečnem. Takže vše začíná a končí tajemstvím.

13.14 Tazatel: Můžete mi říct, jak individualizovaná část inteligentního nekonečna vytvořila naší galaxii [neslyšitelné], že stejná část vytvořila náš planetární systém a pokud ano, jak k tomu došlo?

Ra: Já jsem Ra. Možná jsme špatně rozuměli vaší otázce. Byli jsme pod zkreslením/dojmem, že jsme na tento konkrétní dotaz odpověděli. Mohl byste otázku přepracovat?

13.15 Tazatel: Především jak se, řekněme, planetární systém, ve kterém se nacházíme, vyvinul – bylo vše vytvořeno naráz nebo zde bylo napřed vytvořeno naše Slunce a toto [neslyšitelné] bylo vytvořeno.

Ra: Já jsem Ra. Proces je z většího, ve vaší iluzi, k menšímu. Proto spolu-Stvořitel, který individualizoval galaxii, stvořil energetické vzory, které se pak zaměřily na četná zaměření dalšího vědomého povědomí inteligentního nekonečna. Takže sluneční soustava, kterou obýváte, se skládá z vlastních vzorů, rytmů a takzvaných přirozených (přírodních) zákonů, které jsou jedinečné samy o sobě. Nicméně postup je ze spirálové energie galaxie k sluneční spirálové energii, k planetární spirálové energii, ke zkušenostním okolnostem spirálové energie, která začíná první úroveň povědomí nebo vědomí planetárních entit.

Úrovně planetárních entit

13.16 Tazatel: Mohl byste mi říct o té první úrovni planetárních entit?

Ra: Já jsem Ra. Každý krok shrnuje (rekapituluje) inteligentní nekonečno ve svém objevu povědomí. V planetárním prostředí vše začíná v tom, co byste nazvali chaosem, energií nesměrovou a náhodnou ve svém nekonečnu. Pomalu, ve vašem pochopení, se formuje zaměření se na uvědomění sebe sama. Takže se Logos pohybuje. Světlo přichází formovat temnotu podle vzorů a vibračních rytmů spolu-Stvořitele, takže vytváří určitý typ zkušenosti. Toto začíná první úrovní, která je úrovní vědomí, minerálního a vodního života na planetě, učící se z ohně a větru povědomí bytí. Toto je první úroveň.

13.17 Tazatel: Postupuje pak první úroveň směrem k většímu povědomí?

Ra: Spirálovitá energie, což je charakteristika, kterou nazýváte „světlo“, se pohybuje přímou čárovou spirálou, a tím dává spirálám neodvratný vektor vzhůru k více obsažnému bytí s ohledem na inteligentní nekonečno. Tedy první dimenzionální bytí usiluje o lekce druhé úrovně typu povědomí, které zahrnují spíše růst než rozpad nebo náhodnou změnu.

13.18 Tazatel: Mohl byste definovat to, co myslíte růstem?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, pokud chcete, rozdíl mezi prvně-vibračním minerálem nebo vodním životem a nižšími bytostmi druhé úrovně, které se začínají pohybovat uvnitř [svého bytí] a na svém bytí. Tento pohyb je charakteristikou druhé úrovně, usiluje o světlo a růst.

13.19 Tazatel: Usilováním směrem ke světlu, co tím myslíte?

Ra: Já jsem Ra. Velmi zjednodušeným příkladem růstu druhé úrovně usilující směrem ke světlu, je list usilující směrem ke zdroji světla.

13.20 Tazatel: Existuje nějaký fyzický rozdíl mezi první a druhou úrovní? Například pokud bych mohl vidět planetu druhé úrovně a planetu první úrovně vedle sebe, v mém současném stavu, mohl bych vidět obě? Byly by obě viditelné?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Všechno z oktávy vaší úrovně by bylo jasně viditelné, pokud by to čtvrtá až sedmá svobodně nezvolila nebýt viditelnou.

13.21 Tazatel: Jak potom postupuje druhá úroveň do třetí?

Ra: Já jsem Ra. Druhá úroveň usiluje o třetí, která je úrovní vědomosti sebe sama nebo[li] sebe-uvědomění. Úsilí se děje skrze vyšší formy druhé úrovně, kterým je bytostmi třetí úrovně udělena identita do té míry, že se stanou sebe-uvědomělými komplexy mysli/těla, tudíž se stávají komplexy mysli/těla/ducha a vstupují do třetí úrovně, [která je] první úrovní vědomí ducha.

13.22 Tazatel: Jaká je úroveň naší planety Země v současné době?

Ra: Já jsem Ra. Sféra, kterou obýváte, je třetí úrovně ve svém bytí komplexu mysli/těla/ducha. Nyní je v kontinuu prostoru/času čtvrté úrovně. Toto způsobuje poněkud obtížnou sklizeň.

13.23 Tazatel: Jak se planeta třetí úrovně stane planetou čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední úplná otázka.

Čtvrtá úroveň je, jak jsme řekli, tak uspořádána ve svém přístupu, stejně jak tikají hodiny. Prostor/čas vaší sluneční soustavy umožnil této planetární sféře se pohybovat ve spirále do prostoru/času jiné vibrační konfigurace. Toto způsobuje planetární sféře, že je schopná být utvářena těmito novými zkresleními. Nicméně myšlenkové formy vašich lidí jsou během tohoto časového úseku takové, že komplexy mysli/těla/ducha jak individuální, tak společenské jsou roztroušené po celém spektru, namísto toho, aby se stávaly schopnými uchopit jehlu, řekněme, a zaměřit kompas jedním směrem.

Takže vstup do vibrace lásky, někdy nazývaná vašimi lidmi jako vibrace porozumění, není efektivní se současným společenským komplexem. Takže sklizeň by měla být taková, že mnoho bude opakovat cyklus třetí úrovně. Energie vašich Poutníků, vašich učitelů a adeptů jsou nakloněny na zvýšení sklizně. Nicméně je málo těch pro sklizeň.

Příště nás čekají otázky a odpovědi týkající se pozitivní cesty a sklizně.

Další díly:

Úvod do Zákona jednoty

  1. Kdo je Ra
  2. Stvoření, kosmologie (právě čtete)
  3. Pozitivní cesta
  4. Negativní cesta
  5. Úrovně

Přidejte se k nám

Překlady Zákona jednoty zasíláme jako náhodný citát v náhodný čas. Dá se to použít jako zajímavý nástroj nejen pro fandy "Law of One". Maximálně 1 email za měsíc (spíše méně). Přidáním se zároveň stáváte členy naší komunity, takže vám dáme vědět o všem podstatném, co se děje.

* povinné pole

Podívat se na předchozí newslettery