Zápisky Zákona jednoty V. - Úrovně


Úrovně, nebo chcete-li ještě tajemnější překlad – hustoty (z originálu densities) jsou termínem, který Ra používá pro vyjádření různých dimenzí reality. Úrovně jsou asociovány s jinou úrovní vědomí a bytí.

Úrovně

V textu jsou použity útržky z překladu knihy "Ra kontakt: Učení Zákona jednoty", práci vytvořenou a chráněnou autorskými právy L/L Research. Anglický originál je k dispozici na jejich stránkách www.llresearch.org.

Překladatelé udělali maximum pro vytvoření nejlepšího překladu, kterého jsou schopní. L/L Research nicméně nemůže osobně verifikovat, že se jedná o co nejpřesnější možný překlad. Mohou zde být nesrovnalosti ve významu mezi originálním anglickým textem a přeloženou verzí. Pokud máte pochybnosti, prosím, pokud je to možné, porovnejte překlad oproti anglickému originálu a pokuste se vyjasnit, co Ra myslel.​

Podcast (audio verze textu)

 

Zápisky ze Zákona jednoty V. - Úrovně

Ve zkratce se dá říci, že každá vyšší úroveň je „nahuštěnější“ světlem než ta předchozí.

7 úrovní

Nejprve si stručně představíme všechny úrovně, jak se jejich zjednodušený popis vykrystalizoval z komunikace s Ra:

 1. Elementy – Voda, Oheň, Země, Vzduch – tam bychom mohli zařadit hmotu, ale i plyny, plasmu…

 2. Organický život jako rostliny, zvířata, bakterie apod.

 3. Úroveň obývaná lidmi, úroveň sebe uvědomění. Je to úroveň duality a jedinec si v ní volí svou polaritu služby – proto také úroveň Volby

 4. Úroveň lásky a porozumění

 5. Úroveň světla a moudrosti, kde rozjímání a introspekce je ještě více rozvinuta

 6. Úroveň vědomí kde láska a moudrost jsou sjednoceny a polarity sloučeny, také úroveň „Vyššího já“

 7. Úroveň brány, poslední úroveň než se komplex mysli/těla/ducha spojí zpátky se Stvořitelem

 8. Mystérium, kdy všechno opět začíná znovu v dalším „oktávu“ – proto 7 úrovní, protože 8 je jakýmsi návratem

Naše galaxie z hlediska úrovní

Pokud se podíváme na těchto sedm úrovní jako na vývoj stvoření, můžeme začít zkoumání na naší galaxii Mléčné dráhy, která je jednou z částí celkového stvoření. V následujících otázkách a odpovědích Ra vyjasňuje úrovně planet v naší galaxii.

16.26 Tazatel: Dobře, zhruba kolik celkem planet v této galaxii hvězd, ve které se nacházíme, má vědomý život bez ohledu na úroveň?

Ra: Já jsem Ra. Přibližně šest sedm, nula nula nula, nula nula nula [67 000 000].

16.27 Tazatel: Můžete mi říct, jaké jejich procento jsou třetí, čtvrté, páté, šesté úrovně, atd.? Zhruba, velmi zhruba.

Ra: Já jsem Ra. Sedmnáct procent první úrovně, dvacet procent druhé úrovně, dvacet sedm procent třetí úrovně, šestnáct procent čtvrté úrovně, šest procent páté úrovně. Další informace musí být odepřeny. Svobodná vůle vaší budoucnosti toto nezpřístupňuje. Promluvíme o jednom bodu. Existuje docela velké procento, přibližně třicet pět procent inteligentních planet, které nezapadají do sta procent. Tato mystéria jsou šesté a sedmé úrovně a nejsou dostupné našemu promlouvání.

 

První úroveň

Stvoření, jak se všemu, co existuje, v materiálu od Ra říká, začíná první úrovní, která vzniká na počátku „práce“ konkrétního Logosu. Tímto vznikají první entity, bytosti první úrovně, které si z chaoticky vypadající vlastní existence postupně formulují uvědomění sebe sama.

9.5 Tazatel: Původní, první entity na této planetě – jaký byl jejich původ? Kde se nacházely předtím, než byly na této planetě?

Ra: Já jsem Ra. První entity na této planetě byly voda, oheň, vzduch a země.

13.16 Tazatel: Mohl byste mi říct o té první úrovni planetárních entit?

Ra: Já jsem Ra. Každý krok shrnuje (rekapituluje) inteligentní nekonečno ve svém objevu povědomí. V planetárním prostředí vše začíná v tom, co byste nazvali chaosem, energií nesměrovou a náhodnou ve svém nekonečnu. Pomalu, ve vašem pochopení, se formuje zaměření se na uvědomění sebe sama. Takže se Logos pohybuje. Světlo přichází formovat temnotu podle vzorů a vibračních rytmů spolu-Stvořitele, takže vytváří určitý typ zkušenosti. Toto začíná první úrovní, která je úrovní vědomí, minerálního a vodního života na planetě, učící se z ohně a větru povědomí bytí. Toto je první úroveň.

13.17 Tazatel: Postupuje pak první úroveň směrem k většímu povědomí?

Ra: Spirálovitá energie, což je charakteristika, kterou nazýváte „světlo“, se pohybuje přímou čárovou spirálou, a tím dává spirálám neodvratný vektor vzhůru k více obsažnému bytí s ohledem na inteligentní nekonečno. Tedy první dimenzionální bytí usiluje o lekce druhé úrovně typu povědomí, které zahrnují spíše růst než rozpad nebo náhodnou změnu.

Srovnání první a druhé úrovně

13.20 Tazatel: Existuje nějaký fyzický rozdíl mezi první a druhou úrovní? Například pokud bych mohl vidět planetu druhé úrovně a planetu první úrovně vedle sebe, v mém současném stavu, mohl bych vidět obě? Byly by obě viditelné?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Všechno z oktávy vaší úrovně by bylo jasně viditelné, pokud by to čtvrtá až sedmá svobodně nezvolila nebýt viditelnou.

Druhá úroveň

Víme, že entitami druhé úrovně jsou různé formy biologického života, jak je známe na naší planetě. V následujících otázkách a odpovědích se dozvídáme, jak se z entit druhé úrovně mohou stát entity úrovně třetí a které druhy entit druhé úrovně se nejčastěji „povznesou“ na třetí.

14.1 Tazatel: Vrátím se k dnešní ranní práci, [neslyšitelné]. Řekl jste, že druhá úroveň usiluje o úroveň třetí, která je úrovní vědomosti sebe sama nebo[li] sebe-uvědomění. Úsilí se děje skrze vyšší formy druhé úrovně, které jsou pozvednuty bytostmi třetí úrovně. Můžete vysvětlit, co tímto myslíte?

Ra: Já jsem Ra. Stejně jak byste oblékl roucho, tak vaše bytosti třetí úrovně odívají nebo oblékají některé bytosti se sebe-uvědoměním druhé úrovně. Toto se často činí skrze příležitost těch, kterým říkáte domácí zvířata. To se také činí různými ostatními způsoby pozvednutí. Tyto zahrnují mnohé takzvané komplexy náboženských praktik, které personifikují a posílají lásku různým přírodním bytostem druhé úrovně v jejich skupinové formě.

19.2 Tazatel: Vezměme okamžik, kdy je individualizovaná entita druhé úrovně připravena pro přechod do třetí. Je touto bytostí druhé úrovně ta, kterou bychom nazvali zvířetem?

Ra: Já jsem Ra. Existují tři typy entit druhé úrovně, které se stávají, řekněme, oduševnělými. První je zvíře. To je nejhojnější. Druhá je rostlina, obzvláště ta, kterou nazýváte zvukovým vibračním komplexem „strom“. Tyto entity jsou schopné dávat a přijímat dostatek lásky, aby se staly individualizovanými. Třetí kategorií je minerál. Příležitostně se určitá lokace, místo, jak byste ho mohli nazvat, stane energetizovaným do jedince skrze lásku, kterou přijímá a dává ve vztahu k entitě třetí úrovně, která je s ním ve vztahu. Toto je nejméně běžným přechodem.

19.3 Tazatel: Když se tento přechod z druhé do třetí úrovně odehrává, jak se entita, ať už to je zvíře, strom nebo minerál, stane oduševnělou?

Ra: Já jsem Ra. Entity se nestanou oduševnělými. Stanou se vědomými inteligentní energie v rámci každé části, buňky nebo atomu, jak to můžete nazvat, svého bytí.

Toto vědomí je to, které je povědomím toho již daného. Z nekonečna vzejdou všechny úrovně. Vědomí sebe sama přichází zevnitř, po dodání katalyzátoru určitých zkušeností, z pochopení, jak můžeme nazvat tuto konkrétní energii, nahoru jdoucího spirálovitého pohybu buňky nebo atomu nebo vědomí.

Můžete pak chápat, že je zde nevyhnutelný tah směrem k tomu, co byste mohli nazvat eventuální uvědomění si sebe sama.

Třetí úroveň – první úroveň ducha

13.21 Tazatel: Jak potom postupuje druhá úroveň do třetí?

Ra: Já jsem Ra. Druhá úroveň usiluje o třetí, která je úrovní vědomosti sebe sama nebo[li] sebe-uvědomění. Úsilí se děje skrze vyšší formy druhé úrovně, kterým je bytostmi třetí úrovně udělena identita do té míry, že se stanou sebe-uvědomělými komplexy mysli/těla, tudíž se stávají komplexy mysli/těla/ducha a vstupují do třetí úrovně, [která je] první úrovní vědomí ducha.

Lekce a cíl třetí úrovně

Don naráží v následujících pasážích komunikace s Ra na typy lekcí ve třetí úrovni a čemu je vlastně potřeba se v rámci úrovně, kterou lidé na Zemi zažívají, naučit. Jednoduše řečeno je třeba se naučit skrze interakci s ostatními ze třetí úrovně znalostem lásky a jak již víme z předchozích zápisků buď lásky k ostatním, pozitivní cesta, nebo lásky k sobě, negativní cesta.

19.11 Tazatel: Můžete mi říct, jak byl tento tělový komplex vhodný pro lekce třetí úrovně a jaké byly tyto lekce?

Ra: Já jsem Ra. Existuje jedna nezbytnost pro třetí úroveň. Tato nezbytnost je vědomí sebe sama nebo sebe-vědomí. Aby byl tohoto schopný, musí být tento chemický komplex těla schopen abstraktního myšlení. Tudíž základní nezbytnost je kombinace racionálního a intuitivního myšlení. Toto bylo přechodné ve formách druhé úrovně operujících ve velké míře na bázi intuice, což se skrze praxi prokázalo, že přináší výsledky.

Mysl třetí úrovně byla schopná zpracovávat informace tím způsobem, jako myslet abstraktně, a tím, co by mohlo být nazváno „nepotřebnými“ způsoby ve smyslu přežití. Toto je prvotní potřebou.

Existují další důležité prvky: nezbytnost slabšího fyzického nosiče pro podpoření použití mysli, vývoj již přítomného vědomí společenského komplexu. Tyto [věci] jsou také nezbytné: další vývoj fyzické obratnosti ve smyslu rukou, jak nazýváte tuto část vašeho komplexu těl.

19.13 Tazatel: Učiním tvrzení s ohledem na mé chápání a pak se zeptám, zda smýšlím správně. Existuje zde to, co bych nazval fyzickým katalyzátorem operujícím ve všech časech na entitách třetí úrovně. Předpokládám, že toto fungovalo přibližně stejným způsobem ve druhé úrovni. Je to katalyzátor, který koná skrze to, co nazýváme bolestí a emocí. Je primárním důvodem pro oslabení fyzického těla a odstranění tělového ochlupení atd., to, aby tento katalyzátor účinkoval silněji na mysl a tím vytvořil evoluční proces?

Ra: Já jsem Ra. To není zcela správně, ačkoli úzce spjaté se zkresleními našeho chápání.

Zvažte, chcete-li, například strom. Ten je soběstačný. Zvažte, chcete-li, entitu třetí úrovně. Ta je soběstačná pouze skrze obtíže a nouzi. Je obtížné se sám učit, protože existuje vestavěný handicap, velká přednost a velký handicap v jednom. Toto je racionální/intuitivní mysl.

Tudíž bylo oslabení fyzického nosiče, jak jej nazýváte, navrženo tak, aby zkreslilo entity směrem ke sklonu se sebou vzájemně jednat. Takto mohou být započaty lekce, které přibližují ke znalosti (vědomosti) lásky.

Katalyzátor je pak sdílen mezi lidmi jako důležitá část vývoje každého já, stejně jako zkušenosti já v osamění a syntéza všech zkušeností skrze meditaci. Nejrychlejší cesta se učit je jednat s ostatními-já. Toto je mnohem větší katalyzátor než jednání se sebou. Jednání se sebou bez ostatních-já je jako žití bez toho, co nazýváte zrcadly. Takto já nemůže vidět ovoce svého bytí. Tudíž každý může pomoci každému reflexí. Toto je také primárním důvodem pro oslabení fyzického nosiče, jak nazýváte fyzický komplex.

Čtvrtá úroveň

Z hlediska našeho vývoje zde na konci třetí úrovně nás zcela jistě zajímá, co je jejím účelem, zda můžeme vidět bytosti ze čtvrté úrovně, která je nepochybně naším cílem. A jak vlastně taková čtvrtá úroveň vypadá s porovnáním se třetí? Na tyto otázky Ra odpovídá svým specifickým a trochu tajemným způsobem.

20.36 Tazatel: Používáte stejnou terminologii pro čtvrtou úroveň negativní jako pro čtvrtou úroveň pozitivní. Obojí jsou nazývány dimenzí lásky a porozumění. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Láska a porozumění, zdali je to v sebe nebo sebe směrem k ostatním-já, jsou jedno.

12.17 Tazatel: Objevuje se normálně jedinec ze čtvrté úrovně... nebo jsou pro nás normálně neviditelní?

Ra: Já jsem Ra. Použití slova „normální“ mate význam otázky. Nechte [ji] nás přeformulovat pro jasný význam. Čtvrtá úroveň není, z vlastní vůle, viditelná třetí úrovni. Je možné pro čtvrtou úroveň, aby byla viditelná. Nicméně není volbou entity čtvrté úrovně být viditelná, kvůli nezbytnosti soustředění se na spíše obtížný vibrační komplex, který je třetí úrovně, jež prožíváte.

16.50 Tazatel: Děkuji vám. Je pro vás možné předat malé vysvětlení podmínek [ve] čtvrté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Žádáme vás o zvážení, jak mluvíme, že neexistují slova pro jednoznačný popis čtvrté úrovně. Můžeme pouze vysvětlit, co není a přiblížit, co je. Za čtvrtou úrovní roste naše schopnost více, stále omezená, dokud se nezbavíme slov.

To, co čtvrtá úroveň není (nemá): nemá slov, ledaže je tak zvoleno. Nemá těžká chemická vozidla pro aktivity komplexů těla. Nemá v sobě disharmonii. Nemá disharmonii v rámci lidí. Není v mezích možností způsobit disharmonii jakýmkoli způsobem (pozn. nejsem si jistý).

Přiblížení jednoznačných (pozitivních) tvrzení: je to rovina typu dvounohých těl, která je mnohem hustší a více plná života; je to rovina, kde je jedinec povědomý o myšlenkách ostatních; je to rovina, kde je jedinec povědomý o vibracích ostatních; je to rovina soucitu a porozumění strádání třetí úrovně; je to rovina usilující o moudrost a lásku; je to rovina, kde jsou jednotlivé rozdíly zřetelné, ačkoli automaticky harmonizované skupinovým souhlasem.

Pátá úroveň

Pátá úroveň je úrovní světla nebo moudrosti, o kterou usilují bytosti čtvrté úrovně. Příkladem entity, která je nyní v páté úrovni je Ježíš, jak Ra odpovídá na přímou Donovu otázku.

17.21 Tazatel: Ve které úrovni nyní entita známá jako Ježíš přebývá?

Ra: Já jsem Ra. Tato informace je neškodná ačkoli nedůležitá. Tato entita nyní studuje lekce vibrace moudrosti, páté úrovně, také nazývané vibrace světla.

Šestá úroveň

Postupně jsme se dopracovali k šesté úrovni, kterou, jak se přímo Don dozvídá, obývá společenský komplex Ra. Dále se dozvídáme, že samotný Zákon jednoty, jehož zásady nám Ra vysvětluje, je zákonem, který je nutné pochopit a přijmout pro dosažení šesté úrovně. Tudíž je nám nyní jasné, proč zrovna Ra hovoří o Zákoně jednoty, kde se sjednocují láska ze čtvrté a světlo z páté úrovně do Jednoty.

14.19 Tazatel: Jaké je Ra úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Jsem šesté úrovně se silným hledáním směrem k úrovni sedmé. Naše sklizeň se bude konat pouze za asi dva a půl milionu vašich let a je naší touhou být připraveni na sklizeň, jakmile se bude přibližovat do našeho kontinua prostoru/času.

1.1 Tazatel: Zdá se, že členové Konfederace mají specifický cíl. Je to podle vás pravda, a pokud ano, jaký je váš cíl?

Ra: Já jsem Ra. Nyní komunikujeme. I my máme své místo. My nejsme ti z Lásky nebo ze Světla. My jsme ti ze Zákona jednoty. V naší vibraci jsou polarity harmonizovány, složitosti zjednodušeny a paradoxy mají řešení. My jsme jedním. To je naše přirozenost a náš cíl.

Již jsme na vaší planetě dlouho a vykonávali jsme tady službu s různým stupněm úspěšnosti v přenášení Zákona jednoty, Spojenosti, Jednolitosti, vašim lidem. Procházeli jsme se po povrchu vaší země. Viděli jsme tváře vašich lidí. Toto není v Konfederaci u mnoha bytostí zvykem. Shledali jsme, že to bylo neúčinné. Nicméně potom jsme cítili velkou zodpovědnost zůstat kvůli odstranění zkreslení a síly, které byly Zákonu jednoty dány. Budeme v tom pokračovat, dokud řekněme váš cyklus nebude patřičně ukončen. Pokud ne tento, pak ten další. Nejsme součástí času, a tedy jsme schopní s vámi být v jakékoli vaší době.

Dává vám to dostatek informací k pochopení našeho cíle, můj bratře?

16.41 Tazatel: V jakém bodě v úrovních je pro entitu pro svůj vývoj nezbytné, aby si byla vědomě vědoma Zákona jednoty?

Ra: Já jsem Ra. Sklizeň páté úrovně je těch, jejichž vibrační zkreslení vědomě přijmou čest/povinnost Zákona jednoty. Tato odpovědnost/čest je základem této vibrace.

Sedmá úroveň

Poslední úrovní v této oktávě bytí je sedmá, o kterou Ra nyní usiluje a skromně přiznává, že se snaží ve své vlastní úrovni pochopit, že vše je současnost. A až se mu to povede, bude mít podle svého chápání povědomí jako Stvořitel. I toto nás, kteří si nyní volíme cestu vývojem ve třetí úrovni, nakonec čeká.

16.22 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. V předchozím materiálu, předtím, než jsme s vámi komunikovali, bylo sděleno Konfederací, že zde vlastně není žádná minulost nebo budoucnost… vše je současné. Bylo by to dobrou analogií?

Ra: Já jsem Ra. Existuje minulost, současnost a budoucnost ve třetí úrovni. V přehledu takovém, jaký entita může mít, odstraněna z kontinua prostoru/času, lze chápat, že v cyklu dokončení existuje pouze přítomnost. My sami usilujeme se naučit tomuto chápání. V sedmé úrovni nebo dimenzi, se, pokud budou naše skromné snahy efektivní, staneme jedním se vším, tudíž nebudeme mít žádnou paměť, identitu, žádnou minulost nebo budoucnost, ale budeme existovat ve všem.

16.23 Tazatel: Znamená to, že budete mít povědomí o všem, co existuje?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. Je naším chápáním, že by to nebylo naše povědomí, ale jednoduše povědomí Stvořitele. Ve Stvořiteli je vše, co existuje. Proto by byla tato znalost dostupná.

Co nás čeká příště

Nahlédneme do historie evoluce na Zemi, ale i jinde. Jak se život vyvíjí skrze jednotlivé úrovně a jaké máme historické příklady? Co třeba Atlantida, nebo Lemurie a co k tomu mohou Ra říci? Už příště.

Další díly:

Úvod do Zákona jednoty

 1. Kdo je Ra
 2. Stvoření, kosmologie
 3. Pozitivní cesta
 4. Negativní cesta
 5. Úrovně (právě čtete)

Přidejte se k nám

Překlady Zákona jednoty zasíláme jako náhodný citát v náhodný čas. Dá se to použít jako zajímavý nástroj nejen pro fandy "Law of One". Maximálně 1 email za měsíc (spíše méně). Přidáním se zároveň stáváte členy naší komunity, takže vám dáme vědět o všem podstatném, co se děje.

* povinné pole

Podívat se na předchozí newslettery